Jaarvergadering 2008

Aanwezig:

 • Het college van B&W Olst-Wijhe: Burgemeester T. Strien, wethouders A. Otterloo-Ripperda, C. van den Berg, J. Hollander
 • Gemeentesecretaris/algemeen directeur A. Oeseburg en adjunct-directeur Gerald Grashof
 • Mevr. A. ten Broeke (gemeentevoorlichter)
 • Raadslid H. Greeven en B. Habers(CDA), Marianne Poppenk en Annelies Boerman (PvdA), Jaap Gerkes (VVD)
 • Ca. 65 leden van Plaatselijk Belang

1. Opening

Voorzitter Gerrit Dieperink opent de vergadering en heet in het bijzonder onze gasten van de gemeente welkom. Dhr. en mevr. Timmer-Arends worden bedankt voor het rondbrengen van de uitnodigingen en het innen van de contributie.

2. Notulen jaarvergadering 2007

De notulen van deze jaarvergadering worden zonder aanmerkingen met de complimenten aan de secretaris goedgekeurd.

3. Mededelingen

Achtereenvolgens worden de mutaties in de plaatselijke middenstand vermeld:

 • Jan en Gea stoppen met Zalencentrum Wesepe per 1 april 2009
 • Hans Haverkamp doet per 1 november 2008 de benzinepomp over aan Hartholt
 • Het pand van Van der Kraats is te koop
 • Winkel van Sinkel gaat sluiten
 • Buurt super van de familie Grotentraast sluit
 • Voormalig horecabedrijf Collins Roadhouse krijgt nieuwe uitbaters: Vincent en John Postma. Zij beginnen een vier seizoenen restaurant annex pannenkoekenhuis. Vriendin Charlotte verzorgt de cafetaria.

4. Jaarverslag oktober 2007 – oktober 2008

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt met dank aan de secretaris vastgesteld.

5. Financieel verslag

Penningmeester Diny de Lange licht de financiën toe. Het jaar 2007 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.814,99. Het eigenvermogen bedroeg per 31-12-2007 € 5.179,42. Voor de € 750,= subsidie, die van de gemeente is ontvangen in het kader van het dorpsontwikkelingsplan, is het bankje om de beuk bij de kerk gerestaureerd en zijn lampjes voor de kerstboom aangeschaft. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het overzichtelijke verslag, uitgevoerd in een resultatenrekening en de balans.

6. Verslag kascommissie

Jan Braakhekke en Evert van de Broek hebben de financiën gecontroleerd en deze prima in orde bevonden. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd. Hierin hebben zitting Evert van de Broek (2e jaar) en Rikie Noordkamp (1e jaar). Reserve is Jos Ruiter.

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Gerrit Dieperink.
Aftredend en niet herkiesbaar: Erik de Bone, Johan Kloosterboer en Richard Ogink. Het bestuur stelt de volgende personen voor: Marco Revenberg, Reinier Vukkink en Henk Willink. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De voorgestelde kandidaten kunnen daarom zondermeer toetreden tot het bestuur.

De kandidaten stellen zich voor

Reinier Vukkink, 62 jaar, geboren in de gemeente Voorst. Woont sinds 1977 in Wesepe. Heeft jarenlang bij de gemeente gewerkt als afdelingshoofd en is nu met de VUT.

Henk Willink, 48 jaar, geboren te Winterswijk, Gelderland. Woont sinds 1992 in Wesepe. Werkt sinds 1½ jaar bij woningcorporatie Rentré in Deventer en is verantwoordelijk voor projectontwikkeling.

Marco Revenberg, geboren te Klarenbeek. Werkt bij woningcorporatie SallandWonen als wijkopzichter. Marco verzorgt onder andere de internetsite van Wesepe.

