Jaarvergadering 2007

Aanwezig:

  • Het college van B&W Olst-Wijhe: Burgemeester T. Strien, wethouders A. Otterloo-Ripperda en C. van den Berg en gemeentesecretaris A. Oeseburg
  • Mevr. A. ten Broeke (gemeentevoorlichter) en Bianca Westenberg
  • Raadsleden H. Greeven (CDA), Toke Landman en Marianne Poppenk (PvdA)
  • Projectleider Gerard van den Blink
  • Roelf de Boer en Ilse Verbeek van Arcadis
  • Ca. 90 leden van Plaatselijk Belang

Afwezig met kennisgeving:

  • Wethouder J. Hollander

1. Opening

Voorzitter Gerrit Dieperink opent de vergadering en heet in het bijzonder onze gasten van de gemeente en Arcadis welkom. De heer en mevrouw Timmer-Arends worden bedankt voor het rondbrengen van de uitnodigingen en het innen van de contributie.

2.Notulen jaarvergadering 7 november 2006

De notulen van de jaarvergadering worden zonder aanmerkingen met de complimenten aan de secretaris goedgekeurd.

3. Mededelingen

Maandag 12 november ’07 organiseert de gemeente een inloopavond in Zalencentrum Wesepe betreffende de reconstructie van diverse straten in kern Wesepe .

4. Jaarverslag oktober 2006 – oktober 2007

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt met dank aan de secretaris vastgesteld.

5. Financieel verslag

Penningmeester Diny de Lange licht de financiën toe. Het jaar 2006 is afgesloten met een positief resultaat van € 940,06. Het eigenvermogen bedroeg per 31-12-2006 € 3.364,43. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het overzichtelijke verslag, uitgevoerd in een resultatenrekening en de balans.

6. Verslag kascommissie

Jan Braakhekke en Trees Jansen hebben de financiën gecontroleerd en deze prima in orde bevonden. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd. Hierin hebben zitting Jan Braakhekke (2e jaar) en Evert van de Broek (1e jaar). Reserve is Rikie Noordkamp.

7. Bestuursverkiezing

De heren  Hans Koerhuis, Koen Vossebelt en Richard Ogink zijn aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De 3 bestuursleden worden herkozen en worden gefeliciteerd met de herbenoeming.

8. Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

9. Kernenbezoek

Burgemeester Strien opent het kernenbezoek en heet allen hartelijk welkom.
De burgemeester stelt zich voor aan het publiek. Hij is bijna 50 jaar, heeft diverse functies vervuld bij de provincie en gemeenten. Hij woont inmiddels met veel plezier met zijn vrouw en dochter in de gemeente Olst-Wijhe. Hij vindt het belangrijk vele en goede contacten te hebben met de kernen.

LEADER

Cor van den Berg geeft een uiteenzetting van het project Leader. Leader is een Europees subsidieprogramma voor kleinschalige, innovatieve projecten “van onderop’ op het platteland. Voor het eerst loopt er in de periode 2007-2013 een Leaderprogramma in Salland.
Samen met gemeentelijke en provinciale cofinanciering en een eigenbijdrage van particulieren levert Leader een investering op het platteland van Salland van ruim 5 miljoen (1/3 aanvrager, 1/3 gemeente en provincie, 1/3 EU). Aan de hand van prachtige sheets worden 10 van de 50 onderhanden zijnde projecten toegelicht, variërend van een kunstfietsroute in Okkenbroek tot Bakken in een takkenbossenoven in Bathmen. Suggesties voor nieuwe projecten zijn welkom. Een fietspad langs de Weseperenkweg?

Villawijk locatie Sturkomeat

Vanuit het publiek wordt aangegeven dat mensen uit Wesepe hier geen of minimaal belangstelling voor zullen hebben. De verwachting is dat draagkrachtige lieden uit het westen hun intrek doen met alle mogelijke neveneffecten van dien.
Mevrouw Otterloo licht toe dat de gemeente gedifferentieerd wil bouwen. Hier komen woningen voor mensen met een ruime beurs. Op andere locaties bij Wesepe krijgen met name starters de kans. Ook komt het saneren van de slachterij, die al jaren niet meer in gebruik is, het aanzien van de buurt ten goede. Het saneren kost veel geld, dit moet met de verkoop van kavels worden gecompenseerd.

Wateroverlast schoolplein

De A. Bosschool heeft het geluk over een ruim schoolplein te beschikken, maar de middelen voor onderhoud zijn onvoldoende. Vooral wateroverlast is een probleem.
De heer Oeseburg geeft te kennen dat in 2008 met de reconstructie van diverse straten in Wesepe ook het schoolplein wordt aangepakt. Dit onderwerp is ook met de buurtschouw aan de orde gesteld. Met Leader aan te pakken?

