Jaarvergadering 2016

 Concept-notulen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe

gehouden op 9 november 2016 in het Wapen van Wesepe.

Aanwezig:
Het college van B&W Olst-Wijhe: de wethouders M. Blind, A.G.J. Bosch en H.G. Engberink
D. Zielhuis, gemeentesecretaris
A. ten Broeke, afd. communicatie en voorlichting, gemeente
De raadsleden: B.J. Habers (CDA),G.M.C. Hulleman-Jansen (Gemeentebelangen), A.H.T. Schuiling ( PvdA), H. Olthof (D66), J. Gerkes en H.S. Haverkate-Bartels (VVD)
Ca. 45 leden van Plaatselijk Belang Wesepe

1. Opening

Voorzitter Jan Schepers heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. De burgemeester is vandaag niet aanwezig vanwege een rugblessure. De voorzitter schetst vervolgens, op hoofdlijnen, de activiteiten van de vereniging in de laatste twaalf maanden. Ook maakt hij melding van het geslaagde bedrijfsbezoek eerder op de dag. Samen met het college van B&W werd een bezoek gebracht aan de Groengroep Salland, ANV, BiomasSalland aan de Boxbergerweg in Wesepe.

Frank van Beijnen en Anton Nijenhuis –zij zorgen o.a. voor het innen van de contributie, het werven van nieuwe leden en het bezorgen van uitnodigingen e.d. – worden bedankt voor hun inzet.

2. Notulen jaarvergadering 11 november 2015

De notulen van de jaarvergadering 2015 worden, zonder op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

3. Mededelingen

Er is bericht van verhindering ontvangen van het bestuurslid Ilona Schotman. Ook heeft de correspondent van o.a. de Stentor, zich afgemeld.

4. Jaarverslag oktober 2015 – oktober 2016

Het verslag wordt, zonder op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

5. Financieel verslag

Penningmeester Yvonne Schutte geeft een toelichting op het financieel jaaroverzicht 2015. Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.080,05 Het eigen vermogen bedroeg eind 2015 € 12.619,80. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de duidelijke wijze waarop de cijfers zijn gepresenteerd en toegelicht.

6. Verslag kascommissie

Joke Brouwer en Jan Niemeijer hebben de financiën gecontroleerd. Jan Niemeijer geeft aan, dat de boeken in orde zijn bevonden en het beheer van de financiën op een goede wijze plaatsvindt. Er is z.i. sprake van een financieel gezonde vereniging. De voorzitter bedankt de kascommissie voor de verrichte werkzaamheden. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd. Hierin hebben zitting: Jan Niemeijer  (2e jaar) en Bé Noordkamp (1e jaar); Reserve is Arend de Lange.

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Eddy van Gelder, Jan Schepers en Reinier Vukkink. Genoemde bestuursleden worden herbenoemd. De voorzitter zegt, dat Reinier Vukkink eigenlijk wilde aftreden, maar dat het nog niet gelukt is een goede opvolger te vinden. Er zal verder worden gezocht en een eventuele kandidaat zal dan eerst een jaar ervaring op kunnen doen als aspirant-bestuurslid.

8.   Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Hiermee wordt de jaarvergadering van Plaatselijk Belang afgesloten.

Buurtpreventie / WhatsApp-groepen

Roy Kleinlangevelsloo, Marieke Heerdink en Angela Zijnge van de politie IJsselland Zuid geven een uiteenzetting over dit onderwerp. In Wesepe is een WhatsApp-groep (WA-g) waaraan ongeveer tachtig personen deelnemen. Het is een burgerinitiatief. De politie kijkt mee met de WA-groepen. Op het moment dat iemand een melding doet via de WA-g en vervolgens de politie belt (bijv. 112) is de politie IJsselland-Zuid al op de hoogte. Bij de meldkamer is exact bekend waar de dichtstbijzijnde surveillancewagen zich op dat moment bevindt. De aansturing kan hierdoor op adequate wijze plaatsvinden. Als er niet ter zake doende dingen worden gemeld via WA-g haakt de politie af. Het moet wel een serieuze zaak blijven. Verdachte situaties kunnen worden gemeld.

