Jaarvergadering 2010

Notulen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe

gehouden op 2 november 2010 in Zalencentrum Wesepe

Aanwezig:

  • Het college van B&W Olst-Wijhe: Burgemeester A.G.J. Strien, wethouders J. Otterloo-Ripperda en C.M.A. van den Berg
  • Gemeentesecretaris/algemeen directeur A. Oeseburg
  • T. Krans, coördinator vakgroep infrastructuur
  • L. Maas en L. van Dijk, vakgroep maatschappelijke ontwikkelingen
  • G. Holtkuile, kernbeheerder
  • A. ten Broeke, gemeentevoorlichter
  • de raadsleden H.G.M. Boomars en H.T.J. Kamphuis(CDA), M. Drenth-Brevoord en J. Gerkes (VVD), G.J. Brinks en G.M.C. Hulleman (Gemeentebelangen Olst-Wijhe)
  • Ca. 40 leden van Plaatselijk Belang

1. Opening

Voorzitter Gerrit Dieperink opent de vergadering en heet in het bijzonder de delegatie van de gemeente welkom. In zijn openingswoord maakt hij o.a. melding van het feit dat Plaatselijk Belang Wesepe (hierna aan te duiden als “PB”) voor het eerst in haar bestaan meer dan 300 leden heeft. Dit is voor een belangrijk gedeelte toe te schrijven aan het enthousiasme waarmee de heer B. Bosman, met ondersteuning van de heren A. Nijenhuis en A. Oosterkamp, een groot aantal niet-leden heeft benaderd.

2. Notulen jaarvergadering 3 november 2009

De notulen van de jaarvergadering 2009 worden, met dank aan de secretaris, vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen merkt een lid op, dat de gevaarlijke situatie op de rotondes wel wat meer aandacht had mogen krijgen van de diverse instanties, o.a. van het college van B&W. De voorzitter zegt het daar niet mee eens te zijn en verwijst naar hetgeen hierover in het jaarverslag is vermeld. Op aandringen van PB, hierbij ondersteund door Veilig Verkeer Nederland, gaat de Provincie Overijssel de rotondes aanpassen. Er worden maatregelen genomen om het gebruik van de zogenoemde rammelstroken te ontmoedigen. Bovendien wordt door het aanpassen van de markering geprobeerd de veiligheid op de rotondes te vergroten

3. Mededelingen

Op initiatief van PB en de Kerkenraad is gepoogd om een veegploeg te formeren voor het kerk-/dorpsplein. Dit is een succes geworden. Inmiddels zijn er drie veegploegen, bestaande uit vijf personen en een aantal reserves, die bij toerbeurt op vrijdagmorgen het plein vegen. PB heeft geld beschikbaar gesteld om het benodigde materiaal te kunnen kopen en hoopt op een bijdrage van de gemeente in de vorm van één of twee bladblazers.

4. Jaarverslag oktober 2009 – oktober 2010

Het jaarverslag stond al enige tijd op de site van PB. Deze site wordt overigens uitstekend verzorgd door het PB-bestuurslid Marco Revenberg. Door een calamiteit bij de drukker viel de Dorpskrant, waarin het jaarverslag ook in opgenomen is, pas op 2 november in de bus. Dat was wel erg laat om er nog voor deze vergadering aandacht aan te besteden. Het verslag wordt vervolgens, zonder op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

5. Financieel verslag

Penningmeester Diny de Lange licht de financiën toe. Het jaar 2009 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.069,70 Het eigen vermogen bedroeg per 31-12-2009 € 6.526,02. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het overzichtelijke verslag en de gegeven toelichting.

6. Verslag kascommissie

Rikie Noordkamp en Jos Ruiter hebben de financiën gecontroleerd en deze in orde bevonden. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd. Hierin hebben zitting:Jos Ruiter (2e jaar) en Hennie Kluin(1e jaar). Reserve is Jan Middeldorp.

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn: Hans Koerhuis, Koen Vossebelt en Reinier Vukkink. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De herkozen bestuursleden worden door de voorzitter gefeliciteerd met hun herbenoeming.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen.

Kernenbezoek van het College van B&W Olst-Wijhe

Burgemeester Strien heet allen welkom. In zijn openingswoord onderstreept hij het belang van een organisatie als PB. Vervolgens gaat hij over tot het voorstellen van de aanwezige raadsleden. In de loop van de middag hebben het College van B&W en het bestuur van PB een bezoek gebracht aan Trainingsstal Freek Saris (paarden) aan de Koedijk in Wesepe. Het was een geslaagde bijeenkomst.

