Jaarvergadering 2015

Notulen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe

gehouden op 11 november 2015 in het Wapen van Wesepe

Aanwezig:
 • Het college van B&W Olst-Wijhe: Burgemeester A.G.J. Strien, wethouders M. Blind, A.G.J. Bosch en H.G. Engberink
 • G.H.F. Grashof, loco-secretaris en adjunct-directeur
 • A. ten Broeke, afd. communicatie en voorlichting, gemeente
 • De raadsleden: T.J. Kamphuis (CDA),G.M.C. Hulleman-Jansen (Gemeentebelangen), A.H.T. Schuiling ( PvdA) en J. Gerkes (VVD)
 • B.A. Duursema, raadsgriffier
 • SallandGlas: H. Lammers en B. Nijboer
 • ROVA: P. Streng
 • Ca.40 leden van Plaatselijk Belang Wesepe
 1. Opening

Voorzitter Jan Schepers heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Vervolgens schetst de voorzitter op hoofdlijnen de activiteiten van de vereniging in de laatste twaalf maanden.

Ook maakt hij gewag van het geslaagde bedrijfsbezoek eerder die dag (11-11-2015). Samen met het college van B&W werd een bezoek gebracht aan de vestiging van Mueller Services (voorheen MEKO)  in Wesepe.

2. Notulen jaarvergadering 12 november 2014

De notulen van de jaarvergadering 2014 worden, zonder op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

3. Mededelingen

Er is bericht van verhindering ontvangen van de bestuursleden Ilona Schotman en Henk Willink. Ook heeft de pers, in de persoon van Joke Solen (de Stentor), zich afgemeld.

4. Jaarverslag oktober 2014 – oktober 2015

Het verslag wordt, zonder op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

5. Financieel verslag

Penningmeester Yvonne Schutte geeft een toelichting op het financieel jaaroverzicht 2014. Het jaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van € 514,09 Het eigen vermogen bedroeg eind 2014 € 11.539,75. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de duidelijke wijze waarop de cijfers zijn gepresenteerd en toegelicht. Frank van Beijnen en Anton Nijenhuis –zij zorgen o.a. voor het innen van de contributie en het werven van nieuwe leden – worden bedankt voor hun inzet.

6. Verslag kascommissie

Peter Paul Daams en Joke Brouwer hebben de financiën gecontroleerd. Joke Brouwer geeft aan, dat de boeken in orde zijn bevonden en het beheer van de financiën op een goede wijze plaatsvindt. De voorzitter bedankt de kascommissie voor de verrichte werkzaamheden. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd. Hierin hebben zitting: Joke Brouwer(2e jaar) en Jan Niemeijer (1e jaar); reserve is Bé Noordkamp.

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Ilona Schotman en Yvonne Schutte. Ook aftredend maar niet herkiesbaar is Gerri Vrielink. Het bestuur stelt voor Jacky van Tartwijk als lid van het bestuur te benoemen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en door de vergadering worden geen bezwaren ingebracht. De voorgestelde kandidaat kan daarom toetreden tot het bestuur. De voorzitter bedankt Gerri Vrielink voor haar inzet gedurende de twaalf jaar waarin zij bestuurslid was. Met haar kennis van het gebied en de grote historische feitenkennis heeft zij menig keer de zaken die op de bestuurstafel kwamen in het juiste perspectief weten te plaatsen. Als dank overhandigt de voorzitter haar een attentie en een bos bloemen.

8. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Hiermee wordt de jaarvergadering van Plaatselijk Belang afgesloten.

Zwerfvuil-project “Mooi schoon”

Samen met 13 andere gemeenten in het werkgebied van afvalinzamelaar ROVA zet de gemeente Olst-Wijhe zich in om het zwerfvuil te beperken. Petra Streng van ROVA vertelt, dat op eenvoudige wijze goede resultaten bereikt kunnen worden. Als er dan toch nog zwerfvuil ligt, faciliteert ROVA bij het opruimen hiervan. Voor gerichte acties door een groep personen (bijv. een vereniging, een school etc.) is er een gratis bus met aanhanger beschikbaar, waarin alle benodigde materialen zitten. Het verzamelde afval wordt vervolgens gratis afgevoerd. Maar ook individuele acties worden ondersteund. Hiervoor kan materiaal beschikbaar worden gesteld. Bijvoorbeeld een afvalgrijper, handschoenen, veiligheidsvestje.

De heer R.Temmink (Scholtensweg) zegt, dat hij zich vaak ergert aan zwerfvuil. Regelmatig ruimt hij lege blikjes op die langs de openbare weg liggen. Dit is een duidelijk voorbeeld van een individuele actie en oogst veel waardering.

De burgemeester geeft aan, dat hij dit initiatief van de heer Temmink erg waardevol vindt en zal zorgen dat hij hiervoor een aardigheidje krijgt. [is op 12-11-2015 geregeld]

Aanleg snel internet in het buitengebied

De voorzitter deelt mede, dat het de bedoeling was de heer Piet Grootenboer van COGAS een uiteenzetting zou geven over dit onderwerp. Deze inleider is echter verhinderd. De honneurs worden nu waargenomen door de heren Lammers en Nijboer van SallandGlas.

