Jaarvergadering 2018

Notulen Jaarvergadering 2018 Plaatselijk Belang Wesepe

 1. 7 november 2018

  1. Opening

Door Jan Schepers. Verschillende mensen worden welkom geheten.

Reinier Vukkink en Anton Nijenhuis worden herdacht. Zij zijn het afgelopen jaar overleden. Zij hebben veel betekend voor Wesepe. We zijn een moment stil voor hen.

Bedrijfsbezoek bij Harold en Judith Talens was interessant.

Jan Schepers maakt mooie reclame voor het Bedrijf.

Wesepe Energie Neutraal wordt genoemd. Daar zijn verschillende ontwikkelingen geweest. Er is contact gelegd met professionele adviseurs die ook in Heeten geholpen hebben.

Het Voorzieningenhart heeft een druk bezochte avond gehad op 1 november. Niets doen is geen optie, de meerderheid van de belangstellenden wil een verandering zien.

Kerkgebouw moet blijven staan… welke combinatie zal er gemaakt worden? Vrijwilligers moeten er zijn! Dit blijft een probleem wat ook bij de gemeente is neergelegd. De stuurgroep gaat ermee aan de slag, wij horen hier later meer van.

Jan Schepers is in 2013 bij Plaatselijk Belang gekomen. Glasvezel was toen een speerpunt. Jan geeft aan dat hij gaat verhuizen naar Schalkhaar. Hij heeft een leuke tijd gehad. Er zijn veel veranderingen in het bestuur geweest. Verjonging is mooi!

Welkom Remco Assink en Jessica Kloosterboer. Er zijn geen tegenkandidaten!

 1. 2. Notulen van de vergadering d.d. 15 november 2017

(zie uitgebreide versie op onze website)
Deze worden vastgesteld.

 1. 3. Mededelingen

Deze zijn er niet.

 1. 4. Jaarverslag 2017-2018

  (zie dorpskrant van november 2018 en op onze website)

Geen op- of aanmerkingen.

 1. 5. Financieel verslag

Yvonne legt e.e.a. hierover uit. Er zijn geen vragen of opmerkingen hierover.

 1. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie

Arend de Lange geeft aan dat het helemaal ‘perfect’ is. Gerrit Dieperink gaat de kascommissie versterken.

 1. 6. Bestuursverkiezing

Jan neemt afscheid en bedankt Yvonne Schutte als bestuurslid.

Henk neemt afscheid en bedankt Jan Schepers.

Henk geeft nu aan dat het tijd is voor vernieuwing. Remco Assink en Jessica Kloosterboer worden welkom geheten.

Zij stellen zichzelf even voor.

We gaan in de volgende bestuursvergadering de taken opnieuw verdelen.

De voorzitter is al wel bekend: Everdien Hartkamp.

Everdien houdt een korte, enthousiaste toespraak.

De leden van plaatselijk Belang zijn nu:

Jacky van Tartwijk, Everdien Hartkamp, Jessica Kloosterboer, Judith Talens, Gejo Rouweler, Eddy van Gelder, Henk Willink en Anton Grootentraast en Remco Assink.

 1. 7. Rondvraag

Deze is er niet.

8. Sport en cultuur en het project “Kom van de bank af”

Door Anton Bosch en Henk Willink

Op een bank (van Oosterhoff) zitten Heleen Flierman, Nick Jansen, Henk Jansen, Anton Bosch en Henk Willink. Zij praten over het Voorzieningenhart.

Heleen vertelt als bestuurslid van de sportclub over het nut van een voorzieningenhart.

Nick vertelt als voorzitter van Jong Wesepe waarom zij een voorzieningenhart belangrijk vinden. Hij geeft aan dat het belangrijk is als jong en oud bij elkaar komen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de voetbal al wel. De jongeren komen nu ook al wel steeds meer bij elkaar dan in het verleden, maar dit kan beter en vaker en nu moeten we proberen te zorgen dat ze ook bij het dorp blijven. Dit kan natuurlijk niet altijd mar als we een omgeving kunnen creëren waar zij zich prettig voelen zal dit makkelijker zijn.

Henk Jansen vertelt vanuit het bestuur van de kerk wat het belang is van een voorzieningenhart. De kerk zou op andere manieren kunnen worden ingezet. Feesten ,trouwerijen, voor de basisschool… In het verleden heeft de kerk ook verschillende functies gehad, tot zelf een gevangenis onder de toren! In het verleden zijn met notariële akten kerkbanken verkocht aan inwoners van Wesepe en omgeving. Deze zijn dus geen eigendom van de kerk! Officieel kunnen we dus met het interieur niets… tenzij deze banken opgehaald zouden worden door deze personen…

Anton Bosch geeft als wethouder van de gemeente Olst-Wijhe aan het vervelend te vinden (met een knipoog) dat hij wel de bank bij Oosterhoff heeft geregeld maar er nu niet bij op te passen en er naast te moeten zitten.

Verder vertelt hij dat hij al lang gebruik maakt van de voorzieningen van Wesepe, hij is getrouwd in de kerk en heeft het feest gegeven in wat nu Het Wapen van Wesepe heet.

Anton geeft complimenten aan de stuurgroepen van het voorzieningenhart voor de informatieavond op 1 november. De gemeente is partner in dit proces, de panden zijn eigendom van de gemeente en ook zij denken graag mee over de toekomst van Wesepe.

Doelstelling van het project ‘Kom van de bank’.

Leefbaarheid van dorpen vergroten, overgewicht voorkomen, vereenzaming voorkomen… In 2030 zal tekort aan beweging doodsoorzaak nummer 2 zijn.

Met dit project wordt de noodzaak aan de orde gesteld.          

9. Kernenbezoek van het College van B&W van Olst-Wijhe

Burgemeester Ton Strien doet het woord.

De Burgemeester vertelt over het bedrijfsbezoek bij Talens. Hij gunt het elke auto om een keer in zijn bestaan bij Talens te zijn geweest, vanwege de liefde van Harold Talens voor de auto’s die bij hem komen.

Verder geeft Burgemeester Ton Strien aan dat Everdien de enige vrouw op dit moment is van alle 12 plaatselijk belangen in Olst-Wijhe die als voorzitter functioneert. Hij kijkt uit naar de samenwerking met Everdien als voorzitter en de rest van het bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe.

De burgemeester wil weten of er nog vragen zijn voor het college aan de zaal… deze zijn er niet.

10. De burcht in Wesepe

Bert Terlouw geeft een lezing.

11. Afsluiting

De burgemeester bedankt Jan Terlouw en wijst ons erop trots te mogen zijn op Wesepe en zijn historie. Ook worden Yvonne en Jan bedankt door de burgemeester voor hun rol binnen het Plaatselijk Belang.

Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe,

Jan Schepers, voorzitter

Everdien Hartkamp, secretaris