Wethouder van den Berg bespreekt de volgende onderwerpen:

Financiën/ belastingen
Als gevolg van de economische crisis, de maatregelen van het nieuwe kabinet en de extra taken die op de gemeenten af komen zal er de komende jaren fors bezuinigd moeten worden  door de gemeenten en de gemeente Olst-Wijhe maakt daarop geen uitzondering. Er worden twee pakketten maatregelen voorbereid om op termijn weer een sluitende meerjarenbegroting te hebben. Totaal moet er circa € 2,0 miljoen bezuinigd worden. Het eerste pakket voorziet in een besparing op de bedrijfsvoering tot een bedrag van circa € 0,7 miljoen. De burgers zullen betrokken worden bij de voorstellen die moeten leiden tot een aanzienlijke bezuiniging.

Bedrijventerreinen
Aan de noordzijde van Wesepe is inmiddels een tankstation gerealiseerd en zal zich nog een garagebedrijf vestigen. Ook voor de overige grond is belangstelling.
Voor de invulling van het bedrijventerrein aan de zuidzijde lopen concrete gesprekken met circa vier tot vijf gegadigden. Er is dan nog ruimte over.

Woningbouw
Voor het invullen van het gebied tussen kerk en lint zijn van de in 2010 beschikbare dertien  kavels  tien kavels toegewezen. Hiervan werd één kavel teruggegeven. De volgende kaveluitgifte zal begin volgend jaar plaatsvinden .
De woningbouw in de Hiethaarshoek stagneert.

Fietspad Mengerweg
De in het verleden door de gemeente gedane toezegging over dit fietspad blijft boven tafel. Medio volgend jaar, bij de behandeling van de Kadernota 2011, zal dit punt worden bezien. Er is ter plaatse wel druk fietsverkeer. Over de intensiteitvan het autoverkeer ter plaatse zullen metingen meer duidelijkheid moeten geven.

Kernbeheerder

De heer Krans, coördinator van de vakgroep Infrastructuur, geeft een uiteenzetting over hetonderhoud van de openbare ruimte en de diverse mogelijkheden om klachten door te geven.  Hij stelt hierbij de heer G. Holtkuile voor die als kernbeheerder Wesepe onder zijn hoede heeft. Hij bezoekt Wesepe minimaal één keer per maand en voert kleine reparaties direct zelf uit. Van de overige door hem gesignaleerde zaken maakt hij melding. Hierop wordt dan actie ondernomen. De aard van de klacht is mede bepalend voor de snelheid waarmee de afhandeling plaatsvindt.

De toekomst van het Zalencentrum Wesepe

Wethouder Otterloo gaat in op de toekomst van het Zalencentrum Wesepe. De gemeente heeft het Zalencentrum destijds gekocht met als doel de maatschappelijke activiteiten die in het centrum plaatsvinden onderdak te kunnen blijven bieden. Het is nooit de bedoeling geweest om als gemeente het zalencentrum zelf te exploiteren. Er wordt nu gewerkt met een noodscenario, waarbij het beheer en de exploitatie worden geregeld door de Stichting Kulturhus Olst-Wijhe. Indien noodzakelijk c.q. gewenst verzorgen de exploitanten van de Bökkers Mölle de catering. Het is de afgelopen tijd gebleken dat het exploiteren van deze accommodatie, met behoud van de maatschappelijke functie, erg lastig is.

Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 12 oktober 2010 besloten nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het Zalencentrum Wesepe te behouden voor maatschappelijke activiteiten. Er wordt een scenario uitgewerkt bestaande uit twee delen, namelijk voor de korte en voor de lange termijn. Uitgangspunt is dat de exploitatie in handen komt van een plaatselijke beheerstichting of -commissie, vanuit en ondersteund door de Weseper bevolking. Als dat lukt gaat de gemeente het pand in orde maken en trekt daarvoor in 2011 een bedrag van € 320.000,– uit. Dit model wordt in de gemeente Olst-Wijhe ook in andere woonkernen toegepast. Voor de ontwikkelingen op de lange termijn heeft zich reeds in 2009 een klankbordgroep (Voorzieningenhart Wesepe) gebogen over de ontwikkelingen rondom De Nieuwe Coers en het Zalencentrum. In het concept-advies van deze klankbordgroep wordt gesproken over het ontwikkelen van een concept voor het Zalencentrum als multifunctionele accommodatie. Daarbij wordt gedacht aan een buurthuisfunctie en een sportfunctie bij elkaar of in elkaars directe nabijheid. Dit advies wil de gemeente nu verder uitwerken. De aankomende (minimaal vier) jaren zijn voor een mogelijke realisatie hiervan geen financiële middelen beschikbaar. De komende jaren zal De Nieuwe Coers wel gewoon worden
onderhouden, maar investeringen in functieverbeterende aanpassingen zullen achterwege blijven. Vervolgens komen, mede naar aanleiding van mondelinge en schriftelijke vragen uit de zaal, de volgende onderwerpen aan de orde:

Portefeuilles wethouder van den Berg

Busroute door Wesepe (via oude tracé, Raalterweg).
PB heeft Syntus hierover benaderd. Deze wens werd ook ondersteund door B&W en gemeenteraad. PB heeft inmiddels een afwijzing gekregen. De provincie werkt hier niet aan mee. Punt wordt aan de orde gesteld in eerstkomend overleg van de gemeente met het ontwikkelteam van Syntus.