De heer Nijboer geeft aan, dat het aanvankelijke plan is verlaten om met subsidie van de provincie en het oprichten van coöperatieve vereniging de aanleg van snel internet in het buitengebied  te realiseren. Dit is een gevolg van het feit, dat niet kon worden voldaan aan de eis van de provincie dat tenminste 60% van het potentieel aantal aan te sluiten percelen in de zgn. witte gebieden zou meedoen. De hoge eigen bijdrage (circa € 2.500,– eenmalig of € 14,75 per maand) is hierbij een factor van betekenis geweest. Uiteindelijk werd een dekkingsgraad van 30% gehaald voor het hele gebied; voor Wesepe lag dit op 34%.

Door het bestuur van SallandGlas zijn de ontwikkelingen in den lande goed gevolgd. Interessant voor de bewoners is het aanbod in het verzorgingsgebied van Cogas. Hierbij wordt, door een samenwerkingsverband van Cogas en het investeringsfonds CIF (Communication Infrastructure Fund), bij een deelname van tenminste 50% aangesloten tegen een vastrechtvergoeding van € 9,95 per maand gedurende de duur van het abonnement. Zodra het abonnement wordt opgezegd vervalt deze verplichting. Er wordt geen eenmalige eigen bijdrage gevraagd.

CIF wordt beheerd door de investeringsmaatschappij van het Bouwfonds, dat deel uitmaakt van de Rabo Vastgoedgroep, een dochteronderneming van de Rabobank Group.

De heer Lammers zegt dat het investeringsfonds de bereidheid heeft uitgesproken om, samen met SallandGlas, de witte gebieden gelegen binnen de gemeentegrenzen van Deventer, Raalte en Olst-Wijhe te ontsluiten. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als in het Cogas-gebied. Dit houdt in dat ongeveer 96% van de witte gebieden kan worden aangesloten. De resterende 4% is door ligging e.d. om economische redenen niet uitvoerbaar. Als de voorbereidende werkzaamheden vlot verlopen, kan wellicht al in het eerste kwartaal 2016 met de vraagbundeling worden begonnen. Als de 50% deelname wordt gehaald, kan kort daarna met de aanleg van het netwerk worden begonnen.

Volgens de heer Nijboer zijn er in Wesepe nauwelijks of geen percelen die onder de 4% niet aansluitbare percelen vallen. Er moeten nog wel een paar hobbels worden genomen alvorens tot uitvoering kan worden overgegaan. Zo wordt er met de gemeenten overlegd over de hoogte van de te betalen leges en de diepte van de sleuf voor de te leggen kabels.

Voor de gehele ontwikkeling en de benadering van de bewoners van het gebied spelen de plaatselijke belangen een belangrijke rol. Het overleg met de gemeenten en de plaatselijke belangen verloopt goed.

Naar aanleiding van vragen uit de zaal komt het volgende aan de orde:
 1. Er zijn inmiddels 3 providers die zich hebben geprofileerd als toekomstige aanbieders van signaal op dit net. Hieronder bevinden zich niet de bekende aanbieders als KPN en Vodafone. Het is echter een (wettelijk verplicht) open netwerk waar in de toekomst allerlei providers gebruik van kunnen maken. Toekomstige providers kunnen een gedeelte van het net bij de netwerkbeheerder huren en betalen daarvoor aan de netwerkbeheerder. Het staat “de gebruikers van het eerste uur” vrij om na verloop van tijd over te stappen naar een nieuwe provider. Dit kan financieel aantrekkelijk zijn.
 2. Waarom is het nu haalbaar bij 50% deelname en voorheen pas bij 60% ? De 60% was een eis van de provincie als rechtvaardiging voor de inzet van veel gemeenschapsgeld. Bovendien was SallandGlas als startende coöperatie financieel niet sterk genoeg om risico’s te nemen. De marktpartijen waarmee nu in zee wordt gegaan, hebben die mogelijkheid wel. Zij gaan uit van positieve toekomstige ontwikkelingen.
 3. Kunnen de percelen aan de Raalterweg in Wesepe nu ook worden aangesloten op het aan te leggen glasvezelnetwerk ? Nee, dit betreft een zgn. grijs gebied waar wel een voorziening is in de vorm van een coaxkabel. Dat die aansluitingen in eerste instantie niet meegenomen kunnen worden heeft een strikt juridische oorzaak. De beheerder van het nieuw aan te leggen netwerk mag niet actief voorziening aanbrengen in het gebied waar al een (alternatieve) voorziening is. Op termijn, en wellicht al tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, kan bezien worden of er mogelijkheden tot aansluiting zijn als de vraag vanuit de gebruikers komt. Plaatselijk Belang Wesepe heeft hierover al contact met SallandGlas. Deze optie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

De heren Nijboer en Lammers benadrukken, dat het verstandig is nu even pas op de plaats te maken. De bewoners van de percelen in de witte gebieden krijgen allemaal bericht over het vervolg. Dit geldt ook voor de mensen die zich al hebben aangemeld om aangesloten te worden op het glasvezelnet. Vervolgens wordt nog kort gereageerd op vragen over aansluitingen voor zakelijk gebruik. Hierover wordt vervolgens bilateraal overlegd.