De voorzitter bedankt de aftredende bestuursleden

Erik de Bone heeft gedurende 6 jaar het bestuur versterkt. Hij heeft o.a. zorg gedragen voor de agenda in de Dorpskrant en de berichtgeving van PB Wesepe op internet. Erik is verhuisd naar Wijhe en trekt zich daarom terug uit het bestuur. Richard Ogink was 12 jaar bestuurslid, waarvan de laatste 6 jaar als secretaris. Richard heeft samen met Marry Vooren zorggedragen voor de oprichting van het Gemeenschappelijk Plaatselijk Belang Olst-Wijhe. De jaarverslagen en notulen waren steeds dusdanig helder opgesteld dat deze geen aanleiding gaven voor vragen en opmerkingen.

Johan Kloosterboer nam zelfs 22 jaren deel aan het bestuur, waarvan vele jaren als vicevoorzitter. Johan had de meeste ervaring in het bestuur en was een perfect klankbord. Hij was medeoprichter van de AED, behartigde samen met Gerrit de Buurtschouw en nam deel aan de stuurgroep voor de omleiding van de N348, herinrichting bedrijventerrein, etc.
De heren worden bedankt voor hun grote inzet en krijgen een pen plus boekenbon overhandigd. De echtgenotes worden verrast met bloemen. Johan, Richard en Erik bedanken de leden van het Plaatselijk Belang voor het in hun gestelde vertrouwen. De samenwerking met de gemeente was goed. Het nieuwe bestuur wordt succes gewenst.

8. Rondvraag

Hoe speelt PB in op de ontwikkeling dat diverse ondernemers er mee stoppen?
De voorzitter geeft aan:

 • dit onderwerp heeft de maximale aandacht van het bestuur
 • eventueel zal actie worden ondernomen voor behoud van de faciliteiten voor het dorp
 • dit onderwerp wordt doorgespeeld naar het college na de pauze

Presentatie brandweer over bluswaterdekking in Wesepe

Brandweercommandant Marcel Kluin en Ferry Vogtschmidt geven een interessante uiteenzetting. Aanleiding voor het bluswaterplan was het tekort aan bluswater in het buitengebied. In het gebied met ondergrondse brandkranen wordt dekking gegeven tot een straal van 320 meter. In de kernen bevindt zich om de 40 meter een brandkraan. Voor het buitengebied is divers materieel beschikbaar om water aan te voeren. Er wordt steeds uitgerukt met minimaal 2 wagens, 1 van de gemeente en 1 van de aangrenzende gemeente. Ook is mobiele datacommunicatie beschikbaar. Tijdens de rit naar de brand of het ongeval kan in de brandweerwagen al veel informatie worden ingewonnen over de locatie, de potentiële gevaren en de aanbevolen aanpak. Opmerking: Bij de demonstratie wordt aangegeven dat de kerk zich aan de Bokkelerweg bevindt. Dit moet de Kreikenlaan zijn.

Kernenbezoek van het College van B&W Olst-Wijhe

Burgemeester Strien heet allen welkom. Hij opent de vergadering met goed nieuws: De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de aanschaf van het mobiele datasysteem voor de brandweer.

Hoe verder met het Zalencentrum?

Wethouder Hollander geeft te kennen dat wat de gemeente betreft de voorziening behouden moet blijven. Ook eigenaar/verhuurder Korbeld is het hier mee eens. Op dit moment wordt onderzocht hoe de multifunctionaliteit van de Nieuwe Coers is te verbeteren. Ook het Zalencentrum wordt bij deze studie betrokken. Als het nodig is wil de gemeente een steentje bedragen voor het behoud; weet echter nog niet hoe.

Nieuwe locatie brandweerkazerne

Gisteravond heeft de gemeenteraad ingestemd met het aanvullende budget voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne vooraan de Weth. M. van Doorninckweg. De procedures worden in werking gesteld, opdat het gebouw eind 2009 / begin 2010 gereed kan zijn.

Aanleg omleiding / fietspaden

Wethouder Van den Berg geeft te kennen dat de werkzaamheden gestaag vorderen. Plaatselijk Belang heeft aangegeven dat bij de Mengerweg nabij de fietstunnel een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan. Door de sluiproute wordt het verkeer drukker en de toegezegde fietspad dreigt achterwege te worden gelaten. Het fietspad moet er wel komen en eventueel kan als wisselgeld het resterende deel richting de Raalterweg komen te vervallen. Voor de fiets is het tracé over de Mengerweg naar de Raalterweg korter. Het college heeft inmiddels besloten beide varianten uit te voeren. Voorwaarde is dat betrokkenen geen bezwaar maken. Oproep wordt gedaan dit eventueel te melden. Cor grapt dat Richard allicht uit het bestuur stapt omdat toch geen invloed meer op de omleiding kan worden uitgeoefend nu deze in uitvoering is.

