Jaarverslag 2008-2009

Het jaarverslag van Plaatselijk Belang Wesepe is opgesteld over de periode oktober 2008 – oktober 2009.

Inleiding

Een bewogen periode ligt achter ons. Er is veel tot stand gekomen in deze verslagperiode. De nodige stappen zijn gezet om als gemeenschap zoveel mogelijk te behouden wat we hebben en waar mogelijk verbeteringen en vernieuwingen door te voeren. Een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen, waarvoor Plaatselijk Belang Wesepe (PB) zich heeft ingezet, treft u onderstaand aan.

De toekomst van Wesepe

Aan diverse plannen, die sterk bepalend zijn voor de toekomst van Wesepe en omstreken, werd en wordt door PB zo goed mogelijk sturing gegeven. Hierbij kan gedacht worden aan het zitting nemen in stuur- en werkgroepen, het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanvullingen. Het maken van bezwaren en indienen van zienswijzen is daar ook een onderdeel van.

Verleggen tracé N348 (Weseper Rondweg)

Om alle in het verleden gemaakte afspraken gerealiseerd te krijgen heeft PB met een wakend oog naar de uitvoering gekeken en het niet nakomen van afspraken te bestemder plaatse aan de orde gesteld. Tijdens de open dag, op 18 april 2009, namen veel belangstellenden kennis van de eerste resultaten van de aanleg van de Weseper Rondweg. Door medewerkers van de hoofdaannemer BAM Infra werden vragen beantwoord en situaties toegelicht.

Alhoewel vanaf medio juni 2009 de verkeersstromen al over het nieuwe tracé werden geleid, vond de feestelijke opening op 5 september 2009 plaats. Door een enthousiaste groep ouders werd de jeugd van de basisschool op een leuke wijze bij de opening betrokken. Ook verleenden de Harmonie en Tempo hun medewerking. Bij de opening werd tevens een boek gepresenteerd met de titel “Van Oerweg tot Rondweg”. Dit boek is mede tot stand gekomen naar aanleiding van een verzoek van PB aan het Weseper Erfgoed om de veranderingen in Wesepe vast te leggen.

Een aantal nader af te werken punten heeft onze aandacht, zoals:
• Het realiseren van veilige oversteekplaats voor fietsers op de Boxbergerweg (nabij sportcomplex “De Muggert”);
• Het aanleggen van een fietspad langs een gedeelte van de Mengerweg (vanaf de fietstunnel tot aan het fietspad naar de Hiethaarshoek);
• De plaats van de verwijsborden naar bedrijven aan de Raalterweg en de plaats van de evenementenborden;
• Verbeteren van de oriëntatiemogelijkheden op de parallelwegen (o.a. schrikhekken, reflecterende paaltjes etc);
• De herinrichting van de Raalterweg (o.a. voor het wegvak ten zuiden van de Boxbergerweg aangeven dat dit een doodlopende weg is).

Reconstructie Sichemstraat, Averdijkstraat, Westrikstraat en deel Scholtensweg

Na een eerste inventarisatie van wensen in november 2007, is een werkgroep bestaande uit bewoners (draagvlak) en medewerkers van de gemeente / een extern adviesbureau (deskundigheid) aan de slag gegaan met de uitwerking van de ingebrachte wensen en ideeën. Op 23 september 2008 is het resultaat gepresenteerd tijdens een inloopavond.

Er is sprake van een ambitieus plan, waardoor de kern van Wesepe er beter verzorgd komt uit te zien. PB is hier blij mee. PB heeft echter wel zijn zorgen kenbaar gemaakt betreffende de parkeermogelijkheden bij de school en de effectiviteit en veiligheid van een zogenaamde ‘fietsweg’. Begin maart 2009 werd de uitvoering van de plannen ter hand genomen. In het werk werd vervuiling van de grond onder (een gedeelte van) de Scholtensweg geconstateerd.

Hierover werd de bevolking van Wesepe tijdens een voorlichtingsavond op 26 mei 2009 op de hoogte gesteld. De voortgang van de werkzaamheden werd door de te treffen saneringsmaatregelen ernstig vertraagd. Op basis van de ten tijde van het samenstellen van dit jaarverslag (eind september 2009) bekende gegevens zal het werk voor de jaarwisseling zijn afgerond. Als de weeromstandigheden daartoe aanleiding geven, zal het verhoogde kruisingsvlak op de hoek Brouwerskamp-Scholtensweg in het voorjaar van 2010 worden aangelegd.

Reconstructie schoolplein en herstraten Kistenmaker en deel Brouwerskamp.

De definitieve verharding is, na een bouwperiode van veel jaren, aangebracht in de Kistenmaker en de Brouwerskamp. De reconstructie van het schoolplein is inmiddels afgerond.

Aanleg dorpsplein

Op 12 mei 2009 zijn tijdens een inloop- / informatieavond in Zalencentrum Wesepe twee plannen gepresenteerd. De eerste variant ging over het kerkplein en de Ds.E. Kreikenlaan. De tweede variant betrof een dorpsplein, waarbij een veel groter plein wordt gerealiseerd door gebruik te maken van de tuin en een deel van de parkeerplaats van het zalencentrum.

Hierdoor wordt er een totaalplein gerealiseerd zowel voor de kerk als het zalencentrum. De bezoekers van de inloopavond hebben unaniem hun voorkeur aangegeven voor het dorpsplein. Van de zijde van het gemeentebestuur is ons meegedeeld, dat nog dit jaar met de uitvoering van het dorpsplein wordt begonnen.

Gelet op het totaal en de samenhang van de voornoemde werkzaamheden aan wegen en pleinen, moeten we constateren dat Wesepe een echte facelift krijgt. Een woord van waardering aan het adres van het gemeentebestuur van Olst-Wijhe is hier op zijn plaats.

