Jaarvergadering 2014

Notulen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe

gehouden op 12 november 2014 in het Wapen van Wesepe

Aanwezig:
 • Het college van B&W Olst-Wijhe: Burgemeester A.G.J. Strien, wethouders M. Blind, A.G.J. Bosch en H.G. Engberink
 • A. Oeseburg, gemeentesecretaris/algemeen directeur, G.H.F. Grashof, adj.-directeur
 • A. ten Broeke, afd. communicatie en voorlichting, gemeente
 • De raadsleden: E.G.L.M. Lugtenberg (CDA),G.M.C. Hulleman-Jansen (Gemeentebelangen), A.E. Boerman ( PvdA), M.Lof ( D-66), J. Gerkes en H.S. Haverkate – Bartels (VVD)
 • Brandweer: Greet Knol, dorpsbrandwacht
 • SallandGlas: Jan van Sandwijk en Gerard van Zadelhoff
 • Pers: Joke Solen (De Stentor)
 • 60 leden van Plaatselijk Belang Wesepe
 1. Opening

Voorzitter Gerrit Dieperink heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Het is voor de voorzitter een speciale vergadering omdat hij aftreedt als lid van het bestuur en als voorzitter van PB.

 2. Notulen jaarvergadering 13 november 2013

De notulen van de jaarvergadering 2013 worden, zonder op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

 3. Mededelingen

Geen.

 4. Jaarverslag oktober 2013 – oktober 2014

Het verslag wordt, zonder op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

 5. Financieel verslag

Penningmeester Yvonne Schutte geeft een toelichting op het financieel jaaroverzicht 2013. Het jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.393,37. Het eigen vermogen bedroeg eind 2013 € 11.025,66. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de duidelijke wijze waarop de cijfers zijn gepresenteerd en toegelicht.

 6. Verslag kascommissie

Klaas Wieken en Peter Paul Daams hebben de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. Zij spreken hun waardering uit voor de accurate wijze waarop de financiën zijn beheerd. De voorzitter bedankt de kascommissie voor de verrichte werkzaamheden. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd. Hierin hebben zitting: Peter Paul Daams (2e jaar) en Joke Brouwer (1e jaar);reserve is Jan Niemeijer.

 7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Marco Revenberg en Henk Willink. Ook aftredend maar niet herkiesbaar is Gerrit Dieperink. Het bestuur stelt voor Anton Grotentraast als lid van het bestuur te benoemen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en door de vergadering worden geen bezwaren ingebracht. De voorgestelde kandidaat kan daarom toetreden tot het bestuur.
De kandidaat stelt zich voor: Anton Grotentraast: gehuwd met Gerda, 4 kinderen. Eigenaar van een pluimvee- en akkerbouwbedrijf. Daarnaast verricht hij nog taken voor de Brandweer. De voorzitter feliciteert Anton met zijn benoeming. Marco en Henk worden gelukgewenst met hun herbenoeming.

 8. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Hiermee wordt de jaarvergadering van Plaatselijk Belang afgesloten.

Evaluatie DOP

Henk Willink neemt namens het agendateam van het dorpsontwikkelingsplan (DOP) de introductie en de begeleiding / toelichting van de evaluatie voor zijn rekening. Er wordt, aan de hand van een door Rianne Mensink gemaakt animatiefilmpje, teruggeblikt en naar de toekomst gekeken.

Aan vrijwilligersconsulente Karin Köster wordt, na deze presentatie, om een reactie gevraagd. Zij geeft aan dat er goed werk is afgeleverd in het afgelopen jaar. Sommige processen hebben echter  veel tijd gekost.

Vervolgens wordt wethouder Anton Bosch gevraagd zijn mening te geven. Hij benadrukt dat de begeleiding van vrijwilligers erg belangrijk is . De gemeente moet dit blijven faciliteren. Om vrijwilligers te binden en te werven, is het van belang dat de bewoners elkaar ontmoeten. Projecten als het DOP leveren hieraan een essentiële bijdrage.

Brandpreventie

Door Greet Knol, dorpsbrandwacht bij de blusgroep Olst van de Veiligheidsregio IJsselland, wordt een korte presentatie verzorgd over brandpreventie. Aan de hand van een checklist kunnen de inwoners zich een indruk vormen over de brandveiligheid in hun huis. Deze informatie wordt de aanwezigen aangeboden, terwijl het ook te downloaden is. Desgewenst is zij bereid bij de mensen thuis te komen om te helpen met het invullen van de vragenlijst. Het advies, dat de mensen naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst krijgen, is gratis. Greet Knol doet dit werk als vrijwilligster geheel belangeloos.