Het belang van een WA-g zit vooral in SAAR; dit staat voor : signaleren, alarmeren, appen en reageren. Belangrijk om bij verdachte situaties ook goed te letten op uiterlijke kenmerken, zoals schoenen, kleding, geslacht, haarkleur, huidskleur, merk en kenteken voertuigen, rijrichting etc.. Met het aanspreken van personen dient uiterste voorzichtigheid te worden betracht. Bij de minste twijfel kan dit beter aan de politie worden overgelaten.

Tot slot worden de aanwezigen opgeroepen zich aan te melden voor de WA-g.

De voorzitter bedankt de sprekers voor hun duidelijke uitleg.

Glasvezel buitengebied – informatie

Hans Lagcher van SallandGlas houdt een enthousiast betoog over het nut en belang van aansluiting op het glasvezelnet in het buitengebied. Als minstens 50% van de potentieel aan te sluiten percelen in Salland Zuid zich aanmelden voor een aansluiting, wordt het glasvezelnetwerk aangelegd door CIF/Cogas. Inschrijven is nog mogelijk t/m 13 november 2016.Spreker wijst op de inschrijfmogelijkheid in de pauze en na afloop van de jaarvergadering in de tuinzaal van het Wapen van Wesepe.

Uit de zaal worden vragen gesteld over de aansluiting van de percelen aan de Raalterweg. Dit betreft de percelen die in een zgn. grijsgebied liggen (concessiegebied van Ziggo).

Hierover wordt nog onderhandeld. De vraag wordt gesteld of deze percelen op termijn ook kunnen aansluiten zonder de extra aansluitkosten van € 239,00 te betalen.

Uit de beantwoording blijkt dat SallandGlas zich sterk maakt voor het een en ander, maar zelf niet de partij is die hierover kan beslissen. Over dit punt en alle vergelijkbare punten in Overijssel, loopt al langer overleg met Cogas. Over de uiteindelijke uitkomst hiervan zal worden gecommuniceerd o.a. door terugkoppeling naar Plaatselijk Belang.

 

Kernenbezoek van het College van Burgemeester & Wethouders van Olst-Wijhe

Wethouder Herman Engberink heet de aanwezigen welkom en stelt ook de aanwezige raadsleden en overige leden van de gemeentelijke delegatie voor. Om redenen zoals reeds genoemd door Jan Schepers, moet de burgemeester helaas verstek laten gaan. De nieuwe gemeentesecretaris, Dries Zielhuis, introduceert zichzelf. Hij wijst op het belang van goede dienstverlening.

Wethouder Engberink geeft aan dat het die middag, samen met het bestuur van Plaatselijk Belang, afgelegde bedrijfsbezoek bij de Groengroep Salland, ANV, BiomasSalland aan de Boxbergerweg in Wesepe zeer de moeite waard was.

Naar aanleiding van gestelde vragen komt het volgende aan de orde:

Zorggelden

In tegenstelling tot de landelijk tendens is er in de gemeente Olst-Wijhe geen overschot op het zorgbudget. Volgens wethouder Engberink is er op jeugdzorg een tekort, maar kijkend naar het totale budget voor zorg is het ongeveer sluitend.

Woningbouw

Kavels Veldwachter
De kavels zijn groot en worden daardoor erg duur. Wethouder Blind geeft aan dat in het verleden bij sommige kavels de tuinen wat minder diep zijn gemaakt zijn, waardoor de kavelprijs wat omlaag kon. Het plan is ontwikkeld vóór de crisis op de woningmarkt ontstond, waarbij de lijn uit het verleden is doorgetrokken. De gemeente gaat niet op eigen initiatief de kavels verkleinen, maar luistert goed naar vragen en opmerkingen van ontwikkelaars en particulieren.

