Jaarverslag 2016 – 2017

Het jaarverslag van Plaatselijk Belang Wesepe is opgesteld over de periode oktober 2016 – oktober 2017.  

Inleiding

De Vereniging voor Plaatselijk Belang te Wesepe en Omgeving (PBW) bestond op 1 mei 2017 negentig jaar.  Het bestaansrecht van de vereniging vloeit voort uit de behoefte van de inwoners van ons verzorgingsgebied aan een overkoepelend orgaan voor de behartiging van hun collectieve belangen. Als bestuur richten wij ons primair daarop.

De vereniging is aangesloten bij de Overijsselse Vereniging van Kleine en Kernen. Voorts wordt deelgenomen aan het samenwerkingsverband van de Plaatselijke Belangen in de Gemeente Olst-Wijhe.

Bestuur

Het bestuur heeft in de verslagperiode zes keer vergaderd. Tijdens de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) op 9 november 2016 zijn de drie, volgens rooster, aftredende bestuursleden herkozen.

Het bestuur bestaat uit 9 leden, die in principe steeds voor 3 jaar worden benoemd. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Jan Schepers voorzitter
Henk Willink 2e voorzitter
Reinier Vukkink secretaris
Ilona Schotman 2e secretaris
Yvonne Schutte penningmeester
Jacky van Tartwijk 2e penningmeester
Marco Revenberg activiteitenkalender/website/ p.r.
Eddy van Gelder lid
Anton Grotentraast lid

Omdat vroegtijdig bekend was dat een aantal bestuursleden eind 2017 zouden stoppen met hun werkzaamheden, hebben een paar kandidaten al een poosje meegedraaid als aspirant-bestuurslid. Dit heeft wederzijds naar volle tevredenheid gewerkt.

Activiteiten

Er dienden zich ook dit jaar  weer voldoende zaken aan, waar het bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe (PBW) aandacht aan heeft besteed.

Via onze website www.plaatselijkbelangwesepe.nl en de Dorpskrant hebben wij u het hele jaar door van de ontwikkelingen op lokaal niveau op de hoogte gehouden.

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de activiteiten waarmee wij ons als bestuur van PBW in de periode oktober 2016 – oktober 2017 hebben beziggehouden. Een samenvatting hiervan treft u onderstaand aan.

Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Op 13 november 2013 is het DOP-convenant door Stichting Kulturhus Olst-Wijhe, de gemeente Olst-Wijhe en PBW ondertekend. Het convenant stopt na 4 jaar. Op de datum van de jaarvergadering van PBW, 15 november 2017, sluiten wij het project af.. Het totaalbudget van € 24.000,- is verdeeld over de werkgroepen. Tevens is er door de werkgroepen ook op een andere manier aan geld gekomen, zoals via fondsen en sponsoring. De beschikbare gelden zijn verbruikt in het kader van het DOP.

Uit een korte evaluatie van de DOP-werkgroepen kan het volgende worden geconcludeerd:

  • De verwachtingen waren 4 jaar geleden hooggespannen, maar de start was toch moeizaam. Vooral de formaliteiten in het kader van de wet- en regelgeving die samenhangen met de diverse activiteiten vroegen meer energie en tijd dan aanvankelijk was voorzien;
  • Bij de afsluiting zijn er zorgen over de continuering van de lopende activiteiten, maar ook met betrekking tot nieuwe initiatieven;
  • Het is belangrijk om door te gaan met de dorpsontwikkeling en elk jaar initiatieven te ontplooien, waarbij o.a. een beroep kan worden gedaan op het leefbaarheidsbudget van de gemeente Olst-Wijhe.
Leerorkest

Als DOP-activiteit is het dit jaar gelukt de leerlingen van de A. Bosschool in de gelegenheid te stellen om te leren een muziekinstrument te bespelen. Dit is gebeurd met de deskundige begeleiding van het MuziekNetwerkSalland. Nu het DOP-project wordt afgerond, zou dit het einde betekenen van deze vorm van muziekonderwijs op de basisschool in Wesepe.

