jaarverslag 2013-2014

Het jaarverslag van Plaatselijk Belang Wesepe is opgesteld over de periode oktober 2013 – oktober 2014.

Inleiding

Als je nog eens terugbladert gebeurt er in een jaar best veel in Wesepe en omgeving. In een aantal gevallen heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe (PBW) hierbij een (actieve) rol gespeeld. Via onze website www.plaatselijkbelangwesepe.nl en de Dorpskrant proberen wij u het hele  jaar door op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op lokaal niveau. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de activiteiten waarmee wij ons als bestuur van PBW in de periode oktober 2013 – oktober 2014 hebben beziggehouden. Een samenvatting hiervan treft u onderstaand aan.

Bibliotheekvoorziening

De Stichting Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe heeft de laatste jaren allerlei ontwikkelingen op zich af zien komen en heeft onderkend dat zij daar niet, of niet voldoende, op kan inspelen. Dit heeft ertoe geleid dat in een interactief traject is nagedacht hoe het bibliotheekwerk het beste georganiseerd kan worden. PBW vormde samen met PB Welsum de raadpleeggroep en heeft een actieve rol gespeeld bij het bepalen van de oplossingsrichting.

Belangrijke aandachtspunten voor ons waren:

 • Samen met de scholen de bijdrage groter maken aan de preventie van laaggeletterdheid (een groot maatschappelijk probleem);
 • Ondersteunen van initiatieven voor burgerbibliotheken;
 • Investeren in de digitale bibliotheek ofwel de toekomst.

Wij zijn erg gelukkig met de wijze waarop de plaatselijke DOP-werkgroep “Laat Wesepe lezen” het een en ander heeft opgepakt voor de Weseper gemeenschap.

De Nieuwe Coers

In het vorige jaarverslag hebben wij melding gemaakt van het voornemen van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe (B&W) om het beheer en de exploitatie van De Nieuwe Coers (NC) over te dragen aan de inwoners van Wesepe. Sluiting van deze voorziening zou het alternatief zijn. PBW heeft de afgelopen tijd intensief overlegd met B&W en is tot overeenstemming gekomen over een aanvaardbare oplossing. Hiertoe is inmiddels een intentieovereenkomst gesloten, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd om de Nieuwe Coers(NC) open te houden. Door het aanvaarden van deze voorwaarden is het open blijven van de NC tot tenminste 1 januari 2022 zeker gesteld.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • de exploitatie blijft volledig bij de gemeente;
 • het beheer blijft grotendeels bij de gemeente;
 • ingaande 1 januari 2015 worden de volgende taken uitgevoerd door vrijwilligers;
 • steekproefsgewijs toezicht houden op het gebruik (lampen uit en ramen en deuren dicht na gebruik e.d.);
 • het uitvoeren van werkzaamheden ter voorkoming van legionella.
 • Met het bestuur van SC Wesepe is inmiddels afgesproken dat de uitvoering van de vrijwilligerstaken onder de vlag van de sportclub zal plaatsvinden.

Glasvezel / snel internet

Glasvezel is een dunne, sterke draad van glas die signalen snel en betrouwbaar met de snelheid van het licht over grote afstanden kan versturen. Het dorp Wesepe (exclusief de Raalterweg) is inmiddels van glasvezel voorzien. Wij streven naar een volledige dekking voor dorp en buitengebied. Om dit te bereiken onderhouden wij nauwe contacten met de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen en de werkgroep `SallandBreed`. Deze werkgroep is ontstaan op basis van het initiatief van bewoners binnen de gemeenten Raalte, Deventer en Olst-Wijhe. Het doel is om het buitengebied van Salland te voorzien van glasvezel. Afdelingen voor plaatselijk belang binnen de drie gemeenten participeren binnen het project. Hun inzet en expertise wordt aangevuld met inwoners die zich op persoonlijke titel voor het gemeenschappelijke doel inzetten.

Er is en er wordt binnen de werkgroep een aantal technische projectplannen besproken en doorgerekend. Ook is er contact met de commerciële partijen, een voorwaarde van de EU. Het is echter een complexe materie en nog niet alle facetten, met name de financiële, zijn geheel in kaart te brengen omdat deze ook weer afhankelijk zijn van een aantal factoren die thans nog niet te kwalificeren of te  kwantificeren zijn. Maar het doel komt in zicht, Provinciale Staten hebben inmiddels het groene licht gegeven zodat in het najaar van 2014 meer duidelijkheid kan worden gegeven. De subsidie van de provincie zal maximaal € 500,00 per aansluiting zijn. De gesprekken met de banken over externe financiering zijn in gang gezet. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Op basis van de meest recente planning (augustus 2014) zal op z´n vroegst in het eerste kwartaal van 2015 met de aanleg kunnen worden gestart. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.

