Jaarvergadering 2013

Notulen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe

gehouden op 13 november 2013 in het Wapen van Wesepe.

Aanwezig:

  •  Het college van B&W Olst-Wijhe: Burgemeester A.G.J. Strien, wethouders J. Otterloo-Ripperda en C.M.A. van den Berg
  • D. van de Weerd, eenheidsmanager
  • A. ten Broeke, gemeentevoorlichter
  • De raadsleden: M. Drenth-Brevoord (VVD), B.J. Habers (CDA), G.M.C. Hulleman-Jansen, M. Blind en M. Niemeijer (Gemeentebelangen Olst-Wijhe)
  • Ca. 90 leden van Plaatselijk Belang Wesepe
  • Pers: Joke Solen (De Stentor)

 1. Opening

In zijn openingswoord heet voorzitter Gerrit Dieperink de aanwezigen welkom, in het bijzonder de delegatie van de gemeente Olst-Wijhe, de pers en de diverse vertegenwoordigers van de DOP-werkgroepen. Voorts blijkt dat Plaatselijk Belang Wesepe (hierna aan te duiden als “PB”) nu 317 leden heeft en dat is een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (was 314). In dit verband spreekt hij zijn waardering uit voor het werk dat de heer B. Bosman, met ondersteuning van de heren A. Nijenhuis en A. Oosterkamp, voor PB heeft gedaan.

2. Notulen jaarvergadering 14 november 2012

De notulen van de jaarvergadering 2012 worden, zonder op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

3. Mededelingen

Ben Bosman heeft aangegeven zijn werkzaamheden voor PB te willen beëindigen in verband met zijn verhuizing naar Raalte. Ook Anton Oosterkamp wil stoppen met het innen van de contributie en het bezorgen van uitnodigingen etc. De taken van Ben Bosman worden overgenomen door Frank van Beijnen en Anton Nijenhuis gaat het werk van Anton Oosterkamp naast zijn eigen taken uitvoeren. Als blijk van waardering ontvangen de scheidende functionarissen een attentie uit handen van de voorzitter.

4. Jaarverslag oktober 2012 – oktober 2013

Het jaarverslag stond al enige tijd op de site van PB en in de Dorpskrant. Deze site wordt overigens uitstekend verzorgd door het PB- bestuurslid Marco Revenberg. Het verslag wordt, zonder op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

5. Financieel verslag

Penningmeester Yvonne Schutte geeft een toelichting op het financieel jaaroverzicht 2012. Het jaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.273,19 Het eigen vermogen bedroeg eind 2012 € 9.632,29.De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de duidelijke wijze waarop de cijfers zijn gepresenteerd en toegelicht.

6. Verslag kascommissie

Jan Middeldorp en Klaas Wieken hebben de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. Zij spreken hun waardering uit voor de accurate wijze waarop de financiën zijn beheerd. De voorzitter bedankt de kascommissie voor de verrichte werkzaamheden. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd. Hierin hebben zitting: Klaas Wieken (2e jaar) en Peter Paul Daams (1e jaar). Reserve is Joke Brouwer.

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar is Reinier Vukkink. Ook aftredend maar niet herkiesbaar zijn Hans Koerhuis en Koen Vossebelt. Het bestuur stelt voor in de vacatures die hierdoor ontstaan te voorzien door de benoeming van Eddy van Gelder en Jan Schepers. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en door de vergadering worden geen bezwaren ingebracht. De voorgestelde kandidaten kunnen daarom toetreden tot het bestuur. De kandidaten stellen zich voor:

Eddy van Gelder: 39 jaar, gehuwd, 2 kinderen. Eigenaar van Schildersbedrijf van Gelder in Wesepe..

Jan Schepers: 62 jaar, gehuwd, woont ongeveer 22 jaar in Wesepe. Directeur/eigenaar van een in Duiven gevestigd bedrijf op het gebied van logistieke trajecten.

