Jaarvergadering 2011

Notulen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe

gehouden op 3 november 2011 in Zalencentrum Wesepe

Aanwezig:

  • Het college van B&W Olst-Wijhe: Burgemeester A.G.J. Strien, wethouders J. Otterloo-Ripperda en C.M.A. van den Berg
  • G.H. F. Grashof, adjunct-directeur
  • A. ten Broeke, gemeentevoorlichter
  • Pers (de Stentor): Joke Solen
  • De raadsleden: R. Leber en M. Poppenk-Copper (PvdA), H.G.M. Boomars en J.H. de Vente (CDA), M. Drenth-Brevoord en J. Gerkes (VVD), G.J. Brinks en G.M.C. Hulleman – Jansen (Gemeentebelangen Olst-Wijhe)
  • Ca. 60 leden van Plaatselijk Belang

1. Opening

Voorzitter Gerrit Dieperink opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de delegatie van de gemeente en de aanwezige pers. In zijn openingswoord maakt hij o.a. melding van het feit, dat het aantal leden van Plaatselijk Belang Wesepe (hierna aan te duiden als “PB”) ten opzichte van vorig jaar niet noemenswaardig is veranderd. Er zijn ruim 300 mensen / gezinnen lid van PB. In dit verband spreekt hij zijn waardering uit voor het werk dat de heer B. Bosman, met ondersteuning van de heren A. Nijenhuis en A. Oosterkamp, voor PB doet.

2. Notulen jaarvergadering 2 november 2010

De notulen van de jaarvergadering 2010 worden, met dank aan de secretaris, vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen merkt een lid (Jo Jansen) op, dat de gemeente vorig jaar heeft aangekondigd een investering van circa € 320.000,– te willen doen om het achterstallig onderhoud aan het Zalencentrum Wesepe weg te werken. Uiteindelijk bleek er in 2011 maar een bedrag van krap € 170.000,– nodig te zijn. De vraag is of de gemeente het verschil heeft gereserveerd voor het Zalencentrum. De voorzitter geeft aan dat bij nader inzien is gebleken, dat het vervangen van het ventilatiesysteem naar verwachting niet nodig is. De hiervoor geraamde investering bedroeg ongeveer € 1,5 ton. Beschikbaar is het bedrag waartoe de gemeenteraad in september jl. heeft besloten en dat is het lagere bedrag.

3. Mededelingen

Er is bericht van verhindering ontvangen van de bestuursleden Marco Revenberg en Henk Willink. De voorzitter roept de vergadering op de eind oktober 2011 van de gemeente Olst-Wijhe ontvangen enquête woningbehoefte Wesepe in te vullen en voor 7 november a.s. terug te sturen. Vervolgens doet hij de oproep om bij de aanmelding voor aansluiting op het glasvezelnet de code WS001 op het formulier te vermelden. Door dit te doen ontvangt het bestuur van de Protestantse kerk in Wesepe eenmalig € 10,– van Reggefiber. De opbrengst van deze actie wil de kerk gebruiken voor het vervangen van de geluidsinstallatie.

4. Jaarverslag oktober 2010 – oktober 2011

Het jaarverslag stond al enige tijd op de site van PB. Deze site wordt overigens uitstekend verzorgd door het PB-bestuurslid Marco Revenberg. Het verslag wordt, zonder op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

5. Financieel verslag

Penningmeester Diny de Lange licht de financiën toe. Het jaar 2010 is afgesloten met een positief resultaat van € 308,17 Het eigen vermogen bedroeg per 31-12-2010 € 6.834,19. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het overzichtelijke verslag en de gegeven toelichting.

6. Verslag kascommissie

Jos Ruiter en Hennie Kluin hebben de financiën gecontroleerd en deze in orde bevonden. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd. Hierin hebben zitting: Hennie Kluin (2e jaar) en Jan Middeldorp (1e jaar). Reserve is Klaas Wieken en voor het daarop volgende jaar Peter Paul Daams.

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn: Gerrit Dieperink, Marco Revenberg en Henk Willink. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Gerrit Dieperink bedankt mede namens Marco en Henk de leden voor het in hen gestelde vertrouwen.

8. Rondvraag

Manon Bosman van de Stichting AED Wesepe ( AED staat voor Automatische Externe Defibrillator) vraagt aandacht voor de financiële positie van de stichting.
In het verleden zijn er eenmalige bedragen ontvangen. Door de activiteiten in de loop van de tijd (o.a. oefenen, opleiden, onderhoud) raken die financiële middelen op. Voor groot-onderhoud binnen afzienbare tijd en vervanging van de AED- apparaten over één tot anderhalf jaar is geen geld beschikbaar. De stichting heeft geen leden of donateurs en ontvangt geen subsidie van de gemeente. Zij vraagt de aanwezigen ideeën aan te reiken om geld in kas te krijgen en trekt daarbij ook de gemeente aan de jas. Er komen niet direct panklare oplossingen op tafel. Ook burgemeester Strien is duidelijk in zijn antwoord. Het betreft een particulier initiatief. Dit wordt op diverse plaatsen in de gemeente op geheel eigen wijze ingevuld zoals door sportclubs, plaatselijke belangen, EHBO-verenigingen, bedrijven etc.. De gemeente vindt het wel een belangrijke voorziening maar gaat niet subsidiëren.

