Jaarverslag 2014 – 2015

Het jaarverslag van Plaatselijk Belang Wesepe is opgesteld over de periode oktober 2014 – oktober 2015.                          

Inleiding

Plaatselijk Belang Wesepe, opgericht op 1 mei 1927, heeft als doel de belangen van de inwoners van Wesepe en omgeving te behartigen. Er dienden zich ook dit jaar  weer voldoende zaken aan, waaraan het bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe (PBW) aandacht heeft besteed.

Via onze website www.plaatselijkbelangwesepe.nl en de Dorpskrant hebben wij u het hele jaar door van de ontwikkelingen op lokaal niveau op de hoogte gehouden. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de activiteiten waarmee wij ons als bestuur van PBW in de periode oktober 2014 – oktober 2015 hebben beziggehouden. Een samenvatting hiervan treft u onderstaand aan.

De Nieuwe Coers

In het vorige jaarverslag hebben wij al melding gemaakt van het voornemen van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe (B&W) om het beheer en de exploitatie van De Nieuwe Coers (NC) over te dragen aan de inwoners van Wesepe. Sluiting van deze voorziening zou het alternatief zijn.

PBW heeft intensief overlegd met B&W en belanghebbenden. Hieruit is een aanvaardbare oplossing naar voren gekomen. De voorwaarden zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst.
Door het aanvaarden van deze voorwaarden is het open blijven van de NC tot tenminste 1 januari 2022 zeker gesteld. Het bestuur van SC Wesepe heeft zich bereid verklaard de coördinatie van de door vrijwilligers uit te voeren taken vanaf 1 januari 2015 op zich te nemen. De overdracht van taken en verantwoordelijkheden vond plaats op 11 december 2014.

Groenonderhoud

Aan het openbaar groen is duidelijk te zien, dat door de gemeente Olst-Wijhe fors op het onderhoud wordt bezuinigd. Vooral de toestand van het voetpad langs de Scholtensweg (gedeelte Achterhoekstraat – Raalterweg) is veel inwoners een doorn in het oog. Het is ons niet gelukt hierover met de gemeente een compromis te bereiken. Wij hebben inmiddels een vrijwilliger bereid gevonden zo nu en dan de bermen langs dit pad te kortwieken.

Jaarlijkse buurtschouw

Op 30 juni jl. werd de jaarlijkse buurtschouw gehouden. Het doel van de buurtschouw is om met de verantwoordelijke instanties ter plaatse te kijken naar klachten over het onderhoud van openbare voorzieningen en/of  verzoeken om verbetering van de woon- en leefomgeving. Ook illegaal gestort afval is een punt van aandacht. De inwoners van Wesepe hebben ons op diverse zaken gewezen. Er zijn dertien  punten aan de orde geweest. Over de afhandeling hiervan zijn afspraken gemaakt. De actielijst van de buurtschouw is te vinden op onze website. Overigens hoeft met klachten over onderhoud e.d. niet te worden gewacht tot de buurtschouw. Deze kunnen ook rechtstreeks bij de gemeente worden gemeld (telefonisch via nummer: 14 0570 of via de site van de gemeente).

Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Op 13 november 2013 is het convenant door PBW, Stichting Kulturhus Olst-Wijhe en de gemeente Olst-Wijhe getekend. Het convenant stopt na 4 jaar op 13 november 2017. Het totaalbudget van €24.000,- is verdeeld over de werkgroepen. Tevens is er door de werkgroepen ook op een andere manier aan geld gekomen, zoals via fondsen en sponsoring. Voortgang werkgroepen en concrete resultaten:

Plukbloementuin

Er is een plukbloementuin gerealiseerd en er liggen tuintjes voor kinderen. Afgelopen jaar zijn er ook diverse activiteiten georganiseerd zoals een zonnebloemwedstrijd, “Heel Wesepe bakt” in samenwerking met WIJ-land en een vlindermiddag.

WIJ-land

De eerste editie van de eendaagse WIJ-land kunst-  en cultuurfestival heeft plaatsgevonden in september 2014. De tweede editie vond op zaterdag 12 september 2015 plaats. WIJ-land heeft diverse activiteiten georganiseerd zoals een cursus banden wisselen, een lasclinic en “Heel Wesepe bakt” in samenwerking met de Plukbloementuin.

