Jaarverslag 2017 – 2018

Jaarverslag Plaatselijk Belang Wesepe: oktober 2017 – oktober 2018

Inleiding

De Vereniging voor Plaatselijk Belang te Wesepe en Omgeving (PBW) is opgericht op 1 mei 1927.  Het bestaansrecht van de vereniging vloeit voort uit de behoefte van de inwoners van ons verzorgingsgebied aan een overkoepelend orgaan voor de behartiging van hun collectieve belangen. Als bestuur richten wij ons primair daarop.

De vereniging is aangesloten bij de Overijsselse Vereniging van Kleine en Kernen. Voorts wordt deelgenomen aan het samenwerkingsverband van de Plaatselijke Belangen in de Gemeente Olst-Wijhe.

Bestuur

Het bestuur heeft in de verslagperiode 6 keer vergaderd. Tijdens de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) op 15 November 2017 is afscheid genomen van Reinier Vukkink, Ilona Schotman en Marco Revenberg.

Er zijn de drie nieuwe bestuursleden benoemd.

Het bestuur bestaat uit 9 leden, die in principe steeds voor 3 jaar worden benoemd. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Jan Schepers                 –                      voorzitter

Henk Willink                –                      2e voorzitter

Everdien Hartkamp      –                      secretaris

Judith Talens                –                      2e secretaris

Yvonne Schutte            –                      penningmeester

Gejo Rouweler             –                      2e penningmeester

Jacky van Tartwijk       –                      website/ p.r.

Eddy van Gelder           –                      lid

Anton Grotentraast       –                      lid

Activiteiten

Er dienden zich ook dit jaar  weer voldoende zaken aan, waar het bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe (PBW) aandacht aan heeft besteed.

Via onze website www.plaatselijkbelangwesepe.nl en de Dorpskrant hebben wij u het hele jaar door van de ontwikkelingen op lokaal niveau op de hoogte gehouden.

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de activiteiten waarmee wij ons als bestuur van PBW in de periode oktober 2017 – oktober 2018 hebben beziggehouden. Een samenvatting hiervan treft u onderstaand aan.

Voorzieningenhart

Er is  hard gewerkt om te kijken of er voor Wesepe een voorzieningenhart is te realiseren. Op 25 april 2018 is er een intentieverklaring getekend door zeven partijen. Dat betreft: Stichting De Mare, Protestantse Gemeente Wesepe, SC Wesepe, Stichting Zalencentrum, KOOS, Gemeente Olst/Wijhe en Plaatselijk Belang Wesepe. De hoop is dat er in de nabije toekomst iets moois is gekomen waarbij de diverse voorzieningen qua onderwijs, sport en cultuur elkaar ontmoeten en versterken op 1 plek.

Op een inloopavond op 28 maart is aan de inwoners van Wesepe gevraagd hun mening te geven om zo tot een breed gedragen plan te komen naar de toekomst toe waar een ieder trots op kan zijn. Dat leverde voor de stuurgroep voorzieningenhart veel informatie op waar ze mee aan de slag zijn gaan.  Uit die stuurgroep zijn werkgroepen geformeerd:

Werkgroep vastgoed;

Werkgroep vastgoed is bezig een aantal locaties te onderzoeken waar mogelijk een voorzieningenhart zou kunnen komen. Naast de omgeving van het zalencentrum zijn ook het ‘Meko-terrein’, het terrein bij de brouwerskamp en een mix van locaties in onderzoek.

Werkgroep organisatie;

Werkgroep organisatie bekijkt welke structuur daarvoor geschikt is en: wie dan waarvoor verantwoordelijk is. Daarvoor zijn ze onlangs naar Nieuw Heeten geweest om te kijken hoe dat  op de multifunctionele accommodatie De Belte is georganiseerd.

Werkgroep exploitatie;

De werkgroep exploitatie bekijkt de mogelijkheden en kansen om van elkaars diensten gebruik te maken, wat het nu allemaal kost en wat het in een nieuwe situatie zou gaan kosten en opbrengen.

Werkgroep communicatie;

De werkgroep communicatie moet zorgen dat iedereen in het dorp zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over de stand van zaken en over het hoe en waarom. Om zo te zorgen dat de betrokkenheid van de inwoners  groot blijft.