Gerard Willemsen en Rinus Temmink vragen of de verdwenen brievenbus van TNT bij de voormalige Rabobank weer terug kan komen. Volgens de voorzitter is TNT hierover door PB benaderd. Ook de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen heeft contact gehad met TNT over het verdwijnen van de brievenbussen uit de kleine kernen. Door het afnemen van de hoeveelheid poststukken kiest TNT voor een beperking van het aantal postbussen. In Wesepe zijn nu nog twee bussen aanwezig , namelijk aan de Scholtensweg op de hoek met de Ds. E. Kreikenlaan en bij de VMB. Deze laatste bus staat binnen en is daardoor alleen bereikbaar tijdens de openingsuren van de VMB. De voorzitter zegt toe dat PB TNT zal benaderen voor een buitenbrievenbus bij VMB.

Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen. Hiermee wordt de jaarvergadering van Plaatselijk Belang afgesloten.

Toelichtingop het gebruik van de Regiotaxi

Marco Oving, beleidsmedewerker openbaar vervoer van de Provincie Overijssel, geeft een toelichting op de plannen voor het houden van een proef in Wesepe met de Regiotaxi als alternatief voor het openbaar vervoer. In verband met het verplaatsen van de bushaltes van de Raalterweg naar de rondweg (N348) is het bereiken van het openbaar vervoer voor bepaalde groepen reizigers lastiger geworden. PB heeft actie ondernomen om hierin verbetering te brengen. Via de actie “Reiziger aan het stuur” heeft PB geprobeerd de bus weer over de Raalterweg te laten rijden. De Provincie en de vervoerder (Syntus) zijn hiervan geen voorstander, omdat dan belangrijke aansluitingen in Raalte en Deventer (met name met de treinen) verloren gaan. Als resultaat van het overleg tussen Provincie en PB is een alternatief naar voren gekomen. Bij wijze van proef wordt de inwoners van Wesepe (behorende tot de doelgroep) voor een jaar (2012) de mogelijkheid geboden om met de Regiotaxi te reizen voor het OV-chipkaarttarief.

Tot de doelgroep behoren:
• Inwoners van Wesepe die tussen reguliere gebruiker OV en WMO inzitten;
• Zij maken geen gebruik van reguliere OV omdat bushalte nu te ver weg is;
• Of maken wel gebruik, maar zien afstand tot de bushalte als probleem.
De regeling is niet bedoeld voor scholieren/studenten/forensen die nu met de bus gaan.

Door gebruik te maken van postcodegegevens wordt het gebied bepaald waarvoor de proef van toepassing is. De inwoners zullen worden geïnformeerd over de werkwijze van de Regiotaxi. Dit gebeurt via de media (o.a. de Dorpskrant) en desgewenst door de OV-ambassadeurs van de Provincie. Dit wordt op korte termijn met PB besproken en nader uitgewerkt. Tijdens de proefperiode (1 januari – 31 december 2012) zal tussentijds worden geëvalueerd wie (veelvuldig) gebruik maakt van de proef met de Regiotaxi.
Met de OV-ambassadeurs kunnen afspraken worden gemaakt voor het verzorgen van voorlichting aan groepen personen zo blijkt uit het antwoord op een vraag van Evert van den Broek. Mevrouw Poppenk spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop PB zich heeft ingezet om voor de inwoners van Wesepe, door middel van de Regiotaxi, een alternatief te bieden voor het openbaar vervoer.

Kernenbezoek van het College van B&W Olst-Wijhe

Na een korte pauze begint het zgn. kernenbezoek. Burgemeester Strien heet allen welkom. In zijn openingswoord onderstreept hij het belang van een organisatie als PB voor een dorp als Wesepe, zoals ook blijkt uit het vorige onderwerp. Vervolgens gaat hij over tot het voorstellen van de aanwezige raadsleden. Daarna feliciteert hij de PB-bestuursleden Gerrit Dieperink, Marco Revenberg en Henk Willink met hun herbenoeming en Koen Vossebelt met zijn verjaardag.
In de loop van de middag hebben het College van B&W en het bestuur van PB een bezoek gebracht aan het bedrijf Autoservice Wesepe van Hans Haverkamp. Dit bedrijf is recent verplaatst van de Raalterweg naar het bedrijven-terrein nabij de noordelijke rotonde. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst.

