Jaarvergadering 2009

Notulen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe op 3 november 2009 in Zalencentrum Wesepe

Aanwezig:

 • Het college van B&W Olst-Wijhe: Burgemeester A.G.J. Strien, wethouders J. Otterloo-Ripperda, C.M.A. van den Berg, J. Hollander
 • Gemeentesecretaris/algemeen directeur A. Oeseburg en adjunct-directeur G.H.F. Grashof
 • T. Krans, coördinator vakgroep infrastructuur
 • A. ten Broeke, gemeentevoorlichter
 • de raadsleden H.D. Greeven (CDA), M. Poppenk-Copper, A.E. Boerman en T.J. Landman (PvdA)
 • Ca. 70 leden van Plaatselijk Belang

1. Opening

Voorzitter Gerrit Dieperink opent de vergadering en heet in het bijzonder de delegatie van de gemeente welkom. In zijn openingswoord staat hij nog even stil bij de aanleg en opening van de Weseper Rondweg, wat als een mijlpaal in de geschiedenis van Wesepe mag worden gezien. In het jaarverslag is hieraan ruim aandacht besteed.

2. Notulen jaarvergadering 4 november 2008

De notulen van de jaarvergadering 2008 worden, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

3. Mededelingen

Vanaf 17 november 2009 beschikt Wesepe weer over een postagentschap. Locatie: VMB, Raalterweg 10, Wesepe. De heer en mevrouw Timmer-Arends hebben aangegeven te willen stoppen met het innen van de contributie en het bezorgen van uitnodigingen etc. voor Plaatselijk Belang (PB). De voorzitter geeft aan dit erg jammer te vinden, maar hun besluit uiteraard te respecteren. Uit handen van de voorzitter ontvangen Bats en Jo Timmer-Arends een blijk van waardering voor het vele werk dat zij voor PB hebben verricht. De voorzitter geeft aan erg verheugd te zijn dat de heer B(-en) Bosman zich bereid heeft verklaard genoemde werkzaamheden uit te voeren, waarbij het eerste jaar als een proefjaar wordt aangemerkt.

4. Jaarverslag oktober 2008 – oktober 2009

Het verslag wordt, zonder op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

5. Financieel verslag

Penningmeester Diny de Lange licht de financiën toe. Het jaar 2008 is afgesloten met een positief resultaat van € 276,90. Het eigenvermogen bedroeg pergeld31-12-2008 € 5.456,32. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het overzichtelijke verslag en de gegeven toelichting.

6. Verslag kascommissie

Evert van den Broek en Rikie Noordkamp hebben de financiën gecontroleerd en deze in orde bevonden. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd. Hierin hebben zitting en Rikie Noordkamp (2e jaar) en Jos Ruiter(1e jaar).

Reserve is Hennie Kluin.

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Diny de Lange – Verwoolde, Hennie Verhoef – Nieuwenhuis en Gerri Vrielink – Veldink. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De herkozen bestuursleden worden door de voorzitter gefeliciteerd met hun herbenoeming.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen.

Presentatie Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Jan Numan geeft een uiteenzetting van de werking van de adviesraad WMO. De gemeente is belast met de uitvoering van de WMO. De adviesraad geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies. Het gaat in grote lijnen om:

 • Kritisch beoordelen van het beleid dat de gemeente op het gebied van WMO gaat ontwikkelen
 • Signaleren van hiaten en knelpunten in beleid en uitvoering
 • Aandragen van ideeën en verbetervoorstellen.

De adviesraad gaat niet over individuele klachten van burgers. In de adviesraad zijn diverse belangengroeperingen vertegenwoordigd. Denk bijv. aan de Ouderenbonden, de Geestelijke Gezondheidszorg, maatschappelijk werk etc.

Presentatie Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand

De gemeente voert de WWB uit. De Cliëntenraad is belangenbehartiger en adviseur voor mensen met een smalle beurs, die veelal een beroep moeten/kunnen doen op de WWB. De Cliëntenraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, zo blijkt uit de voordracht van Jaap van Ravenhorst. Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van belangenbehartigers zoals de FNV-vrouwenbond, Stichting Welzijn Ouderen, maatschappelijk werk, de kerken en uit de doelgroep zelf.