Heel Wesepe leest

Een groot aantal kinderboeken is aangeschaft voor de bibliotheek op school. Daarnaast zijn er twee goedlopende zwerfboekenkasten. Het plan van de werkgroep is om het ‘Boekje van de Buren’ op te starten, een leensysteem van de nieuwste boeken.

Ontmoeten in Wesepe

In het eerste jaar is er voor gezorgd dat de beuk op het kerkplein in de (donkere) avond uren verlicht is. Daarnaast zijn er plantenbakken, een publicatiebord en een welkomstbord op het terras en terrein geplaatst bij het Wapen van Wesepe. Dit alles om de uitstraling en toegankelijkheid te vergroten. De werkgroep is nog bezig met de inventarisatie van de wensen met betrekking tot de inrichting c.q. uitrusting van het Wapen van Wesepe. Zij richten zich met name op de verenigingen. Na inventarisatie gaat de DOP-werkgroep bekijken welke zaken kunnen worden opgepakt.

Wandel- en fietsroutes

Op Hemelvaartsdag is de nieuwe fietsroute ‘Mien Sallandse Land’  gepresenteerd aan de hand van een gedicht van wijlen Wesepenaar Bertus Keurhorst. Tevens is een wandelroute in de maak en wordt het bestaande ‘Ommetje van Wesepe’ voorzien van QR-codes, waardoor wandelaars extra informatie kunnen krijgen.

Speelgelegenheid

Het speelveldje met voetbaldoeltjes is aangepast voor kinderen met een rolstoel. De omheining om het speelveldje is ook in 2015 afgemaakt.

Wonen

De werkgroep wonen heeft begin 2014 een enquête uitgezet onder de inwoners van Wesepe. De resultaten zijn gedeeld met de gemeente Olst-Wijhe en op verzoek zijn ook andere geïnteresseerden geïnformeerd.

Muurschildering

Er is een start gemaakt met de muurschildering. Het project wordt hopelijk binnenkort / is inmiddels afgerond.

Breedbandproject

PBW is in het verslagjaar een steeds nadrukkelijker rol gaan spelen om tot verwezenlijking te komen van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. Meerdere bestuursleden hebben verschillende bijeenkomsten bijgewoond. Deze waren aanvankelijk veelal gericht op het beantwoorden (verduidelijken) van vragen die bij de eigenaren van mogelijk aan te sluiten percelen waren gerezen. Tijdens de jaarvergadering van PBW op 12 november 2014 is het onderwerp nadrukkelijk besproken.  Vervolgens heeft dit geleid tot een drietal informatieavonden voor belangstellenden behorende tot de doelgroep. Deze bijeenkomsten, in het Wapen van Wesepe, werden goed bezocht. Er is op verzoek van de aanwezigen een informatieblad (vraag en antwoord) toegevoegd aan de website van SallandGlas. Van de mogelijkheid om zich tijdens deze avonden aan te melden voor een aansluiting op het glasvezelnet werd beperkt gebruik gemaakt.

Vervolgens is in dit verslagjaar nog een bijeenkomst belegd door het bestuur, waarbij ook een provider aanwezig was. Er bleken nog erg veel open einden. Vooral de financiële aspecten veroorzaakten veel verwarring. De eigen bijdrage van € 2.500,- bleek een grote hobbel te zijn. Ook zijn er met betrekking tot dit onderwerp bijeenkomsten bezocht van de gemeenschappelijke plaatselijke belangen in de gemeente Olst-Wijhe en de Overijsselse Vereniging voor Kleine kernen. Steeds heeft PBW haar standpunt nadrukkelijk uitgedragen en aangedrongen op het snel creëren van duidelijkheid. In het voorjaar van 2015 heeft de daadwerkelijke vraagbundeling plaatsgevonden bij de bewoners van het buitengebied.

De Provincie Overijssel vereist een 60% dekkingsgraad van het potentiële aantal aan te sluiten percelen om tot subsidiëring over te gaan. Er werd uiteindelijk een 30% dekkingsgraad behaald. In Wesepe lag deze iets hoger, namelijk 34 %. De uitslag heeft tot bezinning geleid bij SallandGlas. Er heeft veel informeel overleg plaatsgevonden, waarbij PBW nadrukkelijk was betrokken.  Een belangrijk aandachtspunt was de hoogte van de maandelijkse buitengebiedtoeslag en / of de eenmalige eigen bijdrage.