Fietspad Weseperenkweg

PB streeft al jaren naar de realisatie van een fietspad langs de Weseperenkweg (het ontbrekende deel van de Weseperweg tot aan de dorpskern van Wesepe). Door de gemeente Olst-Wijhe wordt hieraan geen prioriteit toegekend.   Onze hoop is nu gevestigd op de Landinrichting en de nieuwe gemeenteraad die in het voorjaar van 2010 aantreedt.

Woonlandschap Hiethaarshoek

Het terrein waar voorheen de slachterij van Sturkomeat was gevestigd is bouwrijp gemaakt. De 12 kavels van de nieuwe wijk Hiethaarshoek zijn vrijgegeven. De eerste woning is in aanbouw. Een tweede bouwvergunning is inmiddels verleend.

Woningbouw – verbinding kern en Raalterweg

De fasen 1 en 2 van het nieuwe bestemmingsplan voorzien in de bouw van circa 30 woningen. PB is nauw betrokken geweest bij de ontwerpfase van het plan. Op 26 mei 2009 heeft de ontwerpende landschapsarchitect in het Zalencentrum Wesepe een toelichting op het plan gegeven. De toen aanwezige inwoners van Wesepe waren er enthousiast over. Naar verwachting kan eind 2009 / begin 2010 met de kaveluitgifte worden begonnen.

Verplaatsing brandweerkazerne en herinrichting Nieuwe Coers

In 2009 is aan de Weth. M. van Doorninckweg (ten oosten van de Weseper Rondweg) begonnen met de bouw van een nieuw onderkomen voor de blusgroep Wesepe van de brandweer Olst-Wijhe. Voor de invulling van de ruimte die hierdoor vrijkomt in de “Nieuwe Coers” worden plannen ontwikkeld. PB is hier nauw bij betrokken en ondersteunt de plannen om de oude brandweerkazerne geschikt te maken voor kinderopvang. Hierdoor zou in Wesepe een brede school kunnen ontstaan.

Zalencentrum Wesepe

In oktober 2008 hebben Jan Huiskes en Gea Nieuwenhuis de regelmatige gebruikers van het zalencentrum schriftelijk op de hoogte gesteld van hun besluit om per 1 april 2009 te stoppen met de exploitatie van hun horecagelegenheid. Zij schreven in hun brief er alles aan te zullen doen om het zalencentrum te behouden voor het dorp en voor alle verenigingen die deze locatie zo hard nodig hebben.

Tijdens de jaarvergadering van PB, op 4 november 2008, hebben wij melding gemaakt van dit besluit. Hoewel wij nooit hebben getwijfeld aan de intenties en inzet van Jan en Gea om een goede opvolger te vinden, hebben wij vrij snel actie ondernomen. Er was namelijk geen enkele zekerheid, dat er een opvolger zou worden gevonden die met dezelfde formule de exploitatie van het zalencentrum zou willen voortzetten.

Op 9 december 2008 vond de eerste van een reeks gesprekken hierover met de gemeente plaats. Doel van deze gesprekken was te bewerkstelligen dat Wesepe zou kunnen blijven beschikken over een zaalaccommodatie van voldoende grootte waar de verenigingen met hun activiteiten terecht kunnen.

Op 11 maart 2009 hebben wij de verenigingen in Wesepe geïnformeerd waar wij achter de schermen mee bezig waren. Op dat moment was er door de toenmalige uitbaters ook nog geen opvolger gevonden. Op 16 maart 2009 deelde wethouder Hollander de vertegenwoordigers van de uitgenodigde verenigingen mee, dat het gemeentebestuur het besluit had genomen om het pand met inboedel aan te kopen.

Wij zijn zeer verheugd met dit besluit van de gemeente, waardoor deze accommodatie met podiumvoorziening voor Wesepe behouden blijft. Bovendien waarderen wij de bereidheid van Jan Huiskes en Gea Nieuwenhuis om de exploitatie tot de zomervakantie voort te zetten. Hierdoor konden de verenigingen het lopende seizoen goed afsluiten. Hoe de toekomstige wijze van exploitatie zal plaatsvinden is een zaak van de gemeente. Hieraan wordt gewerkt. Momenteel is er nog sprake van een voorlopige oplossing.

Budget PB’s

Elk PB krijgt per jaar van de gemeente een waarderingsbijdrage van € 750,=. Voor 2008 heeft PB dit budget o.a. ingezet voor onderhoud van het bankje om de beuk bij de kerk en voor de aanschaf van nieuwe verlichting voor de kerstboom bij ‘De Brouwershof’. Voor 2009 hebben wij uit genoemd ‘potje’ onder andere een gedeelte van de openingsactiviteiten (jeugd) van de Weseper Rondweg betaald.

Diversen

Ook heeft PB Wesepe het afgelopen jaar gewerkt aan vele andere onderwerpen, zoals:
• Het jaarlijks verzorgen van de kerstboom bij “De Brouwershof”;
• Architectenkeuze nieuwe gemeentekantoor Olst-Wijhe;
• Zoeken naar een mogelijkheid om de kernen in het nieuwe gemeentekantoor te presenteren (fysieke plek);
• Behoud van het postagentschap.

Het komend jaar zal de realisatie van de vele plannen worden vervolgd. Het verplaatsen van het tankstation naar de noordzijde van het dorp, het realiseren van een bedrijventerrein en het verder concretiseren van het Woonlandschap Wesepe zullen het dorpsbeeld veranderen. Deze ontwikkelingen zullen de leefbaarheid ten goede komen. PB is blij met deze vorderingen en ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.