Uiteenzetting over de “Rood voor rood-regeling”

Wethouder Van den Berg geeft een korte uiteenzetting. De regeling bestaat in Overijssel al een jaar of vijf. Doel van de regeling is de ruimtelijke kwaliteit van het platteland te verbeteren. Dit kan o.a. door minimaal 850 m ² landschapsontsierende gebouwen te slopen en hiervoor in de plaats een woning terug te bouwen. Dit hoeft niet op dezelfde plaats te zijn. Het is een regeling metrood voor rood regellingnogal wat haken en ogen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de medewerkers Silvy Uenk of Gerco Hopster van de gemeente.

Toelichting op Ontwerp-slotenbeleidsplan

Theo Krans geeft een toelichting op het plan. Hieruit blijkt o.a. dat de sloten/watergangen kunnen worden onderverdeeld in:

 • Watergangen onderhouden door het waterschap; van belang voor het grondwaterpeil in het gebied
 • Sloten onderhouden door de gemeente; met en zonder waterafvoerende functie
 • Particuliere sloten; tussen erfgrenzen / afwatering landerijen

In grote lijnen geschetst, wordt in het beleidsplan voorgesteld om als gemeente alleen de gemeentelijke sloten met een waterafvoerende functie te onderhouden (opschonen, uitdiepen). De bermen worden twee keer per jaar gemaaid en de sloten (incl. de zgn. zaksloten) één keer. In Wesepe voldoen slechts twee sloten aan de voorwaarden voor onderhoud. Beide zijn gelegen aan de G.J. Kappertweg. Als er zich onverhoopt problemen voordoen als gevolg van het niet onderhouden van gemeentelijke sloten wordt verzocht de gemeente hier telefonisch op te attenderen. Ook vanuit de gemeente zal worden gelet op onwenselijke situaties. Op verzoek van Plaatselijk Belang is de reactietermijn voor het indienen van zienswijzen betreffende dit plan verlengd tot 1 december 2009.

Kernenbezoek van het College van B&W Olst-Wijhe

Burgemeester Strien heet allen welkom. In zijn openingswoord wijst hij op de maquette van het nieuwe gemeentekantoor die in de zaal staat opgesteld. Het betreft nog maar een eerste gedachte van de architect en is zeker nog niet de eindversie. Hij nodigt de aanwezigen uit hier in de pauze kennis van te nemen. De Plaatselijke Belangen (PB’s) zijn betrokken geweest bij de selectie van de architect en zullen bij het project betrokken blijven tot en met de opening. Over de voortgang en ontwikkelingen zullen regelmatig publicaties verschijnen.

Op verzoek van de burgemeester geeft Gerrit Dieperink aan wat de ervaring van de PB’s is geweest bij de keuze van de architect en op welke wijze zij in het vervolgtraject betrokken blijven. Onder andere is door de PB’s het voorstel gedaan om in de publiekshal van het nieuwe gemeentehuis de plaats van de diverse kernen die deze gemeente rijk is tot uitdrukking te brengen. Hierover wordt met de architect gesproken.

Vervolg Kernenbezoek (na de pauze)

De burgemeester heropent de vergadering. In de pauze heeft een aantal aanwezigen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijk vragen in te dienen. Anderen geven er de voorkeur aan de vragen mondeling te stellen. De verwerking van vragen en antwoorden in de notulen vindt onderwerpsgewijs en in samengevatte vorm plaats.

Nieuw gemeentehuis

Vragen:

Wat kost het nieuwe gemeentehuis en hoe worden de kosten gedekt?
Moeten de inwoners hierdoor meer OZB gaan betalen?
Was het niet voordeliger de beide gemeentehuizen te blijven gebruiken?
Antwoord: De gemeenteraad heeft op 17 november 2008 een bedrag van € 11,2 miljoen beschikbaar gesteld voor nieuwbouw. Hiervan is ongeveer € 6,0 miljoen nodig voor de bouw en de rest betreft een budget voor grondaankopen, inrichting, advisering, begeleiding etc.. Er is ook gekeken naar het kostenplaatje voor het opknappen van de huidige gebouwen in Olst en Wijhe.Ontwerp gemeentehuis Olst-Wijhe

