Dorps Ontwikkelings Plan

Een Dorps Ontwikkelings Plan (afgekort DOP) is een plan dat antwoord geeft op de vraag hoe de inwoners het leven in hun dorp beoordelen en in welke richting hun dorp zich zou moeten ontwikkelen. De plannen die hieruit voortkomen kunnen kortlopende zijn,  maar er kunnen ook projecten met een langere looptijd uit voort komen. De inhoud is erop gericht om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen. Voorbeelden van onderwerpen waar het over kan gaan zijn onder andere wonen, werken, voorzieiningen, ondernemen, veiligheid, natuur, saamhorigheid, cultuur, recreëren, openbare ruimte, jongeren, ouderen, enzovoorts. In Wesepe is de dorpsagenda, behorend bij het dorpsontwikkelingsplan in 3 stappen in 2013 opgesteld:

  • Verzamelen van informatie en ideeën (april en mei 2013);
  • Dag van Wesepe. Kiezen en opstellen van de dorpsagenda (30 mei 2013);
  • Uitwerken en gereedmaken van de plannen van aanpak (20 juni t/m 26 september 2013).
  • Ondertekenen convenant op 13 november (overeenkomst tussen Gemeente Olst-Wijhe, Plaatselijk Belang Wesepe en Stichting Kulturhus Olst-Wijhe).

De slogan van het DOP Wesepe luidt: met elkaar, voor elkaar.

Contact
Voor naadere informatie, inlichtingen, het spuien van ideeën en noem het maar op kunt u zich wenden tot info@plaatselijkbelangwesepe.nl

Convenant
De afspraken en verplichtingen die zijn gemaakt tussen de gemeente Olst-Wijhe, Stichting Kulturhus Olst-Wijhe en Plaatselijk Belang Wesepe zijn vastgelegd in een convenant met als bijlage een overzicht van de doelen en resultaten.  U kunt deze documenten downloaden:

Boekje
Over het DOP in Wesepe is een boekje gemaakt. De werkgroepen presenteren zich er in en er staat in het kort de historie van Wesepe beschreven. Verder vindt u in het boekje een samenvatting van de gebiedsanalyse, waarin dieper wordt ingegaan hoe het staat met wonen, werken en de sociale infrastructuur in Wesepe. Kort gezegd:”Wat houdt dat eigenlijk in, leven in Wesepe?” U kunt dit boekje downloaden: DOP Wesepe.

Werkgroepen

Na het maken van de dorpsagenda zijn er negen werkgroepen aan de slag gegaan. Hieronder leest u welke werkgroepen dat zijn en wat ze hebben bereikt.

Werkgroep bedrijvigheid
Deze werkgroep wil ondernemers bij elkaar brengen en onderzoeken of er voldoende draagvlak is om een bedrijvenverzamelgebouw te realiseren. De werkgroep heeft ervoor gekozen als ondernemers het idee verder uit te werken, onafhankelijk van het DOP. Contacpersoon van deze groep is Bas Jansen, bj@carrosseriebouwjansen.nl.

Werkgroep wandel- en fietsroutes
plattegrond-wandelenDe plannen om een aantal wandel- en fietsroutes te laten beginnen en eindigen op het kerkplein bij de Nicolaaskerk en het Wapen van Wesepe werden – tot onze verrassing – gerealiseerd op de dag dat wij deze plannen inbrachten. Van alle windstreken komen een inmiddels een tiental wandelingen samen (al dan niet gecombineerd) op het kerkplein. Wandelnetwerk Salland deel 5 ‘Salland – Van IJssel tot en met Sallandse Heuvelrug’  is gerealiseerd: honderden kilometers gemarkeerde wandelpaden en een wandelkaart (een uitgave van Salland Marketing).  Precies wat we wilden!