Wethouder van den Berg bespreekt de volgende onderwerpen:

 

Bevorderen van duurzaamheid
Er volgt een uiteenzetting over het begrip duurzaamheid en de diverse mogelijkheden om hieraan invulling te geven. Belangrijke punten in het betoog zijn het gebruik van zonne-energie en het gebruik van huishoudelijk afval als grondstof. Een verdere scheiding van het afval is dan wel gewenst, want er zit nu te veel papier in het huishoudelijk afval. Dit houdt in dat er – op vrijwillige basis- een container bij komt voor papier. Ook de groene container zal op termijn in het buitengebied weer aangeboden kunnen worden. Het ledigen van de containers zal op termijn per soort (grijs, groen, blauw) waarschijnlijk minder frequent gebeuren. Een eerder voorstel om de groene containers volgend jaar gratis te ledigen (incl. buitengebied) zal nog eens tegen het licht worden gehouden. Een punt van aandacht bij het minder frequent ledigen van de containers is de grootte van de container vooral voor inwoners met jonge kinderen (luiers) en inwoners die incontinentiemateriaal aanbieden. De bestaande glas- en kledingbakken zullen ondergronds worden gemaakt. Jan Niemeijer, voorzitter van De Harmonie Wesepe, is van mening dat er op dit moment in Wesepe een goede regeling is voor de inzameling van oud papier en hij vreest dat door de voorgestelde maatregelen rond het oud papier zijn vereniging inkomsten misloopt. Ook heeft hij geen vrijwilligers beschikbaar die in staat zijn te assisteren bij het ledigen van de papiercontainers met behulp van vuilnisauto’s. Volgens de heer van den Berg is dit misschien ook niet nodig als de ROVA de lediging kan uitvoeren met zgn. zijladers. Uiteraard komt er voor het e.e.a. een goede overgangsregeling. Zeker is dat alle hiervoor genoemde maatregelen niet per 1 januari a.s. ingaan.

De rol van de gemeente bij de aanleg van glasvezel 
Wethouder van den Berg houdt een korte inleiding over dit onderwerp. In het coalitieakkoord voor de lopende raadsperiode is afgesproken, dat de gemeente de aanleg of uitvoering van het lokale glasvezelnet zal bevorderen, mits dit voor de gemeente een financieel verantwoorde investering is. De provincie Overijssel bekijkt wat de beste manier is om de gemeenten te ondersteunen in hun streven naar het gemeentebreed realiseren van snel internet. De provincie heeft nog geen besluit genomen over de inzet van financiële middelen. In de gemeente Steenwijkerland loopt nog een pilotproject waarbij ook pogingen worden gedaan oplossingen te vinden voor (de financiering van) de “verglazing” van het buitengebied. De afronding hiervan zal mogelijk in het voorjaar van 2012plaatsvinden en daarna zal de provincie een standpunt innemen ten aanzien van een mogelijke mede-financiering van de niet rendabele projecten. De gezamenlijke actie van de VVD in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe eerder dit jaar heeft het proces versneld en Reggefiber is daarop ingesprongen. De gemeente heeft hierdoor de regie verloren in het streven naar een maximaal aantal aansluitingen op glasvezel maar is hier wel over in overleg met genoemd bedrijf. Ook wordt nog overlegd met de provincie en het in deze regio actieve bedrijf Ziggo. Voor wat betreft de door Reggefiber opgestarte projecten in de gemeente Olst-Wijhe kan, samengevat, het volgende worden geconcludeerd:
• Reggefiber is actief in de kernen Olst, Wijhe, Boskamp, Den Nul en Wesepe (exclusief de Raalterweg) en zal bij meer dan 30% aanmeldingen (vóór 18 december 2011) bij de Internet Service Providers glasvezel in deze kernen aanleggen;het criterium van 30% geldt per kern;
• De consument doet zaken met de provider (bijv. KPN, Vodafone) en de provider huurt glasvezelnetcapaciteit bij Reggefiber;
• Als Reggefiber bij de gemeente een verzoek indient voor de aanleg van een openbaar elektronisch communicatienetwerk is de gemeente als beheerder van openbare gronden, op grond van de Telecomwet, verplicht dit te gedogen;
Uit de beantwoording van vragen van Arnold Nijland en Gerrit Dieperink wordt duidelijk, dat de gemeente in overleg met Reggefiber is om mee te denken over oplossingen voor het buitengebied en daarnaast om ook de bewoners van de Raalterweg in Wesepe in staat te stellen zich aan te melden voor een aansluiting op het glasvezelnet.