Nieuwbouw is voordeliger als de huidige panden worden afgestoten. Zeker op het gebied van het energieverbruik is er winst te behalen. De panden in Olst en Wijhe zijn inmiddels verkocht, waarbij Huize Westervoorde als trouwlocatie in Olst beschikbaar blijft. De lasten van de huidige twee gemeentehuizen vallen vrij. De lasten op basis van nieuwbouw zijn al volledig in de meerjarenbegroting verwerkt. De gemeenteraad heeft in principe besloten de OZB-opbrengst voor 2010 met 2% te laten stijgen, maar dat staat los van het nieuwe gemeentehuis.

Gevolgen aanleg Weseper Rondweg

Vragen / Onderwerpen:
Landbouwverkeer, belijning, tegenlicht, lantaarnpalen, onderhoud bermen, bromfietsen op fietspad/rijweg, turborotondes, bouwhekken ter afsluiting Weth. Van Doorninckweg, gaten in asfalt nieuw weggedeelte, veilige oversteek op Boxbergerweg naar sportveldencomplex De Muggert, de nieuwe straatnamen, te hoge snelheid verkeer op oude Raalterweg, fietspad langs de Mengerweg, verplaatsen halteplaatsen bus van Raalterweg naar Weseper Rondweg.

Antwoorden:
-a- Landbouwverkeer is op het wegvak tussen de twee rotondes op de nieuwe rondweg verboden. De aanwezigheid van een alternatief (Raalterweg) is bepalend voor het niet toestaan van verkeer op de doorgaande route.

-b- De belijning op de kruising Raalterweg / Boxbergerweg is aangepast  waardoor de Raalterweg a ls doorlopende weg richting de zuidelijke rotonde wordt geaccentueerd. Hiermee is tevens de voorrangspositie van het verkeer komende vanaf de zuidelijke rotonde ten opzichte van het verkeer komende vanaf het nu doodlopende gedeelte van de Raalterweg geregeld.

-c- Tegenlicht op de parallelwegen door verlichting van tegemoet komende voertuigen op de nieuwe rondweg is moeilijk te verhelpen. Wellicht met het aanbrengen van struiken op te heffen.

-d- Het ontbreken van verlichting in de bocht waar voorheen de Bonekampweg en de Raalterweg elkaar kruisten wordt als zeer gevaarlijk ervaren. Ook wordt de verlichting op de parallelwegen als onvoldoende ervaren. Gemeentelijk beleid is gericht op het beperken van de verlichting in het buitengebied.

-e- De bermen langs de Raalterweg worden slecht onderhouden. Dit komt waarschijnlijk door de overdracht van provincie naar gemeente.

-f- Het is al enige tijd regel dat bromfietsers binnen de bebouwde kom gebruik moeten maken van de rijbaan en niet van het fietspad. Door de verkeers-intensiteit in het verleden moesten de bromfietsers in Wesepe gebruik maken van het fietspad. Nu de verkeerslichten buiten werking zijn gesteld levert dit gevaar op.

-g- Op de rotondes vinden regelmatig inhaalmanoeuvres plaats die gevaar opleveren voor de overige weggebruikers. De provincie is op grond van ervaring elders tevreden met deze rotondes en is voorlopig niet voornemens hier wat aan te veranderen.

-h- De veilige afsluiting van het doodlopende gedeelte van de Weth. Van Doorninckweg en de( i)gaten in het wegdek van de rondweg dienen door de provincie te worden geregeld.
-j- Voor de verbetering van de oversteek van de Boxbergerweg voor fietsers die gebruik maken van het fietspad door de Hiethaarshoek is bij de gemeente een plan in voorbereiding.

