Jaarvergadering 2012

Notulen van de jaarvergadering van PB Wesepe

gehouden op 14 november 2012 in Bosgoed Wesepe

Aanwezig:

  • Het college van B&W Olst-Wijhe: Burgemeester A.G.J. Strien, wethouders J. Otterloo-Ripperda en C.M.A. van den Berg
  • A. Oeseburg, directeur en G.H. F. Grashof, adjunct-directeur
  • A. ten Broeke, gemeentevoorlichter
  • De raadsleden: A. Boerman (PvdA), M. Drenth-Brevoord, A.G.J. Bosch en J. Gerkes (VVD), G.J. Brinks en G.M.C. Hulleman – Jansen (Gemeentebelangen Olst-Wijhe)
  • Ca. 55 leden van Plaatselijk Belang

1. Opening

Voorzitter Gerrit Dieperink opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de delegatie van de gemeente Olst-Wijhe. Van de bestuursleden Diny de Lange en Henk Willink is bericht van verhindering ontvangen. Diny de Lange verblijft als gevolg van een ongeval in het ziekenhuis. Henk Willink bezoekt een vergadering van de gemeenschappelijke plaatselijke belangen in de gemeente Olst-Wijhe. Laatstgenoemde vergadering is wat ongelukkig gepland. Diny wordt een spoedig herstel gewenst. In zijn openingswoord maakt de voorzitter voorts melding van het feit, dat het aantal leden van Plaatselijk Belang Wesepe (hierna aan te duiden als “PB”) ten opzichte van vorig jaar is toegenomen. Er zijn inmiddels 314 mensen / gezinnen lid van PB. In dit verband spreekt hij zijn waardering uit voor het werk dat de heer B. Bosman, met ondersteuning van de heren A. Nijenhuis en A. Oosterkamp, voor PB doet.

2. Notulen jaarvergadering 3 november 2011

De notulen van de jaarvergadering 2011 worden, met dank aan de secretaris, vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen vraagt de heer Roesink naar de uitkomst van de aangekondigde enquête om de woningbehoefte voor de komende jaren te kunnen bepalen. De voorzitter geeft aan, dat de aanwezige delegatie van de gemeente hierop het antwoord zal geven.

3. Mededelingen

Geen.

4. Jaarverslag oktober 2011 – oktober 2012

Het jaarverslag stond al enige tijd op de site van PB. Deze site wordt overigens uitstekend verzorgd door het bestuurslid Marco Revenberg. Het verslag wordt, zonder op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

5. Financieel verslag

In verband met de afwezigheid van penningmeester Diny de Lange geeft Gerri Vrielink, als tweede penningmeester, een toelichting op de financiën. Het jaar 2011 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.519,91 Het eigen vermogen bedroeg eind 2011 € 8.354,10. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de duidelijke wijze waarop de cijfers zijn gepresenteerd en toegelicht. Henk Smit vraagt waarom aan de Stichting Kermis Wesepe een vergoeding van € 500,– is betaald. Gerri Vrielink legt uit, dat van de gemeente Olst-Wijhe een bedrag van € 500,– is ontvangen in verband met het 10-jarig bestaan van de gemeente. Dit bedrag was bestemd voor activiteiten in het dorp. Gekozen is om dit bedrag beschikbaar te stellen aan de Weseper kermis ten behoeve van de jeugd.

6. Verslag kascommissie

Hennie Kluin en Jan Middeldorp hebben de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. Zij spreken hun waardering uit voor de accurate wijze waarop de financiën zijn beheerd. Hennie Kluin vraagt of het bestuur kan aangeven waarom er in 2011, naast de zaalhuur in het Zalencentrum, afzonderlijk moest worden betaald voor het gebruik van de geluidinstallatie. De voorzitter legt uit, dat in 2011 het Zalencentrum werd geëxploiteerd door de Stichting Kulturhus Olst-Wijhe (SKOW). De geluidinstallatie was een afzonderlijk product van SKOW en bij gebruik hiervan werd een nota gepresenteerd. De voorzitter bedankt de kascommissie voor de verrichte werkzaamheden. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd. Hierin hebben zitting: Jan Middeldorp (2e jaar) en Klaas Wieken (1e jaar). Reserve is Peter Paul Daams.