De werkgroep merkte echter al gauw dat de wandelingen van het Wandelnetwerk nu juist de mooiste paden links of rechts hebben laten liggen. Waarschijnlijk is de plaatselijke bevolking niet betrokken geweest is bij het uitzetten van deze wandelingen. Bovendien maken de uitgezette wandelingen deel uit van een netwerk, zodat ze op elkaar moeten aansluiten. Ook mogen de wandelingen niet te lang zijn. Bestaande en nieuw uit te zetten wandel- en fietsroutes willen we met behulp van Geo-coaching en QR-codes voorzien van informatie. Het gaat dan om kernachtige informatie over monumentale gebouwen, stukjes geschiedenis, oude verhalen, foto’s van vroeger, beschrijvingen van natuur en landschap, enzovoort. Ook hebben wij de uitnodiging van het Minifestival Wij-land om een specifieke wandeling uit te zetten voor het Minifestival op 13 september 2014 positief opgepakt. Tijdens de tweede editie van het Wij-land festival deden we dit opnieuw.

In 2015 wordt een nieuwe fietsroute gepresenteerd, ‘Mien Sallandse Land’. Op 21 mei 2016 presenteert de DOP-Werkgroep Wandel- en Fietsroutes in Wesepe een nieuwe folder met routes van 10 t/m 16 km. Het gaat om het ‘Mien Sallandse land’-pad, dat als een klavertje vijf om het Sallandse dorp Wesepe ligt. Elk van de vijf paden kan afzonderlijk gelopen worden. Tezamen vormen de vijf paden een doorlopende route langs de hoogtepunten van het gedicht ‘Mien Sallandse Land’ dat geschreven werd door Bertus Keurhorst (1929-2014), amateur toneelspeler en tekstschrijver in de Sallandse streektaal te Wesepe. De eerste folder werd door wethouder Herman Engeberink uitgereikt aan de kinderen van Bertus Keurhorst. De vernieuwde folder van het Weseper ommetje, mu met QR-codes, werd door de wethouder overhandigd aan Anton en Annet Niemeijer, de Wesepenaren van het jaar 2015.

Werkgroep Ontmoeten in Wesepe
Het doel van deze werkgroep is om de functie “ontmoeten” voor en door het Wapen van Wesepe nog beter benutten. Buiten de reeds bestaande verenigingsactiviteiten nog meer reuring en dynamiek trachten te bewerkstelligen. Dit draagt bij aan de saamhorigheid in het dorp en daardoor de leefbaarheid. In het eerste jaar is er voor gezorgd dat de beuk op het kerkplein in de (donkere) avonduren verlicht is. Daarnaast zijn er plantenbakken, een publicatiebord en een welkomstbord op het terras en terrein geplaatst bij het Wapen van Wesepe. Dit alles om de uitstraling en toegankelijkheid te vergroten. De werkgroep heeft inmiddels diverse wensen van de verenigingen met betrekking tot de inrichting c.q. uitrusting van het Wapen van Wesepe geïnventariseerd. Belangrijkste punt dat daaruit kwam is de wens voor een betere geluidsinstallatie in het Wapen van Wesepe. Deze is inmiddels aangeschaft en geïnstalleerd. De werkgroep heeft, naar aanleiding van de inventarisatie ook nog plannen voor een terrasafscheiding. Contactpersoon voor deze werkgroep is Peter Paul Daams, ppjdaams@gmail.com.

Werkgroep plukbloementuin
De Plukbloementuin in Wesepe is ontstaan door een idee en veel enthousiasme van Gerrit Jansen. “De Pluktuin wordt een bloemenweide waarplukbloementuin ‘deelnemers’ aan de tuin in de zomer bloemen kunnen plukken. Ook komt er een kleine moestuin, die met name voor de jeugd is bestemd.” Zo verwoorde hij zijn idee en kreeg hij ook anderen enthousiast om te helpen de plukbloementuin te realiseren. De kleine moestuin is verder uitgewerkt en hieruit zijn de vierkante-meter-tuintjes voor de jeugd uit voortgekomen. De Plukbloementuin heeft een eigen website, kijk daar eens voor meer informatie.