 Jaarlijkse buurtschouw

Op 24 juni jl. werd de jaarlijkse buurtschouw gehouden. Het doel van de buurtschouw is om met de verantwoordelijke instanties ter plaatse te kijken naar klachten over het onderhoud van openbare voorzieningen en/of verzoeken om verbetering van de woon- en leefomgeving. De inwoners van Wesepe hebben ons op diverse zaken gewezen. Er zijn elf punten aan de orde geweest. Over de afhandeling hiervan zijn afspraken gemaakt. De actielijst van de buurtschouw is te vinden op onze website. Overigens hoeft met klachten over onderhoud e.d. niet te worden gewacht tot de buurtschouw. Deze kunnen ook rechtstreeks bij de gemeente worden gemeld (telefonisch via nummer: 14 0570 of via de site van de gemeente).

Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Algemeen wordt onderkend, dat de leefbaarheid op het platteland wordt bepaald door de volgende aspecten: sociaal klimaat, wonen, verkeer en bereikbaarheid, werken en de relatie tussen de burger en de overheid. Bij het analyseren van de leefbaarheid zijn dus niet alleen de objectieve (meetbare) gegevens van belang. De subjectieve kant (de beleving door de inwoners) is een belangrijke factor om te bepalen hoe de inwoners de leefbaarheid ervaren. Een instrument om hier inzicht in te krijgen is een dorpsontwikkelingsplan (DOP). In 2013 is gestart met een DOP voor Wesepe. Betrokken partijen zijn: gemeente Olst-Wijhe, Stichting Kulturhus Olst-Wijhe en PBW. Voor de eerste opzet is gebruik gemaakt van de diensten van een extern bureau. Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren heeft PBW er de voorkeur aan gegeven om zoveel mogelijk belangenbehartigers (inmiddels zijn dit werkgroepen geworden) te laten meepraten en zelf te kiezen voor een rol op afstand. De werkgroepen zijn vertegenwoordigd in het Agendateam. Hierin zitten 3 bestuursleden van PBW.  PBW is in dit geheel de verbindende factor tussen de plaatselijke bevolking en de gemeente. Door ondertekening, op 13 november 2013, van het convenant tussen de genoemde partijen heeft PBW aangegeven de geformuleerde doelstellingen van het DOP Wesepe (‘met elkaar, voor elkaar’) te onderschrijven en gedurende de looptijd van het project (4 jaar) de nodige inspanningen te zullen leveren om het DOP te laten slagen.

 Budget PBW’s

Elk PBW krijgt per jaar van de gemeente een bedrag van € 771,– waarmee kleine uitgaven voor de verbetering van de leefbaarheid kunnen worden bekostigd. In 2014 heeft PBW een deel van het bedrag gebruikt voor de aanschaf van materiaal ten behoeve van een bruggetje over een sloot(je) aan de Scholtensweg. Hierdoor werd het mogelijk een verbinding te maken tussen het voetpad en de daar aanwezige plukbloementuin. Ook werd een bedrag besteed aan benodigdheden voor het vegen en de aankleding van het dorpsplein.

 Ontwikkeling ledenbestand PBW

Aantal leden 2013  317                                                  
Bij: nieuwe leden 2014    +6                                                  
Af: overleden   1                                                  
Af: verhuisd   5                                                  
Af: bedankt   4                                                  
 -10                                                  
Aantal leden 2013  313                                                  

 

Bestuursmutaties

Tijdens de jaarvergadering op 13 november 2013 hebben Hans Koerhuis en Koen Vossebelt, na negen jaar trouwe dienst het bestuur verlaten. Door de ledenvergadering werden Eddy van Gelder en Jan Schepers in hun plaats benoemd.

Diversen

Ook heeft PBW het afgelopen jaar gewerkt aan andere onderwerpen, zoals:

 • Het jaarlijks verzorgen van de kerstboom bij “De Brouwershof”;
 • Deelnemen aan overleggen met alle plaatselijke belangen in de gemeente;
 • Bijwonen bijeenkomsten van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen;
 • Uitdelen zakjes compost als waardering voor de goede wijze van scheiding van huishoudelijk afval;
 • Vertegenwoordiging in het Agendateam DOP;
 • Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 een signaal afgegeven
 • aan de politieke partijen met het doel de leefbaarheid in de kleine kernen te behouden (o.a. school en gymnastieklokaal);
 • Vertegenwoordiging in klankbordgroep Ruimtelijke Kwaliteit;
 • Proberen muziekonderwijs op de A. Bosschool een plaats te geven.

 

Tot slot

.Op veel terreinen is er ook dit jaar weer door veel vrijwilligers met veel enthousiasme gewerkt om te zorgen dat het goed toeven is in Wesepe en omgeving. In die context zien wij ook in de toekomst een ondersteunende taak weggelegd voor Plaatselijk Belang Wesepe.

Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe,

G.J. Dieperink, voorzitter
R. Vukkink, secretaris