Door het bestuur van SallandGlas zijn ook de ontwikkelingen in andere gebieden goed in de gaten gehouden. Interessant voor de bewoners is het aanbod in het verzorgingsgebied van Cogas. Hierbij wordt, door een samenwerkingsverband van Cogas en het investeringsfonds CIF  (Communication Infrastructure Fund), bij een deelname van tenminste 50% aangesloten tegen een vastrechtvergoeding van € 9,95 per maand gedurende de duur van het abonnement. Zodra het abonnement wordt opgezegd vervalt deze verplichting. Er wordt geen eenmalige eigen bijdrage gevraagd.

Het investeringsfonds CIF heeft inmiddels bekend gemaakt om de buitengebieden van Nederland van glasvezel te willen voorzien met als uitgangspunt het aanbod aan de bewoners in het verzorgingsgebied van Cogas. CIF wordt beheerd door de investeringsmaatschappij van het Bouwfonds, dat deel uitmaakt van de Rabo Vastgoedgroep, een dochteronderneming van de Rabobank Group. Genoemd investeringsfonds heeft de bereidheid uitgesproken om samen met SallandGlas de buitengebieden van Deventer, Raalte en Olst-Wijhe te verglazen, onder dezelfde voorwaarden als in het Cogas-gebied.

Als de voorbereidende werkzaamheden vlot verlopen kan wellicht al in het eerste kwartaal 2016 met de vraagbundeling worden begonnen. Als de 50% deelname wordt gehaald, kan kort  daarna met de aanleg van het netwerk worden begonnen. Wij hebben er vertrouwen in, dat met de nu voorgestelde opzet de kans van slagen sterk is toegenomen.

Budget PBW’s

Elk PBW krijgt per jaar van de gemeente een bedrag van € 771,– waarmee kleine uitgaven voor de verbetering van de leefbaarheid kunnen worden bekostigd. In 2015 heeft PBW dit bedrag onder andere gebruikt voor de aanschaf van materiaal en benodigdheden voor het vegen en de aankleding van het dorpsplein en het plaatsen van een kerstboom nabij “de Brouwershof”.

Ontwikkeling ledenbestand PBW

 

Aantal leden 2014 313
Bij: nieuwe leden 2015 + 10
Af: overleden 1
Af: verhuisd 6
Af: bedankt 2
-9
Aantal leden 2015 (per 1 sept.) 314
Bestuursmutaties

Tijdens de jaarvergadering op 12 november 2014 heeft Gerrit Dieperink, na twaalf jaar lang de voorzittershamer met verve te hebben gehanteerd, het bestuur verlaten. Deze taak is overgenomen door Jan Schepers. De ledenvergadering heeft met de benoeming van Anton Grotentraast het bestuur weer op sterkte gebracht.

Diversen

Ook heeft PBW het afgelopen jaar gewerkt aan andere onderwerpen, zoals:

  • Het jaarlijks verzorgen van de kerstboom bij “De Brouwershof”;
  • Deelnemen aan overleggen met alle plaatselijke belangen in de gemeente;
  • Bijwonen bijeenkomsten van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen;
  • Uitdelen zakjes compost als waardering voor de goede wijze van scheiding van huishoudelijk afval;
  • Vertegenwoordiging in het Agendateam DOP;
  • In beeld brengen en stimuleren van behoud en onderhoud van karakteristieke landschapselementen;
  • Ondersteunen van initiatieven voor woningbouw in het dorp.
Tot slot

In de periode waarover dit verslag gaat heeft de aanleg van glasvezel in het buitengebied nadrukkelijk onze aandacht gevraagd. Wij hopen, dat in 2016 de schop de grond in kan. Zowel hierbij, als bij andere onderwerpen houdt Plaatselijk Belang Wesepe de vinger aan de pols om de belangen van Wesepe en- / of de Wesepenaren over het voetlicht te brengen.

U kunt op ons rekenen.

Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe

J.N. Schepers, voorzitter
R. Vukkink, secretaris