Kernenbezoek van het College van Burgemeester & Wethouders van Olst-Wijhe

Burgemeester Ton Strien heet de aanwezigen welkom en stelt ook de aanwezige raadsleden en overige leden van de gemeentelijke delegatie voor. De fractie van D’66 heeft bericht van verhindering gestuurd.

Het die middag samen met het bestuur van Plaatselijk Belang afgelegde bedrijfsbezoek bij Mueller Services (voorheen MEKO) in Wesepe was erg interessant. De core business van het bedrijf Mueller is roestvrij stalen tanks voor de agrarische sector. Mueller Services in Wesepe is de serviceorganisatie van Mueller Exchanging Energy en onderdeel van het Amerikaanse familiebedrijf Paul Mueller. De vestiging in Amerika produceert, verkoopt en onderhoudt de producten in Noord- en Zuid Amerika. De rest van de wereld wordt bediend  vanuit Wesepe voor de service, vanuit Assen voor de verkoop en in Lichtenvoorde worden nieuwe tanks en installaties gemaakt. Bij Mueller Services in Wesepe werken ongeveer 100 mensen, waarvan de helft in de buitendienst, verspreid over het hele land.

Wethouder Marcel Blind gaat vervolgens nader in op de plannen om het afval verder te scheiden. Doel is om een groot gedeelte van het afval her te gebruiken. De groei van de wereldbevolking in combinatie met de doorzettende consumptiegroei per individu leidt ertoe, dat de voorraad natuurlijke grondstoffen snel uitgeput raakt. Het streven is om in 2020 75% van het afval her te gebruiken. Om de inwoners te prikkelen het afval goed te scheiden, wordt op gescheiden afval een hoge service gegeven en een lage service op wat niet hergebruikt kan worden. Daarom wordt voor het ledigen van de Gft-container en het aanleveren van kunststof e.d. geen bedrag per lediging in rekening gebracht. Glas, chemisch afval en textiel kan gratis worden gestort.

Voor het dorp Wesepe wordt in 2016 gestart met het wegbrengen van het restafval (nu grijze container) naar een ondergronds verzamelpunt. De grijze container wordt dan gebruikt voor kunststof, drankkartons en blik. Per 100 tot 150 huishoudens komt er een ondergronds verzamelpunt voor restafval. De bewoners krijgen een pasje en betalen per keer dat zij restafval in de ondergrondse container deponeren. Over de plaats van de ondergrondse containers vindt overleg plaats met de buurt. Voor het buitengebied blijft alles bij het oude.

Burgemeester Ton Strien vraagt aandacht voor het project “deelauto”. Hij verzoekt Bas Jansen ,als medeorganisator, een toelichting te geven. Door de gemeente is een auto gekocht en die kan, onder bepaalde voorwaarden, worden gebruikt. Het te betalen vergoeding hiervoor is 15 eurocent per kilometer en € 1,50 per uur. Ook is het mogelijk de eigen auto aan te bieden voor het systeem. Er gelden de nodige waarborgen voor verzekeringen etc.. In principe zou je dit systeem ook kunnen toepassen voor andere gebruiksgoederen, zoals een heggenschaar, een grondboor, een aanhangwagen etc.. Wethouder Marcel Blind vult aan, dat de gemeente nog nadenkt over de mogelijkheid om de eigen dienstauto’s in de avonduren en weekends onder te brengen in dit project.

Vraag uit de zaal:

Door toenemend vrachtverkeer zijn de bermen langs de Boxbergerweg in slechte staat. Is het mogelijk grasbetonstenen aan te brengen:

Wethouder Marcel Blind reageert hierop door op te merken dat het gaat om een wens, zoals die vaker wordt gehoord in de gemeente. Soms is het mogelijk om in het kader van een reconstructie een dergelijke wens mee te nemen. Het zit er niet in, dat deze wens binnen afzienbare tijd wordt gehonoreerd.

Afsluiting

Burgemeester Ton Strien sluit dit gedeelte van de avond af door het bestuur van Plaatselijk Belang te bedanken voor de ontvangst en de constructieve opstelling. Ook spreekt hij een woord van dank richting het scheidende bestuurslid Gerri Vrielink en feliciteert het nieuwe bestuurslid met haar benoeming en de herkozen bestuursleden met hun herbenoeming.

Tot slot bedankt voorzitter Jan Schepers een ieder voor de komst en de inbreng in de discussies.
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering

d.d. 9 november 2016

De voorzitter,

De secretaris,