Enquête woningbouw
Recent is door de gemeente een enquête uitgezet waarmee wordt beoogd inzicht te krijgen in de toekomstige woonwensen van de inwoners. In Wesepe is in het kader van het Dorpsontwikkelingsplan destijds ook een dergelijke enquête uitgezet. Daarvan zou gebruik gemaakt kunnen worden. Wethouder Blind zegt de uitkomsten van de DOP-enquête niet te kennen en vraagt zich af of deze openbaar is gemaakt. Henk Willink, coördinator van de DOP-werkgroepen, vindt het jammer dat de uitkomsten niet openbaar zijn gemaakt. Dit gaat alsnog gebeuren.

Volgens wethouder Blind heeft de gemeente het initiatief genomen voor een onderzoek naar de woonwensen. Vanuit de Woonvisie lag er de opdracht om specifiek nog eens naar de wensen van de jeugd te kijken. Ook wil de gemeente de woonwensen van mensen met een beperking scherper in beeld krijgen.

Bedrijventerreinen

Het Koeland
Dit betreft het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein nabij de rotonde in de N348 aan de noordzijde van Wesepe. Wethouder Engberink gaat, aan de hand van een presentatie, dieper in op de planvorming en de uitvoering. In verband met het verleggen van het tracé van de N348 is destijds een gebiedsvisie ontwikkeld. Dit heeft in 2008 geresulteerd in de vaststelling van een bestemmingsplan voor dit gebied. Van het Koeland mag 80% worden bebouwd. Langs de Raalterweg kunnen een aantal bedrijfsgebouwen met een bedrijfswoning worden gerealiseerd. Autoschadeherstelbedrijf Thalens is de eerste die zich daar heeft gevestigd. In het overige deel van dit plan kunnen bedrijfshallen etc. worden gebouwd, zonder bedrijfswoning.

Op basis van het Beeldkwaliteitsplan moeten de bedrijfspanden aan de zichtkant een representatieve uitstraling hebben. Naar de binnenkant toe mag het wat meer loodsachtig ogen. Voor opslag etc. is het voor een bedrijf ook vaak noodzakelijk dat er dichte wanden zijn. De vorm van een bedrijfsgebouw is natuurlijk ook vaak afhankelijk van het doel waarvoor je het gebouw wilt gebruiken. Door de gekozen opzet van het plan zal er een afwisselende bebouwing ontstaan, waardoor de dichte wanden minder in het zicht komen. Conform het beeldkwaliteitsplan zullen aardse kleuren worden gebruikt. Er zal een groenstrook worden aangelegd als begrenzing van het agrarisch gebied. Met de ontwikkelaars van het plan zal overleg worden gepleegd over het versneld aanleggen hiervan. Dit najaar zullen aan de Raalterweg zomereiken en zilverlindes worden geplant. Voor het in aanbouw zijnde pand van de Firma Oosterhoff is in het najaar van 2015 vergunning verleend. Dit is ook het geval voor het bij dit pand te plaatsen digitaal billboard.

Naar aanleiding van vragen uit de zaal geeft de wethouder aan dat over de lichtsterkte, lichtinval, storend of niet storend licht van reclame-uitingen moet worden voldaan aan de normen die Rijkswaterstaat hiervoor hanteert. Met elkaar moet worden ervaren hoe zich dit in Wesepe gaat ontwikkelen.

De Korenmolen 
Volgens wethouder Bosch wordt het bedrijventerrein De Korenmolen, ook regionaal gezien, aangemerkt als een courant terrein. Er is ook wel weer wat belangstelling voor.

Algemeen 
De gemeente Olst-Wijhe heeft totaal nog 7,7 hectare industrieterrein beschikbaar. Wethouder Bosch geeft aan, dat de gemeenten in West-Overijssel met elkaar overleggen wat de wensen, lopende plannen en behoeftes aan bedrijventerreinen zijn. Op die manier wordt gewerkt aan het zo optimaal mogelijk situeren van bedrijven.

Afsluiting

Wethouder Engberink sluit dit gedeelte van de avond af door het bestuur van Plaatselijk Belang te bedanken voor de ontvangst en de constructieve opstelling. Tot slot bedankt voorzitter Jan Schepers een ieder voor de komst en de inbreng in de discussies.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering

d.d. 8 november 2017

De voorzitter,

De secretaris,