De voorzitter feliciteert de nieuwe bestuursleden met hun benoeming en Reinier Vukkinkmet zijn herbenoeming. Vervolgens bedankt de voorzitter de vertrekkende bestuursleden Hans Koerhuis en Koen Vossebelt voor hun inzet. Zij zijn 9 jaar bestuurslid geweest in een periode dat er in en rondom Wesepe veel is gebeurd. Erg belangrijk is, dat er altijd op prettige wijze kon worden vergaderd. Als dank wordt hen namens het bestuur een attentie aangeboden.

8. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Hiermee wordt de jaarvergadering van Plaatselijk Belang afgesloten.

Informatie over nieuwe vormen van afvalinzameling

Dit gedeelte van de avond wordt verzorgd door Barbara Luijters en wethouder Cor van den Berg van de gemeente Olst-Wijhe.

Door de toenemende schaarste aan grondstoffen is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van hergebruik van het afval. Niet alles is recyclebaar, maar wel veel. Dit was o.a. de aanleiding om het plastic te scheiden en kosteloos in te zamelen. In 2011 is begonnen met de herintroductie van de groene GFT- container in het buitengebied. Ook werd het mogelijk voor grotere hoeveelheden gft een tuinzak te bestellen. Voor het inzamelen van gft-afval is een nultarief ingevoerd (wordt niet in rekening gebracht bij de burger). Het e.e.a. is succesvol gebleken. De volgende stap die wordt voorbereid is het verder scheiden van het restafval. De grijze container kan dan worden gebruikt voor te recyclen afval (van afval naar grondstof). Hierbij valt te denken aan kunststof en op termijn ook blik, sap pakken, kleine elektronische apparaten, textiel, hout etc.. Voor het aanbieden van de grijze container gaat dan ook, net als voor de groene container, het nultarief gelden. Wat er dan nog als restafval overblijft kan door de burger zelf worden weggebracht naar een ondergronds verzamelpunt. Hiervoor moet worden betaald. De hoogte van het tarief is nog niet bekend. De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Als de gemeenteraad van Olst-Wijhe instemt met deze plannen, wordt deze aanpassing met ingang van 2015 ingevoerd.

De heer Verduijn zegt de geschetste ontwikkeling te betreuren, omdat het afval nu al te lang bewaard moet worden. Afgelopen zomer heeft hij door de opslag van afval erg veel last van vliegen gehad. Volgens wethouder van den Berg komt het plastic straks in de grijze container en daar zit een deksel op. Hij denkt dat de situatie alleen maar beter kan worden. Uit de discussie die daarna ontstaat kan worden geconcludeerd dat partijen elkaar niet hebben kunnen overtuigen. Mevrouw Dieperink merkt vervolgens op, dat de zakjes restafval die naar het verzamelpunt gebracht moeten worden kunnen scheuren en dan gaan lekken. Wethouder van den Berg zegt daar niet zo bang voor te zijn, omdat dit restafval voornamelijk uit droog materiaal bestaat. Als voorbeelden worden genoemd: luiers, foto’s, (katten/honden- haren, volle stofzuigerzakken, chips zakken, doordrukstrips (van pillen en kauwgom). De heer Jan Hartkamp Jr. brengt het idee naar voren om niet, zoals de gemeente voor ogen heeft, het plastic afval door middel van de grijze container in te zamelen maar dit te versnipperen (met een shredder). Het in te zamelen en te transporteren volume wordt dan fors minder en er hoeven geen ondergrondse containers te komen.

Presentaties DOP-werkgroepen

Henk Willink neemt namens het agendateam van het DOP de introductie en de begeleiding van de presentaties voor zijn rekening. Na een terugblik komen de vertegenwoordigers van< de werkgroepen aan het woord.

Werkgroep bedrijvigheid

Woordvoerder: Bas Jansen
Beoogd wordt de contacten tussen de ondernemers in Wesepe te versterken. Gelet op het (groeiend) aantal kleine ondernemers is de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw op termijn een mogelijke optie. Voorts zouden de ondernemers activiteiten die in het belang zijn van de leefbaarheid (financieel en/of met kennis en kunde) kunnen ondersteunen. Deze werkgroep heeft geen budget aangevraagd.