Burgemeester Ton Strien verrast Greet vervolgens met een onderscheiding (een zgn. “parel”) voor haar grote inzet en motivatie als brandweervrouw. Dit is één van de eerste parels die namens  Brandweer Nederland wordt uitgereikt. Dorpsbrandwacht Greet Knol is te bereiken op telefoonnummer 0619318757 en via de mail: knolgreet1@gmail.com

Glasvezel

Gerard van Zadelhoff, dorpsgenoot en lid van de werkgroep SallandGlas, geeft een presentatie over de mogelijke aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Wesepe. Het kunnen beschikken over een snelle internetverbinding wordt voor jong en oud, maar ook voor bedrijven, steeds belangrijker. Een paar jaar geleden is de kern van Wesepe voorzien van een glasvezelnetwerk. Financieel was het toen niet haalbaar om het buitengebied en de Raalterweg te ontsluiten. Nu er begin 2015 een forse eenmalige subsidie beschikbaar komt, ontstaat de kans om tegen relatief lage kosten de ruim 230 adressen in het buitengebied van Wesepe te voorzien van glasvezel. In combinatie hiermee wordt geprobeerd ook de panden aan de Raalterweg aan te sluiten.

Het is niet de verwachting, dat zich binnen afzienbare tijd weer een mogelijkheid zal aandienen om tegen een gereduceerde prijs aangesloten te worden op een open netwerk. Het is de bedoeling om tegen een voor een ieder gelijk tarief de glasvezelkabel tot in de meterkast aan te leggen. Er komen geen extra graafkosten e.d. bij. Het gaat om de aanleg van een snel werkend netwerk ten behoeve van burgers en bedrijven. Meerdere providers kunnen hun pakketten hierop aanbieden. Hierbij moet worden gedacht aan internet, telefonie en televisie. Als tenminste zestig procent meedoet wordt in de eerste helft van 2015 gestart met de aanleg.

Plaatselijk Belang Wesepe organiseert, samen met SallandGlas, een drietal informatiebijeenkomsten in het Wapen van Wesepe. Ook specifieke vragen over dit onderwerp kunnen op die avonden, die steeds om 20:00 uur beginnen, aan de orde komen. De bewoners die ten oosten van de Raalterweg wonen worden uitgenodigd op dinsdag 18 november. Op donderdag 20 november is het de beurt aan hen die ten westen van de Raalterweg wonen. Onze dorpsgenoten die aan de Raalterweg wonen, en nu zijn aangesloten op het netwerk van Ziggo, worden maandag de 24-ste november verwacht. Bij verhindering is het altijd mogelijk te switchen naar een andere avond.

Kernenbezoek van het College van Burgemeester & Wethouders

Vanmiddag is het college van B&W samen met Plaatselijk Belang Wesepe op bedrijvenbezoek geweest bij de VMB. Burgemeester Ton Strien bedankt  Jeroen van Beest, eigenaar van de VMB, voor de genoten gastvrijheid en de deskundige uitleg. Vervolgens worden de aanwezige raadsleden van harte welkom geheten en voorgesteld. Ten aanzien van het DOP spreekt de burgemeester zijn waardering uit voor de door Rianne Mensink vervaardigde presentatie en het goede werk dat verricht is door alle werkgroepen. Hierna volgt een voorstelronde van de wethouders:

 • Herman Engberink (CDA) heeft de portefeuilles: zorg, welzijn, plattelandsbeleid, participatiewet, ruimtelijke ordening;
 • Marcel Blind (Gemeentebelangen) gaat over:  volkshuisvesting, duurzaamheid, jeugdzorg, verkeer, leefbaarheid;
 • Anton Bosch (VVD) is aanspreekbaar op: financiën, economische zaken, recreatie/toerisme, sport en cultuur, maatschappelijk vastgoed.