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar is Gerri Vrielink. Ook aftredend maar niet herkiesbaar zijn Diny de Lange en Hennie Verhoef. Het bestuur stelt voor in de vacatures die hierdoor ontstaan te voorzien door de benoeming van Ilona Schotman en Yvonne Schutte. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en door de vergadering worden geen bezwaren ingebracht. De voorgestelde kandidaten kunnen daarom toetreden tot het bestuur. De kandidaten stellen zich voor:

Ilona Schotman: 23 jaar, ongehuwd, HBO-opleiding personeel en organisatie en de masteropleiding sociologie. Zij was actief in het bestuur van Jong Wesepe en is werkzaam bij Carinova en Asset Works.

Yvonne Schutte: 44 jaar, gehuwd, 2 kinderen. Werkzaam bij de Rabobank.

De voorzitter feliciteert de nieuwe bestuursleden met hun benoeming en Gerri Vrielink met haar herbenoeming. Vervolgens bedankt de voorzitter de aftredende bestuursleden Diny de Lange en Hennie Verhoef voor de door hen verrichte werkzaamheden. Zij zijn 9 jaar bestuurslid geweest in een periode dat er in en rondom Wesepe veel is gebeurd. Erg belangrijk is, dat er altijd op prettige wijze kon worden vergaderd. Als dank wordt namens het bestuur een attentie aangeboden (wordt bij Diny de Lange bezorgd in het ziekenhuis). De voorzitter leest een van Diny de Lange ontvangen berichtje voor, waarin zij bestuur en leden van PB bedankt voor het in haar gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking. Hennie Verhoef spreekt een dankwoord uit, waarin zij aangeeft zich met veel plezier te hebben ingezet voor PB.

8. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Hiermee wordt de jaarvergadering van Plaatselijk Belang afgesloten.

Informatie over de wijze waarop de ambulancedienst werkt

Dit gedeelte van de avond wordt verzorgd door Andrea Bergs en Marion van der Linde van de Regionale Ambulancevoorziening IJsselland (RAV). Op heldere wijze, ondersteund met beelden, werden de aanwezigen geïnformeerd over de werkwijze en de werkzaamheden van deze dienst. De meldkamer dirigeert de ambulances door het gebied op een zodanige wijze, dat in principe binnen een kwartier de ambulance ter plaatse kan zijn. Een melding bij de meldkamer voor een ambulance wordt door 2 centralisten behandeld. De eerste stuurt de ambulance direct op pad en de tweede vraagt door om een goed beeld van de situatie te krijgen, om vervolgens het personeel op de ambulance onderweg de details door te geven.

Bij oproepen waarbij de symptomen duiden op een hartprobleem worden naast de ambulance ook een aantal aangemelde burgers in de buurt van het slachtoffer, door middel van een sms’je, opgeroepen om te reanimeren. Een aantal andere burgers in de buurt wordt gevraagd de AED op te halen en naar het adres van het slachtoffer te brengen. Het is belangrijk dat burgers er voor zorgen, dat straatnaamborden en huisnummers goed zichtbaar zijn. Als een ambulance is opgeroepen is het verstandig dat iemand de ambulance buiten opwacht, de buitenverlichting aan is etc, Als de ingang van een pand niet aan de straatzijde is waar het adres officieel is geregistreerd kan er (veel) kostbare tijd verloren gaan.

Van agressie naar het ambulancepersoneel is in dit gebied niet veel te merken. Wel in steden tijdens uitgaansavonden, maar dan gaat bijna standaard ook de politie ter plaatse. Burgemeester Strien roept de aanwezigen op, om bij twijfel over de bereikbaarheid contact op te nemen met de RAV. Dit kan eenvoudig per telefoon of e-mail. Meer hierover is te lezen op de website: www.ravijsselland.nl. De heer Den Hertog is van mening, dat de gemeente verantwoordelijk is voor een juiste opgave van adressen en de vindbaarheid hiervan voor navigatiesystemen. Mensen kunnen via de TomTom o.a. het Kikkerspad niet vinden. De burgemeester geeft aan, dat de gemeente verantwoordelijk is voor een zorgvuldige afstemming van de adresgegevens etc. met politie, brandweer en ambulancedienst. Voor de juistheid van commerciële navigatiesystemen is de gemeente niet verantwoordelijk en heeft daar ook geen invloed op. De heer Den Hertog blijft bij zijn standpunt.

Kernenbezoek van het College van B en W Olst-Wijhe

Burgemeester Strien heet allen welkom. Na het voorstellen van de aanwezige raadsleden spreekt hij zijn waardering uit voor de scheidende bestuursleden en wenst hij de nieuwbenoemde bestuursleden en het herbenoemde bestuurslid veel succes. Hij probeert in de loop van de avond nog een sms’je naar Diny de Lange te sturen. ‘s Middags hebben het College van B&W en het bestuur van PB een bezoek gebracht aan het bedrijf Wessels Wonen en Slapen. Dit bedrijf is recent verplaatst van de Eikelhof naar het bedrijventerrein nabij de zuidelijke rotonde. Het was een geslaagde bijeenkomst.