Werkgroep wandel- en fietsroutes

Woordvoerder: Reinier Gosker
Deze werkgroep wil de activiteit in en rondom het dorp vergroten door wandel- en fietsroutes te ontwikkelen en bestaande routes op te leuken. Door de start en finish zoveel mogelijk op het kerkplein te laten plaatsvinden neemt de activiteit daar toe. Dit gecombineerd met een ruimere openstelling van de kerk (bezichtiging/uitleg) en het Wapen van Wesepe (kopje koffie) maakt het voor de bezoeker aantrekkelijker om hier te verblijven. Maar ook voor de inwoners van Wesepe is het plezierig om de mooie plekjes in de omgeving te ontdekken. Voor deze ontwikkeling is de werkgroep op zoek naar iemand die:
• Een website kan bouwen
• Veel weet van de historie van deze streek
• De PR kan opzetten / verzorgen
Bas Jansen heeft toegezegd te zullen helpen met de introductie van geocaching
Toegekend budget: € 1.750,00.
N.B. Geocaching is een buitenactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een Gps-ontvanger of telefoon met deze functie om een zgn. cache (verstopplaats) te vinden.

Werkgroep het Wapen van Wesepe

Woordvoerder: Peter Paul Daams
Naar de mening van de werkgroep moet de ontmoetingsfunctie van deze voorziening binnen het dorp worden geborgd. Veel verenigingen hebben hier hun thuishaven. Door de uitstraling van het pand en de directe omgeving te verbeteren zou de functie van deze voorziening versterkt kunnen worden.
Het is niet de bedoeling om aan de buitenkant van het gebouw wat te veranderen, maar oplossingen worden hoofdzakelijk gezocht in de herinrichting van de buitenruimte waarbij ook het kerkplein wordt betrokken. Er wordt o.a. gedacht aan het uitlichten van het gebouw, verbeteren van het terras en een kleine speelplek. Ook inpandig zal worden gekeken naar verbetermogelijkheden, maar daar worden geen DOP-gelden voor gebruikt.
Toegekend budget: € 5.000,00

Werkgroep Bloemenpluktuin

Woordvoerder: Gerrit Jansen
Met het realiseren van een bloemenpluktuin kan de saamhorigheid in het dorp worden verbeterd; mensen kunnen elkaar daar ontmoeten. Verder is het de bedoeling om samen met de jeugd van de basisschool groente te verbouwen en hier uitleg over te geven.
Er is een zaadbank opgericht waar de bevolking van Wesepe bloemzaad kan brengen om te gebruiken voor de pluktuin.
Op de kerstmarkt zullen kaarten worden verkocht die recht geven op het plukken van de bloemen. Er is behoefte aan tuingereedschap. Wellicht kunnen de plaatselijke ondernemers hierin wat betekenen.
Toegekend budget: € 3.750,00

Werkgroep Jeugd en Spel

Woordvoerder: Jolanda Nieuwenhuis
Het is de bedoeling om voor de jeugd van 12 tot 15 jaar een ontmoetingsplek te maken. Beoogde locatie: Tollenaar, nabij aan te leggen trapveldje. De voorlopige gedachte is een overdekte ontmoetingsplek en een tafeltennistafel en eventueel een basketbalvoorziening. De jeugdsoos wordt bij de plannen betrokken.
Toegekend budget: € 5.000,00

Werkgroep Laat Wesepe Lezen

Woordvoerder: Mirjan de Bone
De werkgroep is voornemens in samenwerking met de basisschool een uitleensysteem voor de jeugd op te zetten. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisering van een zwerfboekensysteem (zonder registratie), het uitlenen van eigen boeken met registratie (on line uitleensysteem) en het ontwikkelen / opzetten van leesstimuleringsactiviteiten. Aan de aanwezigen wordt verzocht de boeken die men kwijt wil in te leveren bij mevrouw Braakhekke aan de Achterhoekstraat 13. Om het e.e.a. te realiseren is er behoefte aan ondersteuning van mensen die willen meedenken, vrijwilliger willen zijn en/of verstand hebben van on line uitleensystemen. Dat voor het opzetten van een uitleenpunt voor de jeugd geen DOP-gelden beschikbaar werden gesteld heeft bij de werkgroep verbazing gewekt.
Toegekend budget: € 1.750,00 (t.b.v. zwerfboekensysteem)
Henk Willink geeft aan dat er wellicht nog wel wat te schuiven is binnen het budget.