Zaalhuur verenigingen Wesepe

Gevraagd wordt of de NBvP wordt gecompenseerd voor het feit dat men is aangewezen op commerciële horecafaciliteiten. Andere verenigingen maken gebruik van bijvoorbeeld het Holstohus. Deze wordt gesubsidieerd.
Mevrouw Otterloo geeft aan dat dit wordt meegenomen in de herzieningen van het accommodatiebeleid. Het accommodatiebeleid betreft echter subsidies en de subsidies zijn bedoeld voor jongeren.
Voorzitter Dieperink dringt er op aan dat alle Weseper verenigingen moeten worden gecompenseerd. Hierop werd toegezegd dat eventuele compensatie voor de zaalhuur zal gelden voor alle verenigingen.

Dure woningen achter de Meko?

De heer Van den Berg geeft aan dat dit niet het geval is. Er is een inventarisatie gedaan naar de woonbehoeften van ook de bevolking van Wesepe. Het is een morele plicht hier op in te spelen.

Verpaupering 3 leegstaande woningen Scholtensweg

Mevrouw Otterloo zal dit bij het overleg met Het Saalien aan de orde stellen. (Verbouwing wegens verkoop?)

Nieuwbouwplannen brandweer?

Burgemeester Strien geeft aan dat dit in het kader van ontwikkelingsplan Wesepe wordt overwogen.

Pauze

Na de pauze betrekt de burgemeester de bezoekers aan de bar op ludieke wijze weer bij de vergadering.

10. Beheer groen dorpsentree Wesepe

Projectleider Gerard van den Blink en Roelf de Boer van Arcadis geven een uiteenzetting. In 3 fasen worden woningen en groen ontwikkeld tussen het lintdorp en kern Wesepe.

  • A. 18 woningen achter de Meko, te enten op de woning behoefte van Wesepe.
  • B. Ten noorden van de Scholtensweg
  • C. Ten zuiden van de Scholtensweg.

In totaal gaat het om 50 à 60 woningen. Met name het middenstuk tussen Meko en Scholtensweg dient met groen en water te worden ingevuld en de rest met groen. Het verrommelen van het landschap is een hot item van de landelijke politiek. Om beheer betaalbaar te houden is de insteek: private financiering van nieuw groen. De genieter betaalt. Het onderhoud wordt bijvoorbeeld uitbesteed aan de locale boerenbevolking. In het kader van een pilot heeft Arcadis opdracht gekregen diverse varianten te onderzoeken. Het stedenbouwkundige plan dient in het 1e kwartaal van 2008 gereed te zijn, in 2009 worden de woningen opgeleverd. (Alle locaties van de huidige nieuwbouw zijn inmiddels verkocht.)

Woningkansen voor Wesepenaren uit de regio?

De heer Oeseburg geeft aan dat als men een sociale binding heeft met de kern Wesepe, men zich dan kan inschrijven voor een nieuwbouwwoning. Ook bewoners met een dergelijke binding uit aangrenzende gemeenten behoren tot de 1e categorie en hebben dezelfde kansen als de bewoners uit Wesepe zelf.

Postkantoor weg?

De heer Dieperink geeft aan dat Plaatselijk Belang een brief heeft gescheven om het servicepunt bij Irma Maandag te behouden. Resultaat: Het servicepunt blijft gelukkig wel in Wesepe, maar bij een andere ondernemer.

Start omleiding N348?

Met de werkzaamheden wordt in het eerste kwartaal van 2008 gestart.

Wegwijzers naar scholen?

De kinderen worden geacht de weg naar de school te weten. De burgemeester geeft te kennen het verzoek wel in overweging te nemen.

Snoei- en kapwerkzaamheden

De heer Van de Berg geeft aan dat recent een ronde is gemaakt. Eigenaren van ongewenst overhangend groen worden aangeschreven door de gemeente.

De burgemeester bedankt de aanwezigen voor de belangstelling. Suggesties voor groenbeheer zijn welkom. Ten slotte wordt de aanwezigen nog een extra consumptie aangeboden en ontvangt het bestuur een traktatie.

Bedankje burgermeester

De burgemeester bedankt de aanwezigen voor de belangstelling. Suggesties voor groenbeheer zijn welkom. Ten slotte wordt de aanwezigen nog een extra consumptie aangeboden en ontvangt het bestuur een traktatie.

11. Sluiting

Voorzitter Gerrit Dieperink bedankt B&W en Roelf de Boer voor de bijdragen aan deze avond. De burgemeester (die nog een woning zoekt) wordt getipt dat er binnenkort in de buurt van Wesepe prachtige woningen beschikbaar komen. Ook is PB-Wesepe erg blij met de toezegging over sociale gebondenheid van bewoners uit aangrenzende gemeenten. De aanwezige leden worden bedankt voor de grote opkomst en het aandragen van de vele ideeën voor de buurtschouw. Op deze wijze kan PB snel en gericht inspelen op de wensen van de bewoners. De leden worden aangemoedigd haar wensen bij het PB te blijven aankaarten. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en heet allen wel thuis.