WEN streeft naar Wesepe Energie Neutraal

Plaatselijk belang is actief betrokken bij WEN: Wesepe Energie Neutraal. De nadruk ligt in eerste instantie vooral op voorlichting geven aan het dorp en een inventarisatie van de behoefte en vraag van particulieren als ook het (agrarisch) bedrijfsleven.

De werkgroep Wesepe Energie Neutraal (WEN) gaat proberen alle energieprojecten in de gemeente Olst-Wijhe onderling af te stemmen en samen met de inwoners duurzame projecten stimuleren en opstarten.

Gemeenschappelijk Plaatselijk Belangen Olst-Wijhe

PB Wesepe heeft het voorzitterschap van de GPBOW sinds dit jaar op zich genomen. Eind Mei was de organisatie van de jaarlijkse zomerborrel in onze handen. Bij het Wapen van Wesepe stond deze avond in het teken van de samenwerking op het gebied van Energie Neutraal. Op deze goed bezochte avond zijn er concrete afspraken gemaakt om hier in gezamenlijk invulling aan te geven.

Leerorkest

Het verenigingsleven van Wesepe draagt de muziek op de school een warm hart toe.

De A. Bosschool heeft dit najaar de subsidie aangevraagd voor het leerorkest en die is voor de komende 3 schooljaren toegekend. Dit jaar konden zij dus niet mee doen met het leerorkest, schooljaar 2018/2019 zijn ze ingedeeld en de jaren daarop ook. Het ontbrekende bedrag wordt door een viertal plaatselijke verenigingen / organisaties, waaronder PBW, bijgepast.

Klankbordgroep

Afgelopen jaar is de klankbordgroep, bestaande uit een aantal personen in de leeftijd tussen de 18 en 35 jaar,  1 keer bij een geweest.

Jaarlijkse buurtschouw

In principe wordt er jaarlijks een buurtschouw gehouden. Echter vanwege te weinig inbreng is deze niet gehouden.

PBW wil de inwoners stimuleren klachten over onderhoud e.d. rechtstreeks bij de gemeente te melden. (telefonisch via nummer: 14 0570 of via de site van de gemeente).

Breedbandproject

Het buitengebied van Salland Noord is na de nodige vertraging afgelopen jaar voorzien van glasvezel. De aanlag in Salland Zuid is in volle gang.

Budget PBW

Elk Plaatselijk Belang krijgt per jaar van de gemeente een bedrag van € 771,– waarmee kleine uitgaven voor de verbetering van de leefbaarheid kunnen worden bekostigd.

In deze verslagperiode heeft PBW dit bedrag onder andere gebruikt voor de aanschaf van materiaal en benodigdheden voor het vegen en de aankleding van het dorpsplein, het maaien en vegen van het voetpad langs de Scholtensweg en het plaatsen van een kerstboom nabij “de Brouwershof”.

Ontwikkeling ledenbestand PBW
Aantal leden 2017   312
Bij: nieuwe leden 2017   3
Af: overleden 4  
Af: verhuisd 12  
Af: bedankt 6  
    12
Aantal leden 2018   293

 

Verloop ledenbestand vanaf 2010

Jaar Aantal leden
2010 309
2011 308
2012 314
2013 317
2014 313
2015 314
2016 308
2017 312
2018 293

 

De verwachting is, dat in 2019 het aantal leden zal toenemen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de toename van de woningvoorraad door nieuwbouw.

Diversen

Ook heeft PBW het afgelopen jaar gewerkt aan andere onderwerpen, zoals:

  • Het jaarlijks verzorgen van de kerstboom bij “De Brouwershof”;
  • Deelnemen aan overleggen met alle plaatselijke belangen in de gemeente;
  • Bijwonen diverse overleggen met gemeente
  • Bijwonen bijeenkomsten van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen;
  • Uitdelen zakjes compost als waardering voor de goede wijze van scheiding van huishoudelijk afval;
Tot slot

Steeds meer houdt PBW zich bezig met de voorbereiding en ontwikkeling van grotere projecten. Daarbij maken we graag gebruik van actieve inwoners.

Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe,

Jan Schepers, voorzitter

Everdien Hartkamp,  secretaris