Reconstructie Sichemstraat, Averdijkstraat, Westrikstraat en deel Scholtensweg

De verwachting is dat op 1 april 2009 een aanvang met de reconstructie van de kern Wesepe gemaakt zal worden. Dat geldt ook voor de Kistenmaker. Het streven is dat het werk eind 2009 wordt opgeleverd. Langs de Scholtensweg worden als proef 3 verschillende typen lantaarnpalen geplaatst. Deze worden voorzien van de ultra moderne LED lampen. Deze zijn zeer energie zuinig.

Nieuw tankstation bij noordelijke rotonde

Het ter plaatse geplande fietspad is onveilig. Mogelijk zal het fietspad daarom achter het tankstation langs worden aangelegd.

Bedrijventerrein nabij zuidelijke rotonde

Ook is overeenstemming voor het bedrijventerrein aan de zuidelijke rotonde. In het 3e kwartaal van 2009 wordt gestart met de inrichting.

Nieuwbouw Hiethaarshoek en nabij Meko

Wethouder Otterloo deelt  mede dat op de voormalige locatie van Sturkomeat de eerste woningen in 2009 worden opgeleverd. Vervolgens gaat men verder achter de Meko. Gevraagd wordt of dit wel verstandig is vanwege de te verwachten wateroverlast in dit lage gebied. Echter alles is in overleg uitgewerkt met het waterschap, dan moet het goed zijn. Kavels zullen in het vervolg in het openbaar beschikbaar worden gesteld. In het kader van de Europese wetgeving (vrijheid van wonen binnen de EU) kunnen belangstellenden van buiten de gemeente niet worden uitgesloten. De gemeente willen bewoners en vooral jongeren stimuleren in Wesepe te blijven wonen.

Behoud busroute over huidig tracé

Schriftelijke vraag: door de beoogde verkeersdrempels in het huidige tracé wordt de bus verbannen naar de rondweg van de N348? Wethouder Hollander: De route van Deventer naar Raalte duurt nu ook al te lang. De gemeente heeft alles in het werk gesteld voor behoud van de route over het huidige tracé. Echter Connexxion blijft hardnekkig tegenwerken. Vele oplossingen zijn overwogen / geen oplossing gevonden. De voorzitter van PB merkt op dat Plaatselijk Belang het voorstel bij de gedeputeerde onder de aandacht heeft gebracht en dat daarna de gemeente zich, op verzoek van PB, ook achter onze wens heeft geschaard.

Naam voor omleiding N348

De gemeente heeft PB benaderd voor een naam voor de omleiding. Weseper Erfgoed stelde Weseper Rondweg voor.  De gemeente vindt het logischer het nieuwe deel Raalterweg te noemen, dan blijft het een ononderbroken weg. Het oude tracé kan dan Oude Raalterweg worden genoemd. Verschillende suggesties doen de ronde, zoals Connexxion-weg en Oerweg. De burgemeester nodigt de aanwezigen uit voor suggesties. Opgemerkt wordt dat de eerste 2 jaar de huidige weg door het lintdorp nog niet zal worden aangepakt. De ontwikkelingen worden afgewacht.

Afsluiting

De burgemeester sluit af met de aanwezigen te bedanken. Het bestuur wordt getrakteerd op 13 bonbons: voor het bestuur en de scheidende bestuursleden elk 1 en 2 voor de voorzitter. De aanwezigen worden uitgenodigd nog een consumptie te drinken op kosten van de gemeente. Gerrit Dieperink sluit als voorzitter van PB de vergadering en bedankt de afvaardiging van de gemeente en de aanwezige leden. Heb je zaken voor de buurtschouw of andere onderwerpen waar PB mee kunnen helpen, laat het horen.