Wethouder Otterloo bespreekt de volgende onderwerpen:

Kunstgasveld “de Muggert”
De voorbereidingen voor de besluitvorming met betrekking tot de aanleg van een
kunstgrasveld op sportpark “De Muggert” zijn afgerond. Binnenkort zal het college van B&W hierover een besluit ne men en vervolgens de gemeenteraad. Het kunstgrasveld is alleen realiseerbaar als er veel door vrijwilligers wordt gedaan. William Roesink spreekt, namens het bestuur van SC Wesepe, zijn dank uit voor de toezegging dat het kunstgrasveld er komt. Er zal zeker veel in zelfwerkzaamheid worden gedaan door de leden van SC Wesepe. De vrijwilligers zijn nu bezig met een grote renovatie van de accommodatie. Er wordt, al met al, heel veel in eigen beheer gedaan. Hij spreekt de wens uit dat volgend jaar, als de sportclub 80 jaar bestaat, de accommodatie klaar is en het kunstgrasveld er ligt.

Sociale toekomstvisie (STV)
De STV wordt maandag 19 november 2012 in de gemeenteraad besproken. Wat aan de raad wordt voorgelegd is het resultaat van o.a. gesprekken met veel inwoners, instanties, plaatselijk belangen. Het gaat over de vraag hoe Olst-Wijhe er in de toekomst uit moet zien. Er zijn in de gemeente al heel veel voorzieningen. Denk aan scholen, inderopvang, huisartsen, verzorgingshuizen, aanleunwoningen, sportvoorzieningen etc. De gemeente heeft een aantal sterke punten zoals veel ruimte en groen. Ook het ons-kent-ons gevoel is sterk ontwikkeld, waardoor er gemeenschapszin en saamhorigheid is. De komende jaren moet worden geprobeerd de sterke punten vast te houden. Er komen ook de nodige veranderingen op ons af, zoals: Vergrijzing en ontgroening, minder kinderen, minder scholen en minder euterwerk, ander gebruik van de accommodaties en meer zorgtaken. Meer gebruik van internet zorgt er voor dat nieuwe dingen mogelijk worden, waardoor mensen bijv. voor de aankoop van persoonlijke zaken een ander koopgedrag gaan vertonen en de deur niet meer uitgaan.
Door de economische crisis zullen mensen hun baan sneller verliezen en hebben mensen minder te besteden. Er moeten dan simpelweg andere keuzes worden gemaakt. Uit alle gesprekken kwam een viertal belangrijke thema’s naar voren, namelijk:
1) Prettig en veilig wonen;
2) goed kunnen opgroeien;
3) voldoende mogelijkheden hebben om mee te kunnen doen;
4) zorg en ondersteuning voor de mensen die dat nodig hebben.

Steeds komen bij deze thema’s de gemeenschapszin en de saamhorigheid naar voren als belangrijke punten voor het bereiken van de gestelde doelen. De sociale toekomst van de gemeente zal vooral worden bepaald door de manier waarop de samenleving daar invulling aan geeft. Wellicht kan tijdens het kernenbezoek in 2013 worden aangegeven hoe dit het beste gestalte kan krijgen.

Wethouder van den Berg bespreekt de volgende onderwerpen:

Fietspad Mengerweg
In het verleden is door het college van B&W de toezegging gedaan, dat er een fietspad langs de Mengerweg komt. De bedoeling was bij de aanleg van de rondweg (N 348) werk met werk te maken. Er moest echter een bestemmingsplanwijziging komen om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken. De uitvoering hiervan kreeg echter niet de hoogste prioriteit en heeft daarom te lang geduurd. Het gemeentebestuur is daar verantwoordelijk voor, waarvoor excuses. PB heeft het gemeentebestuur met grote regelmaat gewezen op en herinnerd aan de gedane toezegging. De gemeenteraad heeft, mede op grond van de gehouden verkeerstellingen en de verslechterde financiële situatie, onlangs besloten geen gelden beschikbaar te stellen voor de aanleg van het fietspad.

