Jaarvergadering 2017

Concept-notulen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe gehouden op 15 november 2017 in het Wapen van Wesepe. Aanwezig:

  • Het college van B&W Olst-Wijhe: burgemeester A.G.J. Strien en de wethouders M. Blind, A.G.J. Bosch en H.G. Engberink;
  • Directie gemeente: D. Zielhuis, gemeentesecretaris /alg. directeur en G.H.F Grashof, loco-secretaris/ adjunct-directeur;
  • A. ten Broeke, afd. communicatie en voorlichting, gemeente;
  • De raadsleden: B.J. Habers (CDA), G.M.C. Hulleman-Jansen (Gemeentebelangen), M.D. Jumelet ( PvdA), J. Gerkes en A.A.J. Nijland(VVD);
  • Pers: B. Felix;
  • Ca. 45 leden van Plaatselijk Belang Wesepe (verder aan te duiden als PB)

1. Opening

Voorzitter Jan Schepers heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. De heer Kor Pollema (vertegenwoordiger van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen) en Ferdi Hummelink (de inleider van vanavond over energie besparen etc.) worden in het bijzonder welkom geheten. Frank van Beijnen en Anton Nijenhuis –zij zorgen o.a. voor het innen van de contributie en het werven van nieuwe leden – worden bedankt voor hun inzet.

In zijn openingswoord staat de voorzitter nog even stil bij het 90-jarig bestaan van de vereniging op 1 mei jl. Vervolgens schetst hij ,op hoofdlijnen, de activiteiten van de vereniging in de laatste twaalf maanden.(Zie in dit verband ook het jaarverslag). De afronding van het DOP-project en de verdere ontwikkeling van het zgn. Voorzieningenhart passeren vervolgens de revue. Deze ontwikkeling bevindt zich nog in de embryonale fase. Zowel de gemeente als lokale partijen werken hier aan in de vorm van een projectorganisatie. De lokale partijen zijn: A.Bosschool, KOOS-kinderopvang, Protestantse Gemeente Wesepe, Sportclub Wesepe, Stichting Zalencentrum Wesepe en PB.

Voor ingrijpende ontwikkelingen zal steeds vaker met een dorpsagenda worden gewerkt. De leden van de dan op te zetten projectorganisatie(s) zullen worden geworven op basis van o.a. materiekennis en -vaardigheden. De voorzitter gaat vervolgens in op het buurtbusproject. Informatie hierover is te vinden op de site van Buurtbus Salland. Ter afronding wordt de aandacht gevestigd op de beschikbare wandel- en fietsroutes rond Wesepe. Jaarlijks wordt er in mei een grote fietstocht vanuit Wesepe georganiseerd.

2. Notulen jaarvergadering 9 november 2016

De notulen van de jaarvergadering 2016 worden, zonder op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

3. Mededelingen

Er is bericht van verhindering ontvangen van het bestuurslid Yvonne Schutte (penningmeester). Ook heeft de vaste correspondent van o.a. de Stentor, zich afgemeld.

4. Jaarverslag oktober 2016 – oktober 2017

Het verslag wordt, zonder op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

5. Financieel verslag

Bij afwezigheid van de penningmeester (Yvonne Schutte) geeft Jacky van Tartwijk (2e penningmeester) een toelichting op het financieel jaaroverzicht 2016. Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.405,19. Het eigen vermogen bedroeg eind 2016 € 14.024,99. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de duidelijke wijze waarop de cijfers zijn opgesteld, gepresenteerd en toegelicht.

6. Verslag kascommissie

Jan Niemeijer en Bé Noordkamp hebben de financiën gecontroleerd. Jan Niemeijer geeft aan, dat de boeken in orde zijn bevonden en spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop het beheer van de financiën plaatsvindt. De voorzitter bedankt de kascommissie voor de verrichte werkzaamheden. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd. Hierin hebben zitting: Bé Noordkamp (2e jaar) en Arend de Lange (1e jaar). Gerard Willemsen is reserve.

7. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn: Ilona Schotman, Marco Revenberg en Reinier Vukkink (allen niet herkiesbaar) en Henk Willink (herkiesbaar)
Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor: Everdien Hartkamp, Gejo Rouweler en Judith Talens. De voorzitter geeft een toelichting op de bestuursmutaties. Hieruit blijkt dat Ilona Schotman het bestuur gaat verlaten omdat zij zich buiten Wesepe gaat vestigen. Zij is vijf jaar bestuurslid geweest. Marco Revenberg en Reinier Vukkink zijn negen jaar bestuurslid geweest en maken nu ruimte voor een nieuwe lichting. Henk Willink blijft nog even.

De scheidende bestuursleden worden bedankt voor hun inbreng en inzet. Van hen wordt op passende wijze afscheid genomen. Omdat er zich geen tegenkandidaten hebben gemeld en door de vergadering geen bezwaren zijn ingebracht, kunnen de genoemde kandidaten toetreden tot het bestuur. De voorzitter feliciteert Henk Willink met zijn herbenoeming en de nieuwe bestuursleden met hun benoeming. De nieuwe bestuursleden stellen zich voor.