Wethouder Otterloo stelt de volgende punten aan de orde:

Zalencentrum Wesepe
Tijdens het kernenbezoek op 2 november 2010 heeft het college van B&W aangekondigd het zalencentrum, onder voorwaarden, te willen overdragen aan de plaatselijke bevolking. Door de Weseper gemeenschap is hier op voortvarende wijze op ingespeeld, onder andere door het oprichten van een plaatselijke stichting voor het beheer en de exploitatie. Vervolgens heeft de gemeenteraad in september 2011 de financiële middelen beschikbaar gesteld om a)het pand technisch in orde te maken en b) in de toekomst te kunnen exploiteren. Het wegwerken van het achterstallig onderhoud zal voor 1 januari 2012 afgerond moeten zijn. Per die datum wordt het beheer en de exploitatie door de Stichting Kulturhus Olst-Wijhe overgedragen aan de plaatselijke stichting.

Bibliotheekvoorziening Wesepe
Sinds jaren wordt door het bestuur van de Bibliotheek Olst-Wijhe, met een bus van de Deventer bibliotheek, in Wesepe een bibliotheekvoorziening in stand gehouden. Door enerzijds de gemeentelijke bezuinigingen en anderzijds het eindigen van de levensduur (en het niet vervangen) van de bibliobus heeft het bestuur van de bibliotheek aangekondigd per 1 januari 2012 definitief te stoppen met de bibliobus. De gemeente is met het bibliotheekbestuur in overleg om de verschillende doelgroepen een redelijk alternatief te bieden. Voor de jeugd wordt gedacht aan een voorziening in de A. Bosschool. Mensen die minder mobiel zijn kunnen de boeken door vrijwilligers thuisbezorgd krijgen. Het voornemen is verder om volwassenen, die nu al een abonnement hebben, voor 2012 een gratis bibliotheekkaart ( ter waarde van € 35,–) aan te bieden voor de bibliotheek in Olst of Wijhe. Deze kaart is in alle Overijsselse bibliotheken geldig. Alle betrokkenen ontvangen nog bericht.

Er wordt een korte pauze ingelast waarin ook schriftelijke vragen ingeleverd kunnen worden. Vervolgens komen, mede naar aanleiding van mondelinge en schriftelijke vragen uit de zaal, de volgende onderwerpen aan de orde:

Portefeuilles wethouder van den Berg

Fietspad Mengerweg:
Dit fietspad is ongeveer drie jaar geleden toegezegd. De wens om dit pad gelijktijdig met de realisering van de fietstunnel en de rondweg aan te leggen was niet mogelijk vanwege planologische belemmeringen. De in het verleden door de gemeente gedane toezegging over dit fietspad blijft boven tafel.

Woningbouw:
Het in het plan voor de uitbreiding van Wesepe opgenomen principe van woonlandschappen werkt in de praktijk anno 2011niet. De kavels zijn te groot (en daardoor te duur). De gedachte is nu om tot een andere opzet te komen waarbij bouwen naar behoefte het uitgangspunt wordt. Hierdoor wordt een stukje flexibiliteit ingebouwd. Er wordt, door middel van een enquête, geïnventariseerd waar in Wesepe behoefte aan is voor de komende jaren.
Dorpsplattegrond zuidkant dorp : Pijl waar men zich bevindt is onjuist geplaatst. Dit wordt binnenkort aangepast.

Vrachtverkeer Scholtensweg:
Er wordt nog steeds door vrachtauto’s gebruik gemaakt van de Scholtensweg. Voorstel: Producent TomTom vragen software aan te passen waardoor het “vreemde” verkeer niet meer over de Scholtensweg wordt geleid. Er zijn meer navigatiesystemen op de markt. De hoeveelheid (vracht-) verkeer is sterk afgenomen sinds de Scholtensweg als fietsstraat is ingericht. Bovendien blijft de Scholtensweg een doorgaande weg geschikt voor alle verkeer.

Portefeuilles wethouder Otterloo

Trapveldje bij de school: Het veldje is erg drassig waardoor minder geschikt. Door de gemeente wordt niet meer in dit veldje geïnvesteerd. Er komt een nieuw veldje in de nieuwbouwwijk (gebied tussen Raalterweg en Scholtensweg).

Afsluiting

De burgemeester sluit het onderdeel kernenbezoek af. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst en de inbreng in de discussies. Het bestuur van PB wordt getrakteerd op een zak snoep te consumeren tijdens de eerstkomende bestuursvergadering. De aanwezigen worden uitgenodigd nog een consumptie te drinken op kosten van de gemeente.
Gerrit Dieperink sluit als voorzitter van PB de vergadering en bedankt de afvaardiging van de gemeente, de aanwezige leden en overige belangstellenden voor hun komst.

N.B.: Klachten over onderhoud etc. van zaken waar de gemeente over gaat kunnen rechtstreeks worden gemeld bij de gemeente op het telefoonnummer: (0570) 140570