Glasvezel
Er is een erg actieve werkgroep bezig met de voorbereidingen. Hierin is Wesepe ook nadrukkelijk vertegenwoordigd. Inmiddels wordt door de werkgroep samengewerkt met Deventer en Raalte. Deze werkgroep Salland is al ver gevorderd met de voorbereiding van mogelijke uitvoeringsplannen. Provinciale Staten gaan in maart 2013 aangeven hoe de voor dit doel beschikbare bijdrage van € 70 miljoen provinciebreed moet worden verdeeld, met als uitgangspunt dat 98% van de percelen aangesloten kan worden. Gelet op de
voortvarendheid waarmee in Salland is gewerkt ziet het er naar uit, dat in Salland met de aanleg wordt gestart. Naar aanleiding van een vraag van de heer Ruiter zegt de wethouder, dat de Raalterweg in Wesepe niet door Reggefiber als een afzonderlijk project wordt uitgevoerd, maar mee zal doen met de ontsluiting van het buitengebied.

Woningbouw
De gehouden enquête om de woningbehoefte voor de komende jaren te kunnen bepalen leverde het volgende op: 9 belangstellenden zijn jonger dan 40 jaar en 12 deelnemers zijn ouder. Mevrouw Kluin informeert naar de bouw van seniorenwoningen. Op 12 december 2012 wordt in Wesepe een inloopavond georganiseerd en dan kan tekst en uitleg worden gekregen over de plannen voor de woningbouw in het gebied nabij MEKO. Arnold Nijland geeft aan, dat de grondprijzen onder druk staan en vraagt of hiermee met de vaststelling van kavelprijzen rekening wordt gehouden. De wethouder geeft aan, dat dit (nog) niet het geval is. De heer Roesink pleit voor voldoende aanbod van kavels voor starters. Uit de woorden van de wethouder blijkt, dat het oorspronkelijke concept (woonlandschappen) niet wordt gerealiseerd. Het terrein zal anders worden ingedeeld dan oorspronkelijk de bedoeling was, omdat de situatie op de woningmarkt behoorlijk is veranderd. Hij zegt te hopen, dat het fenomeen starterslening weer boven tafel komt. Als het noodzakelijk is moet er wel aanbod komen voor starters, desnoods in andere woonvormen.

Groen- en snoeiafval
Vooral bij snoeiwerkzaamheden etc. komt het voor dat inwoners behoefte hebben om meer afval te kunnen afvoeren dan in de groene container past. In die situaties is het mogelijk de tuinzak aan te vragen bij ROVA. Deze zak wordt thuis bezorgd en op het afgesproken tijdstip weer opgehaald. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Deze tuinzakken zijn bedoeld voor het afvoeren van bijv. gemaaid gras, bladeren, takken, organisch tuinafval, tuinafval e.d. Het is niet de bedoeling hierin graszoden, tuinaarde, zand, hout (planken, tuinmeubelen, schutting), bouw- en sloopafval aan te bieden. Ter afsluiting van dit onderwerp wijst de heer Van den Berg op het bestaan van het project Biomassalland, voor het oogsten en verwerken van snoei-, kap- en dunningshout dat wordt ingezet als brandstof voor houtkachels in Salland. Kortheidshalve wordt voor meer informatie verwezen naar de website van deze organisatie.

Overige onderwerpen portefeuille weth. van den Berg
Regiotaxi: n.a.v een vraag van de heer Braakhekke geeft de wethouder aan, dat het niet duidelijk is of de subsidiëring door de provincie in 2013 ongewijzigd wordt voortgezet..

Overige onderwerpen portefeuille burgemeester Strien

Buurtbemiddeling : bij problemen kan door middel van buurtbemiddeling mogelijk tot een oplossing worden gekomen. Er is een folder beschikbaar.

Burgernet: als de politie het van belang vindt dat de burgers in een bepaald gebied helpen uitkijken naar een bepaald persoon of voertuig worden burgers via de telefoon ingeschakeld. Als de aandacht niet meer nodig is volgt er een telefonische afmelding. In Wesepe hebben zich al veel burgers aangemeld voor burgernet. Ook hier is een folder voor beschikbaar.

Afsluiting

De burgemeester sluit het onderdeel kernenbezoek af. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst en de inbreng in de discussies. Het bestuur van PB wordt getrakteerd op een zak snoep te consumeren tijdens de eerstkomende bestuursvergadering. De aanwezigen worden uitgenodigd nog een consumptie te drinken op kosten van de gemeente. Gerrit Dieperink sluit als voorzitter van PB de vergadering en bedankt de afvaardiging van de gemeente, de aanwezige leden en overige belangstellenden voor hun komst.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 13 november 2013
De voorzitter,
De secretaris,

N.B.: Klachten over onderhoud etc. van zaken waar de gemeente over gaat kunnen rechtstreeks worden gemeld bij de gemeente op het telefoonnummer: (0570) 140570