8. Rondvraag

Aanleg glasvezel
1. Er is vertraging opgetreden bij de aanleg van glasvezel in Salland. Hoe lang gaat het nog duren voordat de percelen in het buitengebied van Wesepe worden aangesloten?
2. Is het nog mogelijk dat de percelen aan de Raalterweg worden meegenomen in de huidige aanlegronde?
Beantwoording door de voorzitter:
Ad. 1 Waarschijnlijk halverwege/eind 2018
Ad. 2 Nee, Cogas/CIF heeft, ondanks meerdere pogingen van de gemeente (wethouder A. Bosch) en PB, aangegeven dit niet te doen. De rol PB is t.a.v. dit onderwerp nu uitgespeeld. Hiermee wordt de jaarvergadering van Plaatselijk Belang afgesloten.

Energie besparen en opwekken van duurzame energie

De voorzitter leidt dit onderwerp in en introduceert de heer Hummelink. Het bestuur van PB heeft zich de vraag gesteld, hoe we als individu en als gemeenschap energie kunnen besparen. Daarnaast is het interessant te onderzoeken op welke manier Wesepe een energie neutrale kern kan worden. Dit onderwerp staat inmiddels op de dorpsagenda. Ferdi Hummelink gaat hier nader op in met een inspirerende presentatie. De presentatie van Ferdi Hummelink over de energietransitie in Wesepe kunt u downloaden door op de link te klikken.

Kijkend naar de cijfers verbruikt Wesepe ten opzichte van het landelijk gemiddelde meer energie. Momenteel wekt Wesepe (nog maar) 5% duurzame energie op; 9% van de huishoudens in Wesepe heeft zonnepanelen. Wat kan de inwoner van Wesepe zelf doen? Op individueel niveau kan o.a. worden gedacht aan besparing door het aanbrengen van isolatie, het kopen van zuinige apparaten, de verwarming wat lager zetten en het niet op stand-by laten staan van apparaten. Via de gemeente Olst-Wijhe kunnen de inwoners gratis advies krijgen over energiebesparing of het opwekken hiervan (bijv. zonnepanelen)

Op coöperatief niveau kan ook het nodige worden bereikt. Bij voorbeeld het delen van de auto met anderen of het opwekken van energie d.m.v.. windmolens of zonnepanelen op grote daken. Energietransitie levert klimaatwinst en economische winst op. In Olst-Wijhe bestaat sinds kort de Coöperatie “Goed Veur Mekare”, die zich richt op een duurzame toekomst. Ook daar is veel kennis beschikbaar. Wethouder Blind geeft aan, dat het energievraagstuk binnen de gemeente Olst-Wijhe zeer serieus wordt genomen.

Op 1 november jl. is er een aftrapbijeenkomst geweest met en voor de bevolking van Olst-Wijhe, om te praten over de energievisie/energievraagstukken. In december volgen er ook weer twee bijeenkomsten. De voorzitter bedankt Ferdi Hummelink voor zijn uiteenzetting en sluit hiermee dit onderwerp af.

Kernenbezoek van het College van Burgemeester & Wethouders van Olst-Wijhe

Burgemeester Strien heet de aanwezigen welkom en stelt ook de aanwezige raadsleden en overige leden van de gemeentelijke delegatie voor. Vervolgens gaat hij in op het 90-jarig jubileum van PB Wesepe op 1 mei jl. De namen van de eerste bestuursleden etc. komen nog voorbij. Een van de eerste zaken waar over werd gesproken is de aanschaf van een lijkwagen. Maar ook de aansluiting op het elektriciteitsnet en het gebruik van de telefoon bij de melkfabriek waren gespreksonderwerpen. Uiteraard zijn er felicitaties voor de nieuwe bestuursleden en het herbenoemde bestuurslid. Ook spreekt hij richting vertrekkende bestuursleden zijn waardering uit, voor het door hen verrichte werk voor de gemeenschap.

Vragen uit de zaal aan het College van B&W

1. Aanbrengen bermverharding aan de Boxbergerweg tussen zuidelijke rotonde in de N 348 en de Rozenvoorderdijk.
2. Verbeteren aansluiting nieuwe fietspad bij de Veldwachter of verlichting aanbrengen.

Reactie van wethouder Blind
ad.1 Er is een planning gemaakt voor de uitvoering van diverse verbeteringsplannen voor het versterken van de wegranden. Het uitvoeringsplan moet nog in werking worden gesteld. Het plan staat op de site van de gemeente. Ook de Plaatselijke Belangen wordt om een mening gevraagd t.a.v. de voorstellen en de hierin opgenomen prioritering. Zeker is, dat in 2018 wordt begonnen met de dijk in Marle en Welsum. Door het maken van de nevengeulen (Ruimte voor de rivier) zijn de wegkanten kapot gereden. Er is een bijdrage toegekend door o.a. de aannemer van genoemd werk. De gemeente maakt natuurlijk gebruik van de mogelijkheid om de kosten te delen. De vragensteller krijgt een afschrift van de planning uitgereikt.
Ad.2 De wethouder geeft de ambtelijke organisatie opdracht hier naar te kijken en advies uit te brengen.

Afsluiting

Burgemeester Strien sluit dit gedeelte van de avond af door het bestuur van Plaatselijk Belang te bedanken voor de ontvangst en de constructieve opstelling. Tot slot bedankt voorzitter Jan Schepers een ieder voor de komst en de inbreng in de discussies.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 7 november 2018

De voorzitter,
De secretaris,