Werkgroep jeugd en spel
Deze werkgroep streeft drie doelen na. Ze wil het trapveld aan de Tollenaar ook aantrekkelijk maken voor niet voetballende jongeren van 10 -15 jaar, kijken naar de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een crossbaan, pingpongtafel of andere mogelijkheden en onderzoeken of bij Het Wapen van Wesepe mogelijkheden zijn voor het realiseren van speelgelegenheid. De werkgroep heeft diverse mogelijkheden onderzocht. Inmiddels is het speelveld aan de Tollenaar voorzien van een omheining en is er een apart doel met stoep aangelegd, zodat kinderen in een rolstoel ook ‘een balletje kunnen trappen’. Een eerder geplaatste afvalbak is verwijderd omdat deze niet opgenomen kan worden in de gemeentelijke route van het ledigen van andere afvalbakken, zoals in speeltuin ’t Klompje. Dit is tevens de laatste actie van deze werkgroep.  Contactpersoon is Rianne Mensink, rianne_mensink@hotmail.com.

Werkgroep heel Wesepe leest
Ook deze werkgroep heeft meerdere ideeën om haar doel te verwezenlijken. Ze heeft inmiddels een uitleenpunt voor de jeugd opgezet i.s.m. de basisschool en twee zwerfboekenkasten gerealiseerd. Eén op school en één in De Nieuwe Coers.Een openstaande wens is het realisren vna het project boekje van de buren, een online uitleensysteem en het opzetten en- of ondersteunen van leesstimuleringsactiviteiten .Contactpersoon is Mirjan de Bone, gertdebone@hotmail.com.

Werkgroep wonen
Onderzoek doen naar Wonen in Wesepe met meerdere doelen, namelijk betaalbare woningen voor jongeren, in beeld brengen van de woonbehoefte in het algemeen, Wesepe als aantrekkelijk woondorp voor iedereen, het huidige voorzieningenniveau van Wesepe behouden of uitbreiden. De werkgroep wonen heeft begin 2014 enquête uitgezet onder de inwoners van Wesepe. De resultaten zijn gedeeld met de gemeente Olst-Wijhe en op verzoek zijn ook andere geïnteresseerden geïnformeerd. Contactpersoon is Jeroen Harmsen, jeroen.harmsen@hotmail.com.

Werkgroep cultureel minifestival
Heel-Wesepe-bakt“Het organiseren van een eendaags cultureel minifestival met de mogelijkheid tot uitbreiding of vervolg. Het is een familiefestival met/van/voor en door Wesepenaren, dat zorgt voor aantrekkingskracht naar Wesepe.” Met veel enthousiasme is onder leiding van Heleen Simons het eerste Wijland-festival in 2014 gehouden. Het werd een succes dat mede daardoor een vervolg kreeg in 2015. Naast de festival-dagen was er aandacht voor een paar bijzondere activiteiten, zoals een cursus autobanden wisselen voor vrouwen en ‘Heel Wesepe bakt”, in samenwerking met de werkgroep Plukbloementuin. Contactpersoon van Wijland-festival is Heleen Simons, hnsimons@hotmail.com.

Werkgroep Muurschildering ‘de Beukenoot’
De Beukenoot, de gelegenheid voor ontmoetingen naast de kerk is in 2013 van binnen onder handen genomen en ingericht naar deze tijd. Er bleef echter nog een wens over, een mooie muurschildering op één van de wanden. Deze wens kon gerealiseerd worden en inmiddels is de muurschildering aangebracht door beeldend kunstenaar Margriet Stegink-Keesmaat uit Wesepe.

header1Het DOP is mogelijk gemaakt door subsidie en- of medewerking van Provincie Overijssel, gemeente Olst-Wijhe, Stichting Kulturhus Olst-Wijhe, Plaatselijk Belang Wesepe en vrijwilligers uit Wesepe.