Jaarverslag 2005-2006

Het jaarverslag van Plaatselijk Belang Wesepe is opgesteld over de periode oktober 2005 – oktober 2006 en is een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen, waarvoor Plaatselijk Belang Wesepe zich heeft ingezet.

De toekomst van Wesepe

Al jaren wordt gewerkt aan diverse plannen, die sterk bepalend zijn voor de toekomst van Wesepe en omstreken. Voorbeelden hiervan zijn de omleiding van N348, het project Woonlandschappen, de keuze van een nieuw bedrijventerrein, de reconstructie van het buitengebied en de wateropgave van het platteland. Tientallen jaren is door diverse instanties aan deze plannen gewerkt zonder deze plannen goed op elkaar af te stemmen. Het jaar 2006 is het jaar dat al deze plannen in elkaar zijn gepast. Plaatselijk Belang Wesepe heeft hier zo goed mogelijk sturing aan gegeven door het geven van adviezen, aanvullingen en bezwaren en door deelname aan de stuurgroep.

Planvorming

De planvorming heeft geleid tot de Integrale Gebieds Visie Wesepe, waarin de ontwikkelingen tot 2030 zijn opgenomen. Het plan op hoofdlijnen is op 10 april 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 25 en 26 april zijn ontwerpsessies georganiseerd, waarbij concrete plannen zijn gemaakt voor:

 • de verbinding tussen kern en lint
 • de herinrichting van de Raalterweg
 • de invulling van de noordelijke rotonde
 • de invulling van de zuidelijke rotonde
 • de positionering van het bedrijven terrein

 
Dit heeft geleid tot vernieuwende inzichten en verrassende invullingen. Het afgelopen jaar zijn diverse inspraakavonden georganiseerd, waarbij ook de bewoners zijn geïnformeerd en zijn uitgenodigd tot het geven van reacties. Voor detailinformatie wordt dan ook verwezen naar deze avonden en de ter beschikking gestelde documenten.

Plaatselijk Belang Wesepe heeft zich o.a. sterk gemaakt voor:

 • Veilige oversteekmogelijkheden voor fietsers bij de omleiding van de N348. Dit heeft geleid tot een fietstunnel ter hoogte van de Mengerweg
 • Handhaving van de busroute (met 3 haltes) over het huidige tracé; is nog in bewerking.
 • De omleiding met rotondes zo in te richten, opdat de ondernemingen goed worden opgemerkt door de passant. Dit om de klandizie voor de ondernemers te behouden en daarmee te voorkomen dat het een dood dorp wordt. Hier wordt bij de invulling van de rotondes en de positionering van het bedrijventerrein goed op ingespeeld.
 • De omleiding zo in te richten opdat de overlast voor de aanwonenden tot een minimum wordt beperkt. Bij de inpassing van de noordelijke rotonde, het middendeel en de zuidelijke rotonde zijn hiertoe enkele geluidswallen, glooiingen en schermen opgenomen.

Onderzoek

De provincie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten overlast van de omleiding N348 voor de bewoners. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport ” Rondweg N348; beoordeling geluid en luchtkwaliteit”. Plaatselijk Belang Wesepe heeft dit rapport grondig bestudeerd en naar aanleiding hiervan diverse bezwaren aangetekend bij zowel de provincie als de gemeente. Van belang is dat de plannen voortvarend worden opgepakt. Voorwaarde is echter dat de overlast voor de bewoners tot een minimum worden beperkt.

Andere onderwerpen

Ook heeft PB Wesepe het afgelopen jaar gewerkt aan vele andere onderwerpen. De onderwerpen die tijdens de buurtschouw aan de orde zijn gekomen kunt u terugvinden op de pagina buurtschouw. Op uitnodiging van Plaatselijk Belang Wesepe zijn door diverse bewoners onderwerpen aangedragen.

Directieoverleg

Andere onderwerpen die bijvoorbeeld tijdens het directieoverleg met de gemeente aan de orde zijn gekomen zijn:

 • De noodbestrating in de weg naar de Kistemaker
 • Fietspad langs de Weseperenkweg
 • Fietssuggestiestroken langs de Scholtensweg
 • Verschillen in zaalhuur verenigingen Olst/Wesepe

Ook ondersteunt Plaatselijk Belang Wesepe de verzoeken van SC Wesepe naar aanleiding van een gebrek aan zaalsportaccommodatie. Al met al is het een druk jaar geweest, waarbij een belangrijke basis voor de toekomst van Wesepe is gelegd.