Inmiddels is echter gebleken dat continuering, ongeveer op dezelfde voet als nu, voor drie jaar mogelijk is. De kosten bedragen ongeveer € 20.000,– , waarvan een substantieel bedrag  kan worden gedekt uit een bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Vervolgens brengt de A. Bosschool eigen uren in. Het ontbrekende bedrag wordt door een viertal plaatselijke verenigingen / organisaties, waaronder PBW, bijgepast. Wij dragen, drie jaar op rij, ongeveer € 400,– bij om deze wijze van culturele vorming mogelijk te maken.

Klankbordgroep jongeren

Tijdens jaarvergaderingen van PBW zijn er vaak bijzonder weinig jongeren aanwezig en hun stem over bepaalde ontwikkelingen of wensen wordt dan ook niet gehoord. Een goede aanleiding om deze groep op te zoeken. Uit de diverse leeftijdscategorieën tussen de 15 en 35 jaar is een aantal mensen uitgenodigd.

Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest. Deze vergaderfrequentie per jaar lijkt voldoende om de nodige informatie te kunnen uitwisselen en belangstelling voor elkaar te krijgen en te houden.

Whats App Buurt Preventie (WABP)

In 2016 zijn we gestart met een WABP-groep voor Wesepe. Het doel van zo’n groep is het vergroten van de veiligheid, onder andere door het  signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. We zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Het aantal deelnemers per 1 september 2017 bedraagt 130. Positief feit: het aantal meldingen blijft beperkt, waaruit we voorzichtig durven te concluderen dat we in een relatief veilige omgeving wonen.

Jaarlijkse buurtschouw

In principe wordt er jaarlijks een buurtschouw gehouden. Het doel van de buurtschouw is, om met de verantwoordelijke instanties (gemeente, politie, SallandWonen en PBW) ter plaatse te kijken naar klachten over het onderhoud van openbare voorzieningen en/of verzoeken om verbetering van de woon- en leefomgeving. Vaak kunnen er direct afspraken worden gemaakt over de afhandeling.

Maar in 2017 hebben wij, voor het eerst sinds de invoering, geen buurtschouw gehouden. Dit komt, omdat er vanuit de bevolking slechts twee, niet al te ingewikkelde, punten werden gemeld. Die konden wij gemakkelijk onder de aandacht brengen van de betreffende instantie. Het zou jammer zijn geweest hier meer aandacht aan te besteden. Over de afhandeling hiervan zijn afspraken gemaakt.

Overigens hoeft met klachten over onderhoud e.d. niet te worden gewacht tot de buurtschouw. Deze kunnen ook rechtstreeks bij de gemeente worden gemeld (telefonisch via nummer: 14 0570 of via de site van de gemeente).

Het aantal punten dat ter behandeling bij de buurtschouw wordt ingediend vertoont een wisselend beeld (zie overzicht) en is onvoorspelbaar.

Jaar buurtschouw Aantal punten
2011 32
2012 2
2013 28
2014 11
2015 13
2016 20
2017 2

 

Aanpassen 30-km zone Scholtensweg

In verband met het realiseren van een brengpunt voor restafval aan de Scholtensweg, naast de daar reeds aanwezige glas- en textielcontainers, ontstond daar een drukkere en gevaarlijker verkeerssituatie. Op ons verzoek heeft de gemeente Olst-Wijhe dit brengpunt voor afval binnen de 30-km zone gebracht.

Breedbandproject

In het buitengebied van Salland Zuid hebben zich voldoende mensen aangemeld om te worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Om glasvezel te kunnen aanleggen was het nodig, dat tenminste de helft van de huishoudens in het buitengebied zich zou aanmelden. Op 14 november 2016 is de eindbalans opgemaakt en toen bleek dat 63,4% zich had aangemeld voor een abonnement. Het gaat om zo’n 2.800 huishoudens en bedrijven in de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer. Begin juni 2017 is in Lemelerveld begonnen met de aanleg in Salland. In Wesepe zullen de uitvoerende werkzaamheden in de loop van 2018 plaatsvinden.

Helaas is er geen goed nieuws te melden voor de woningen die al zijn aangesloten op het coax-netwerk van Ziggo (de zgn. grijze gebieden) Een glasvezelaansluiting van CIF/ Glasvezel Buitenaf zit er niet in. Dat geldt niet alleen voor Wesepe, maar voor heel Nederland. Voor Wesepe hebben we het dan specifiek over de percelen aan de Raalterweg en directe omgeving.

