Jaarverslag 2011-2012

Het jaarverslag van Plaatselijk Belang Wesepe is opgesteld over de periode oktober 2011 – oktober 2012.

Inleiding

In tegenstelling tot de laatste jaren is de periode waarover dit verslag gaat als relatief rustig te bestempelen. Dit is ook wel verklaarbaar. De grote infra-structurele werken die in de voorgaande jaren in Wesepe en omgeving zijn uitgevoerd zijn inmiddels afgerond. De aanleg van de rondweg is daarvan het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld. Maar ook met de omvorming van een gedeelte van de Scholtensweg tot fietsstraat en de aanleg-/ verbetering van het kerk-/ dorpsplein heeft Wesepe een facelift gekregen.

Ook mag niet onvermeld blijven, dat de nieuwe stichting die zich inzet voor het beheer en de exploitatie van het voormalige Zalencentrum Wesepe een forse bijdrage heeft geleverd (en nog levert) om het dorp leefbaar te houden. Het Bestuur van Plaatselijk Belang is ook dit jaar weer in verschillende rollen actief betrokken geweest bij diverse ontwikkelingen. Een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen, waarvoor Plaatselijk Belang Wesepe (PB) zich heeft ingezet, treft u onderstaand aan. En natuurlijk vindt u op deze website,www.plaatselijkbelangwesepe.nl veel wetenswaardigheden over ons en de onderwerpen die ons bezighouden.

Openbaar vervoer

Aan het verplaatsen van de bushaltes van de Raalterweg naar de rondweg (N348) en de nadelige effecten hiervan voor bepaalde groepen reizigers hebben wij in het verleden ruim aandacht besteed. Wij hebben al eerder aangegeven, dat de provincie Overijssel niet bereid is de bus weer over de Raalterweg te laten rijden. Er is namelijk een redelijk alternatief voorhanden en dat is de Regiotaxi.

Om de bevolking van Wesepe op een aantrekkelijke wijze kennis te laten maken met deze vorm van openbaar vervoer is tussen de provincie en PB afgesproken dat de inwoners van Wesepe het hele jaar 2012 gebruik mogen maken van de regiotaxi tegen het openbaar vervoer tarief. De resultaten zullen eind 2012 worden geëvalueerd en wij zullen u hierover op de gebruikelijke wijze informeren. Overigens blijven wij actief zoeken naar bruikbare alternatieven, waarbij o.a. een buurtbusproject onze aandacht heeft.

Dorpsommetje

In het vorige jaarverslag hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de aanleg van het “Rondje Wesepe” een aantrekkelijke wandelroute. Dit dorpsommetje is ongeveer 5 km lang. Er kan gestart en gefinisht worden op het dorpsplein (nabij “Bosgoed Wesepe”), waar ook een informatiebord is opgesteld. De route is vanaf de Koedijk in twee richtingen te lopen. Op 23 november 2011 is het dorpsommetje in Wesepe officieel geopend door mevrouw Hester Maij in aanwezigheid van een groot aantal genodigden en belangstellenden. Hester Maij is gedeputeerde van de provincie Overijssel met o.a. Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur in haar portefeuille. Velen hebben inmiddels van deze voorziening gebruik gemaakt.

Fietsroute

Bij de opening van het nieuwe gemeentehuis, op 9 maart 2012, hebben de Verenigingen voor plaatselijk belang in de gemeente het gemeentebestuur symbolisch een fietsroutekaart aangeboden. De gedachte achter deze fietsroutekaart is om binnen de gemeente Olst-Wijhe fietsroutes aan te geven waarbij de diverse dorpen met elkaar worden verbonden. Een werkgroep is bezig met de uitwerking. Uiteraard wordt Wesepe ook “op de kaart gezet”.

Bibliotheekvoorziening

Als gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen en het niet meer vervangen van de bibliotheekbus is er een einde gekomen aan de bibliotheekvoorziening in Wesepe. Ondanks pogingen van PB om deze voorziening, in welke vorm dan ook, voor het dorp te behouden stond de bibliobus op 20 december 2011 voor het laatst in Wesepe. De A. Bosschool maakte al gebruik van de wisselcollecties van de Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD) en heeft inmiddels ook besloten gebruik te gaan maken van klassikale producten zoals Biebwijz. De materialen die de school afneemt zijn opgenomen in een schoolprogramma. Jongeren tot 18 jaar kunnen een blijvend gratis abonnement krijgen van de Bibliotheek Olst-Wijhe.