Wethouder Blind geeft vervolgens een uiteenzetting over de veranderingen in de Jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeente te liggen. In Olst-Wijhe komt ongeveer 10% van de jongeren in aanraking met jeugdzorg. Dit varieert van lichte vormen van hulp (bijv.  een videotraining) tot zware vormen, zoals opname in een kliniek.  Van belang is, dat de complexe vorm van zorg terug wordt gebracht. Er wordt één basis  gevormd en dat is het Centrum Jeugd en Gezin. Dit vormt de toegang voor jeugdzorg. Versnippering van de zorg wordt tegengegaan, waardoor er meer duidelijkheid ontstaat voor de hulpzoekenden. Een hulpvraag kan daardoor adequater en sneller worden opgepakt.

Wethouder Engberink geeft een korte presentatie over de bewustwordingscampagne “Lang zult u wonen”. Op het terrein van zorg en ondersteuning krijgt de gemeente er veel nieuwe taken bij.  In verband met de veranderingen in de zorg wordt geacht, dat mensen langer thuis blijven wonen. Het is van belang, dat vroegtijdig aanpassingen in het huis worden gedaan om dit mogelijk te maken. Uiteraard is het zo, dat de aanpassingen vaak ook het wooncomfort verhogen. Er wordt een voorlichtingscampagne gestart.

Vragen vanuit de zaal:

De vragen worden beantwoord door de collegeleden:
Wijziging aantal uren en vergoeding huishoudelijke hulp m.i.v. 2015? De gemeente is niet meer verplicht dit te regelen. Momenteel wordt de huishoudelijke hulp binnen de gemeente Olst-Wijhe afgebouwd. Burgers worden geacht dit zelf te gaan organiseren en te betalen. Er blijft wel een vangnet voor burgers in de Bijstand.

Blijven de ouderenadviseurs gehandhaafd? De ouderenadviseurs blijven binnen de gemeente Olst-Wijhe actief. Dit zijn vrijwilligers die door de gemeente worden opgeleid om burgers te adviseren en te begeleiden.

Is het mogelijk in de Plukbloementuin een werkervaringsplek open te stellen? Ja, dit is in principe mogelijk. Advies: Ga in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden.

Ledigen prullenbakken bij het trapveldje (bij de plukbloementuin leegt de werkgroep plukbloementuin de prullenbak)? Bij  het trapveldje hoort de werkgroep speelvoorziening deze te legen.

Voetpad Scholtensweg (tussen Achterhoekstraat en Raalterweg) is slecht begaanbaar: Hierover lopen inmiddels gesprekken tussen het Plaatselijk Belang en het ambtelijk apparaat.

Stimulerende maatregelen op het gebied van de nieuwbouw in Wesepe: De gemeente is hier continu mee bezig. Er is veel mogelijk, maar de kavels moeten wel in het bestemmingsplan passen.

Ondergrondse containers voor restafval: Zou in 2014 duidelijkheid over komen? Er volgt een nader onderzoek in 2015.

Hiermee wordt het kernenbezoek 2014 afgesloten

Afscheid voorzitter Gerrit Dieperink

Vicevoorzitter Henk Willink schetst in een korte toespraak de verdiensten van Gerrit voor de Weseper gemeenschap. In de twaalf jaar van zijn voorzitterschap is er heel veel veranderd in en om Wesepe. De scheidende voorzitter heeft steeds de belangen van Wesepe op een uitstekende wijze over het voetlicht gebracht.

In zijn dankwoord gaat Gerrit Dieperink, met enkele welgekozen woorden, in op de ontwikkelingen die de laatste jaren in Wesepe hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden.
Hij dankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen en zijn medebestuursleden voor de prettige samenwerking en de inzet om het algemeen belang te dienen.

Burgemeester Ton Strien spreekt vervolgens nog een kort woord, waarin hij zijn waardering voor het werk en de wijze van optreden van de vertrekkende voorzitter tot uitdrukking brengt.

Henk Willink geeft aan dat het bestuur van Plaatselijk Belang in de eerstkomende bestuursvergadering de taken zal verdelen. Inmiddels is het duidelijk, dat Jan Schepers zal worden voorgedragen om de nieuwe voorzitter te worden. Jan Schepers stelt zich vervolgens voor.

Afsluiting

Henk Willink sluit daarna de vergadering. Hij dankt de afvaardiging van de gemeente voor de komst en de uitleg. De leden van Plaatselijk Belang worden bedankt voor hun aanwezigheid en de inbreng in de discussies

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 11 november 2015

De voorzitter,

De secretaris,