Wij hebben, samen met belangengroepen uit andere kernen en ondersteuning van de gemeente Olst-Wijhe, ons best gedaan om ook voor deze woningen een aansluiting op het glasvezelnetwerk mogelijk te maken.

Toen, al weer een aantal jaren geleden, Reggefiber de kern van Wesepe wilde “verglazen” hebben wij ons al sterk gemaakt om ook de lintbebouwing aan de Raalterweg hierbij te betrekken. Dit is helaas niet gelukt met Reggefiber.

Later kwamen er nieuwe initiatieven om ook het buitengebied van een glasvezelnetwerk te voorzien. Wij zagen dit als een mogelijke kans voor de zgn. grijze gebieden en gingen hierover in overleg met SallandGlas. De rol van SallandGlas is in de loop van de tijd veranderd en de daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk kwam bij CIF /Glasvezel Buitenaf te liggen. Ook met deze partij hebben wij uitvoerig gesproken over de aansluitmogelijkheden voor de genoemde gebieden. Dit resulteerde in de toezegging, dat het niet in de vraagbundeling kon worden meegenomen, maar misschien wel in de uitvoering van het project (in dit geval de ontsluiting van het buitengebied Salland Zuid).

Op 28 februari 2017 hadden we, samen met de andere belangengroepen en de gemeente, een afrondend gesprek met CIF /Glasvezel Buitenaf. Daar kregen wij te horen, dat de grijze gebieden niet aangesloten zullen worden door CIF /Glasvezel Buitenaf. Wij hebben gewezen op de eerdere toezeggingen, voorstellen gedaan om te ondersteunen bij werving en mee te denken over voorwaarden om het voor CIF /Glasvezel Buitenaf aantrekkelijker te maken de grijze gebieden wel aan te sluiten. Op 10 maart 2017 is hierover weer contact geweest met CIF/Glasvezel Buitenaf.

Helaas ontvingen wij op 16 maart 2017 het bericht van CIF /Glasvezel Buitenaf dat haar standpunt / huidige beleid niet wordt gewijzigd. Percelen die al een coax-aansluiting hebben of waar deze kan worden gerealiseerd worden definitief niet aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Ontwikkelingen voorzieningenhart Wesepe

De  Stichting Kulturhus Olst-Wijhe (SKOW) heeft in 2008 van de gemeente Olst-Wijhe opdracht gekregen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar het optimaliseren van het ruimtegebruik van het multifunctionele centrum De Nieuwe Coers. Een dergelijk onderzoek is niet uit te voeren zonder te kijken naar alternatieven. Hierdoor ontstond een totaalbeeld van de beschikbare ruimte in Wesepe. Hierbij is tevens is gekeken naar de behoefte aan en het invullen van de ontmoetingsfunctie in Wesepe.

Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau  DENION. Vanaf het eerste moment is PBW, als vertegenwoordiger van de bevolking, bij het onderzoek betrokken geweest. Ook de leiding van de basisschool, de kinderopvang en de sportclub zijn geraadpleegd.

Tijdens het onderzoek bleek al snel, dat het Zalencentrum (thans Wapen van Wesepe) door de inwoners als een belangrijke voorziening voor het dorp wordt aangemerkt. Toen vervolgens een mogelijke sluiting van het Zalencentrum aan de orde kwam, heeft de gemeente dit pand aangekocht en opgeknapt. Hiermee was de plaats van het zgn. voorzieningenhart min of meer bepaald. De rol en functie van het Zalencentrum blijven gehandhaafd en kunnen worden versterkt door toevoeging van taken die nu nog in andere accommodaties plaatsvinden. Afgesproken is om op termijn een combinatie van de bestaande functies van het Zalencentrum met die van o.a. De Nieuwe Coers te onderzoeken.

Inmiddels heeft het huisvestingsonderzoek van de basisscholen in de gemeente plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de A.Bosschool, in combinatie met de kinderopvang, aanzienlijk meer ruimte beschikbaar heeft dan nodig is. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. Nieuwbouw van de school, de kinderopvang en het gymnastieklokaal etc. komt mogelijk binnen afzienbare tijd aan de orde.

Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om in de directe omgeving van het Wapen van Wesepe al deze voorzieningen een plek te geven, zo mogelijk met elkaar te combineren dan wel te integreren. In het verleden is afgesproken, dat de ontwikkeling van het voorzieningenhart gefaseerd moet worden aangepakt. Voor de in 2021 te realiseren planuitvoering, zal tenminste in 2018 het overleg moeten starten. Gelet op de vragen en kansen die zich nu aandienen is het overleg met betrokken partijen reeds in 2017 gestart. Ook de Nicolaaskerk is hierbij één van de gesprekspartners. Over de uitkomsten van het overleg zullen wij u op de gebruikelijke wijze Over de uitkomsten van het overleg zullen wij u op de gebruikelijke wijze informeren.

Budget PBW

Elk Plaatselijk Belang krijgt per jaar van de gemeente een bedrag van € 771,– waarmee kleine uitgaven voor de verbetering van de leefbaarheid kunnen worden bekostigd.

In deze verslagperiode heeft PBW dit bedrag onder andere gebruikt voor de aanschaf van materiaal en benodigdheden voor het vegen en de aankleding van het dorpsplein, het maaien en vegen van het voetpad langs de Scholtensweg en het plaatsen van een kerstboom nabij “de Brouwershof”.

Nieuwe bladblazer

Wekelijks houdt een ploeg dorpsgenoten zich bezig met het vegen van het kerk- en dorpsplein. Zeker in de herfst, als het meeste blad van de bomen valt, is dit een behoorlijke klus. In de herfst van 2016 gaf een van de bladblazers de geest.

Om het werk op een goede manier te kunnen blijven uitvoeren, is een nieuwe professionele bladblazer gekocht. Dit is mede mogelijk gemaakt door de korting die de leverancier (Fa. Harmsen uit Wesepe) heeft verleend op het aankoopbedrag en een forse bijdrage van de Rabobank Salland. Wij zijn daar erg blij mee.

Met deze aanschaf wordt een bijdrage geleverd aan het in stand houden van een goed dorpsbeeld (netheid) en de veiligheid van de bezoekers van deze plek.

Ontwikkeling ledenbestand PBW
Aantal leden 2016 308
Bij: nieuwe leden 2017 16
Af: overleden 1
Af: verhuisd: 7
Af: bedankt 4
12
Aantal leden 2017 (per 1 sept.) 312

 

Verloop ledenbestand vanaf 2010:

jaar aantal leden
2010 309
2011 308
2012 314
2013 317
2014 313
2015 314
2016 308
2017 312

De verwachting is, dat in 2018 het aantal leden zal toenemen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de toename van de woningvoorraad door nieuwbouw.

Diversen

Ook heeft PBW het afgelopen jaar gewerkt aan andere onderwerpen, zoals:

  1. Het jaarlijks verzorgen van de kerstboom bij “De Brouwershof”;
  2. Deelnemen aan overleggen met alle plaatselijke belangen in de gemeente;
  3. Overleg met gemeente en overige belanghebbenden over Structuurvisie;
  4. Bijwonen bijeenkomsten van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen;
  5. Uitdelen zakjes compost als waardering voor de goede wijze van scheiding van huishoudelijk afval;
  6. Vertegenwoordiging in het Agendateam DOP;
  7. Overleg over vliegroutes i.v.m. uitbreiding vliegverkeer Lelystad Airport.
Tot slot

In tegenstelling tot hetgeen nu het geval is, zullen wij in de toekomst voor de voorbereiding en ontwikkeling van bepaalde (zwaardere)  items een projectorganisatie opzetten. Als voorbeeld noemen wij hier, het onderzoek en de verdere uitwerking van de mogelijkheden om tot een energie-neutrale kern te komen. Wij kunnen ons voorstellen, dat ook niet bestuursleden van PBW, op basis van kennis en vaardigheden, bij een dergelijk onderwerp, worden gevraagd een bijdrage te leveren.

Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe,

J.N. Schepers, voorzitter
R. Vukkink, secretaris