In Wesepe hadden ruim 30 volwassenen een abonnement op de bibliobus. Zij kunnen het gehele jaar 2012 gebruik maken van een gratis abonnement van de Bibliotheek Olst-Wijhe. Vanaf 2013 kost een jaarabonnement voor personen vanaf 18 jaar € 35,–. Bij de abonnementen voor jongeren en volwassenen is sprake van gastlenerschap: men kan in elke willekeurige bibliotheek in Overijssel boeken lenen en inleveren. Voor mensen die niet mobiel zijn is een “boek aan huis service” ingevoerd. Hierbij zorgen vrijwilligers ervoor, dat de gewenste boeken worden opgehaald en teruggebracht naar de bibliotheek in Olst.

Glasvezel / snel internet

In het dorp Wesepe en het buitengebied wordt voor de verbindingen van de computer met het internet gebruik gemaakt van de telefoonkabel of de coaxkabel. Door het groeiend gebruik van internet worden er steeds hogere eisen aan de verbindingen gesteld. Glasvezel is een goed alternatief om hieraan tegemoet te komen, maar de aanleg ervan is kostbaar. Dat is ook de reden dat de kabelbedrijven alleen bereid zijn in de kernen (dichter bevolkt) aan de slag te gaan.

In Wesepe is/wordt alleen glasvezel aangelegd in het dorp. Zelfs de Raalterweg is hiervan nog verstoken. PB is van mening dat er een (nagenoeg) dekkend glasvezelnetwerk moet worden aangelegd voor het dorp en het buitengebied. Wij weten ons hierin gesteund door de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK), maar ook het gemeentebestuur van Olst-Wijhe heeft die intentie. In het nu geldende coalitieakkoord is opgenomen, dat in deze raadsperiode het glasvezelnetwerk wordt aangelegd of dat dit in uitvoering is. Als ‘mits’ wordt in het coalitieakkoord aangegeven, dat dit een financieel verantwoorde investering moet zijn.

De provincie Overijssel heeft nog geen besluit genomen over de inzet van provinciale gelden voor de aanleg van een provinciedekkend glasvezelnet. Daar wordt gewacht op de resultaten van een pilot-project in de gemeente Steenwijkerland. Door tussenkomst van PB hebben 2 personen uit Wesepe zitting genomen in de gemeentelijke werkgroep die bezig is met het uitwerken van plannen voor een (nagenoeg) gemeentebrede ontsluiting. Wij houden de vinger aan de pols en zullen u op de gebruikelijke wijze informeren als er wat te melden valt.

Woonlandschap Hiethaarshoek

Het terrein waar voorheen de slachterij van Sturkomeat was gevestigd is bouwrijp gemaakt. De 12 kavels van de nieuwe wijk Hiethaarshoek zijn vrijgegeven. Er zijn inmiddels twee woningen gebouwd.

Woningbouw – verbinding kern en Raalterweg

De fasen 1 en 2 van het nieuwe bestemmingsplan voorzien in de bouw van ruim 30 woningen. PB is nauw betrokken geweest bij de ontwerpfase van het plan. In 2010 is begonnen met de kaveluitgifte. In 2011 en 2012 zijn er wederom bouwkavels uitgegeven. Er is inmiddels volop gebouwd en de eerste fase (Tollenaar) zal in 2013 kunnen worden afgesloten. Door de economische situatie gedurende de laatste jaren is de vraag naar bouwgrond afgenomen. Wel blijft er steeds behoefte aan bouwgrond voor starters op de woningmarkt.

Het bouwrijp maken van de tweede fase (Veldwachter) zal nagenoeg gelijktijdig kunnen plaatsvinden met het woonrijp maken van de eerste fase. De werkzaamheden voor het realiseren van het onverharde verbindingspad (het zgn. karrenspoor) tussen deze twee fasen zullen in combinatie met de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken worden uitgevoerd.