Oversteekplaats fietsers Boxbergerweg (nabij De Muggert).
Het hoogteverschil tussen weg en fietspad aan de zuidzijde van de Boxbergerweg is (te) groot. Er zal worden uitgezocht of hier wat aan gedaan moet worden. De vragensteller krijgt hierover bericht.

Verbeteren verkeersveiligheid op rotondes.
De wethouder zal zich door de provincie laten informeren en waar nodig dit terugkoppelen naar Wesepe.

Nieuwe verlichting Raalterweg
Aanleg in eerste kwartaal 2011.

Schoolplein en trapveldje.
Namens het team en de leerlingen van de A. Bosschool wordt de dank overgebracht voor het oplossen van de wateroverlast op het schoolplein en het ontvangen bedrag ( € 25.000,–) voor nieuwe speeltoestellen. Aandacht wordt gevraagd voor de drassigheid van het trapveldje. Dit laatste punt “wordt meegenomen”.

Enquête reconstructie kern.
Over ongeveer vier weken wordt de enquête uitgezet. Dit gebeurt huis aan huis binnen de postcode 8124.

Fietspad Mengerweg.
Met verwijzing naar hetgeen hier eerder op de avond over is gezegd  en de opmerking dat de hoeveelheid verkeer niet doorslaggevend hoeft te zijn voor het wel of niet aanleggen van een fietspad, zal er naar verwachting medio 2011 meer duidelijkheid gegeven kunnen worden over de realisatie van dit fietspad.

Verhogen van de snelheid op de N 348.
Bij de provincie bestaan plannen om de maximum snelheid op de N348 te verhogen van 80 naar 100 km per uur. Dit heeft o.a. te maken met de relatie die aanwezig is tussen de A50 en de N 348. Dit zijn nog maar eerste gedachten. Als het ooit zover komt zullen er de nodige aanpassingen moeten komen zoals bijv, ongelijkvloerse kruisingen, 4-baans wegen en aanpassing rotondes.

Aanleg veilige fietsroutes.
De gemeente wil wel meedenken over veilige fietsroutes maar realiseren is vers twee. Gaat nu te ver om hier diep op in te gaan.

Auto’s over voetpad Bonekampweg.
Zijn waarschijnlijk mensen die de weg goed kennen. Zij moeten zich aan de verkeersregels houden.

Meer snelheidscontroles. 
De politie doet dit niet als de weg niet juist is ingericht voor het  gewenste snelheidsregiem. De burgemeester gaat nog wat verder op dit punt in. Zie hierna.

Glasvezelkabel.
In het coalitieakkoord wordt dit ook als een aandachtspunt genoemd. De provincie is er ook al enige tijd mee bezig. Bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen en woningbouwgebieden worden al wel loze leidingen gelegd om de aanleg t.z.t. te vergemakkelijken. De wethouder zal laten nagaan hoever het inmiddels staat met de ontwikkelingen en wanneer deze voorziening in de gemeente Olst-Wijhe kan worden uitgerold. Desgevraagd geeft hij aan dat het buitengebied niet wordt uitgezonderd.

Starterswoningen.
Van de dertien bouwkavels die in 2010 in de verkoop zijn gegaan zijn er vier niet verkocht. Om snel te kunnen verkopen (en geld te maken) wordt door een inspreker voorgesteld om deze vier kavels in 2011 als kavels voor starterswoningen op de markt te brengen, want daar is zeker belangstelling voor. Spreker wordt bedankt voor de tip.

Portefeuilles burgemeester Strien

Snelheidscontroles.
Er worden hier en daar wel snelheidscontroles uitgevoerd. De overtreders blijken vaak mensen te zijn die de plaatselijke situatie goed kennen. Het overtreden van de snelheidslimiet kan als een maatschappelijk vraagstuk worden gezien. De politie kan wel een enkele keer een actie ondernemen met de lasergun, maar datlost het probleem niet op. Als de burger er geen gevoel voor krijgt is het overtreden van de maximum snelheid niet uit te bannen. De knelpunten in Wesepe zullen met PB worden besproken.

Afsluiting

De burgemeester sluit het onderdeel kernenbezoek af. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst en de inbreng in de discussies. Het bestuur van PB wordt getrakteerd op een zak snoep, te consumeren tijdens de eerstkomende bestuursvergadering. De aanwezigen worden uitgenodigd nog een consumptie te drinken op kosten van de gemeente.

Gerrit Dieperink sluit als voorzitter van PB de vergadering en bedankt de afvaardiging van de gemeente, de aanwezige leden en overige belangstellenden voor hun komst.