Werkgroep Wonen

Woordvoerder: Jeroen Harmsen
Het is de bedoeling een onderzoek te doen naar de woonwensen van de Wesepenaren. Hiervoor wordt, in samenwerking met de Saxion Hogeschool in Deventer, een enquête ontwikkeld. Naar verwachting kan deze in de 2e week van januari 2014 worden uitgezet. De enquête is bewust niet anoniem, waardoor het realiteitsgehalte hoger zal zijn. Het gaat niet alleen over bouw van koop- en huurwoningen, maar ook over vrijkomende bestaande koop- en huurwoningen.
Toegekend budget: € 1.000,00

Werkgroep Cultureel minifestival

Woordvoerders: Linda Breuker en Heleen Simons
De initiatiefnemers zijn voornemens op 13 september 2014 in Wesepe een cultureel festival te organiseren. De plannen zijn nog niet vastomlijnd, maar het enthousiasme is groot.
Als het een succes wordt, is het de bedoeling dit in de toekomst te herhalen.
Toegekend budget: € 5.000,00

In zijn slotwoord bedankt Henk Willink alle vrijwilligers, medewerkers van de gemeente Olst-Wijhe, En de Buurt, Stichting Kulturhus Olst-Wijhe en de leden van het agendateam.

Als afsluiting vindt de ondertekening plaats van het DOP-convenant waarin de afspraken tussen gemeente, Stichting Kulturhus en PB zijn vastgelegd. Burgemeester Strien biedt de werkgroepen een presentje aan in de vorm van een doosje “Merci”.

Kernenbezoek van het College van B&W Olst-Wijhe

Alhoewel de avond al ver gevorderd is, heet burgemeester Strien de aanwezigen welkom. ‘s Middags hebben het College van B&W en het bestuur van PB een bezoek gebracht aan Carrosseriebedrijf Jansen. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst.

Het volgende komt nog aan de orde:

Portefeuille weth. Otterloo

Bibliotheekvoorziening:
Het college van B&W zal de gemeenteraad voorstellen op alle basisscholen een openbare bibliotheek te realiseren voor de jeugd van 4 tot 12 jaar. Dit voorstel is nog niet openbaar gemaakt, zodat Wesepe de primeur heeft.

Portefeuille weth. Van den Berg

Grasmaaien omgeving tankstation Hartholt:
Wordt uitgezocht wie hiervoor verantwoordelijk is.
(Ontvangen reactie van de gemeente: “betreft Bonekampweg en veld achter tankstation; is een verantwoordelijkheid van de gemeente; vanwege de gesteldheid van de bodem, als gevolg van overvloedige regenval, is het maaien uitgesteld”).

Glasvezel buitengebied:
Begin volgend jaar zullen Provinciale Staten van Overijssel een besluit nemen over de verdeling van het voor dit doel beschikbare budget van € 70 miljoen. Binnen de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe is de werkgroep Salland Breed actief. Binnen afzienbare termijn wordt begonnen de belangstellingsregistratie. Als 60% zich heeft aangemeld kan men verder. Het is belangrijk om je te melden. Je gaat dan nog geen verplichting aan. Als de kosten en de financiële constructie definitief bekend zijn kun je nog afhaken.

Afsluiting

De burgemeester sluit het onderdeel kernenbezoek af. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst en de inbreng in de discussies.

Het bestuur van PB wordt getrakteerd op een zak snoep te consumeren tijdens de eerstkomende bestuursvergadering. De aanwezigen worden uitgenodigd nog een consumptie te drinken op kosten van de gemeente.

Gerrit Dieperink sluit als voorzitter van PB de vergadering en bedankt de afvaardiging van de gemeente, de aanwezige leden en overige belangstellenden voor hun komst. Een bijzonder woord van dank spreekt de voorzitter uit aan het adres van de beide wethouders die hebben aangegeven na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 hun taak neer te leggen. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de plezierige en constructieve wijze waarop met de beide wethouders kon worden overlegd.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering
d.d. 12 november 2014

De voorzitter,

De secretaris,