-k- Een aantal woningen/bedrijfsgebouwen krijgt een andere straatnaam en/of huisnummer omdat de nieuwe rondweg een aantal bestaande wegen doorkruist en er bij calamiteiten onduidelijkheid bij de hulpverleners kan ontstaan over de ligging en bereikbaarheid van een pand. Er is een inloopavond geweest. Binnenkort zal het college van B&W een besluit nemen.
-l- De snelheid van het verkeer op de Raalterweg neemt toe nu de drukte is afgenomen. Als oplossing wordt voorgesteld om ter hoogte van de verkeerslichten bloembakken op de weg te plaatsen. Deze suggestie wordt door het college niet overgenomen, omdat daarmee slechts een  schijnveiligheid wordt gecreëerd. Het zijn voornamelijk de inwoners van het dorp zelf die, door hun kennis van de plaatselijke situatie, te hard rijden.

-m- Voor de aanleg van het fietspad langs de Mengerweg vanaf de fietstunnel tot de aansluiting met het fietspad door de Hiethaarshoek neemt de gemeente binnenkort een projectbesluit (= ruimtelijke ordeningsprocedure)

-n- Verplaatsen halteplaatsen bus: Gerrit Dieperink roept het college van B&W en de gemeenteraad op om in de richting van de provincie actie te ondernemen om bij de aanbesteding van de busroutes, die volgend jaar plaatsvindt, te bewerkstelligen dat de busroute door Wesepe weer over het oude tracé (Raalterweg) komt te lopen. De burgemeester geeft aan, dat de raad in januari 2009 ook al een brief van die strekking naar de gedeputeerde heeft gestuurd. Daarop is, ondanks herhaald aandringen, nog niet geantwoord. Volgens wethouder Hollander zal de provincie niet snel toegeven aan de wens om de bus weer over de Raalterweg te laten lopen, omdat dat voor de provincie een forse kostenpost is. Afgesproken wordt dat wethouder Hollander de hier geuite wens nog eens onder de aandacht van de gedeputeerde brengt.

Actiepunten: De gemeente brengt de punten a, c, e t/m i en n. onder de aandacht van de provincie. Punt d wordt door de gemeente opnieuw bekeken; voor de punten j, k en m worden door de gemeente besluiten voorbereid.

Reconstructiewerkzaamheden kern Wesepe

Vragen / Onderwerpen:  

geen omleidingsroutes, gevaarlijk verkeersgedrag, schade aan omliggende straten (o.a. Klompenmaker), door nieuwe lichtmasten trottoir in de Achterhoekstraat te smal, Scholtensweg afsluiten voor vrachtverkeer.

Antwoorden: 

-o- Er zijn geen omleidingsroutes ingesteld omdat de betreffende wegen geen doorlopend karakter hebben voor motorvoertuigen.

-p- Dat er gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van misdragingen door een enkele verkeersdeelnemer kan de wegbeheerder niet worden verweten.

-q- en -r- De schade aan straten en straatmeubilair als gevolg van de reconstructiewerkzaamheden wordt bij de oplevering van het werk hersteld. Ook de effecten van het plaatsen van de nieuwe lichtmasten worden daarbij betrokken.

-s- Scholtensweg afsluiten voor vrachtverkeer is geen optie omdat bestemmings-Reconstructie kern Wesepeverkeer mogelijk moet blijven en handhaving, mede daardoor, buitengewoon lastig is.
Actiepunten:   Gemeente de punten q en r.

Afsluiting

De burgemeester sluit het onderdeel kernenbezoek af. Hij bedankt nogmaals de familie Van Rijssen waar ’s middags een bezoek aan de bakkerij is gebracht. Vervolgens bedankt hij de aanwezigen voor hun komst en de inbreng in de discussies. Het bestuur van PB wordt getrakteerd op 13 bonbons. Het jarige bestuurslid Koen Vossebelt neemt het snoepgoed in ontvangst. De aanwezigen worden uitgenodigd nog een consumptie te drinken op kosten van de gemeente.

Gerrit Dieperink sluit als voorzitter van PB de vergadering en bedankt de afvaardiging van de gemeente, de aanwezige leden en overige belangstellenden voor hun komst. Zaken voor de buurtschouw of andere onderwerpen waar PB mee kan helpen, kunnen worden gemeld bij het secretariaat of de leden van PB. ¹)

¹) Klachten over onderhoud etc. van zaken waar de gemeente over gaat kunnen rechtstreeks worden gemeld bij de gemeente op het telefoonnummer:140570