Woningbouw – huurwoningen

SallandWonen is veruit de grootste verhuurder van woningen in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. Gelet op de demografische ontwikkeling
en de blijvende toename van het eigen woningbezit gaat SallandWonen de investeringen in de woningbouw beperken. Er zullen nog huurwoningen worden gebouwd in de grotere kernen zoals Raalte, Heino, Olst en Wijhe.

In Wesepe zullen geen nieuwe huurwoningen meer worden gebouwd en de oudere huur-woningen zullen op termijn, nadat deze vrijkomen van huurders, worden verkocht.

SallandWonen heeft nu nog 39 huurwoningen beschikbaar in Wesepe, waarvan er in de toekomst nog 18 zullen worden verkocht. Voor Wesepe resteert dan een bestand van 21 structureel te verhuren woningen. Hiertoe behoort ook het complex bestaande uit 8 seniorenwoningen in het woongebouw “De Brouwershof”. Door een gemeenschappelijke gesloten gang aan de voorzijde en een inpandige voorziening voor samenkomsten en dergelijke (aanvankelijk bedoeld voor het leveren van intramurale zorg) is het ongewenst om de woningen in dit complex aan anderen dan de huidige doelgroep te verhuren. Blijft over een bestand van 13 huurwoningen voor Wesepe.

Voor het vitaal en leefbaar houden van ons dorp is het van belang dat er voor alle leeftijdsgroepen passende woonruimte beschikbaar is. PB is met SallandWonen voor de toewijzing van laatstgenoemde groep huurwoningen een voorkeursrecht voor ingeschreven woningzoekenden uit Wesepe overeengekomen. De gewijzigde regeling is op 1 augustus 2012 van kracht geworden.

Bedrijventerrein

In 2012 heeft Wessels Wonen en Slapen het nieuwe pand op het bedrijven-terrein “de Korenmolen” bij de zuidelijke rotonde betrokken. Zeker is dat Garage Voskes en Installatiebedrijf Koetsier zich ook op het nieuwe bedrijventerrein zullen vestigen. Het ziet er naar uit dat er ook een ambulancepost komt, maar hiervoor dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Wij wachten de ontwikkelingen af.

Jaarlijkse buurtschouw

Jaarlijks wordt er een buurtschouw gehouden. Het doel van de buurtschouw is om met de verantwoordelijke instanties ter plaatse te kijken naar klachten over het onderhoud van openbare voorzieningen en/of verzoeken om verbetering van de woon- en leefomgeving. Op 3 juli 2012 heeft de schouw plaatsgevonden. Er zijn 22 punten aan de orde geweest. De inwoners van Wesepe hebben ons op diverse zaken gewezen.

Overigens hoeft met klachten over onderhoud en dergelijke niet te worden gewacht tot de buurtschouw. Deze kunnen ook rechtstreeks bij de gemeente worden gemeld, telefonisch via nummer 14 0570 of per e-mail naar het adres gemeente@olst-wijhe.nl.

Budget PB’s

Elk PB krijgt per jaar van de gemeente een waarderingsbijdrage van € 750,=. In 2012 heeft PB dit budget gereserveerd voor het inlijsten van oude foto’s van Wesepe die permanent tentoongesteld zullen worden in of nabij “Bosgoed Wesepe”. Bovendien is een gedeelte van het bedrag gebruikt voor de aanschaf van plantmateriaal voor de bakken op het dorpsplein.

Ontwikkeling ledenbestand PB

De ontwikkeling van het ledenbestand van PB is als volgt:

Aantal leden 2011

308

Bij: nieuwe leden 2012

+15

Af: overleden

1

Af: verhuisd

5

Af: bedankt

3

 

-9

Aantal leden 2011

314

Diversen

Ook heeft PB het afgelopen jaar gewerkt aan andere onderwerpen, zoals:
• Het jaarlijks verzorgen van de kerstboom bij “De Brouwershof”;
• Behoud van de pinautomaat;
• De plaats en het aantal brievenbussen.

De komende jaren zal door de bouw van nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen het dorpsbeeld stapje voor stapje veranderen. Dat is een continu proces, waarmee ook de leefbaarheid van het dorp positief wordt beïnvloed. En daar gaan wij voor !!!!

Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe

G.J. Dieperink, voorzitter

R. Vukkink, secretaris