boerenmetwater

Welkom, even voorstellen…….

Plaatselijk Belang Wesepe is opgericht op 1 mei 1927 en heeft als doel de belangen van de inwoners van Wesepe en omgeving te behartigen. Het zou te ver voeren om al onze activiteiten te benoemen, maar denk bijvoorbeeld aan:

  • > Overheden als gemeente en provincie wijzen op klachten en onvolkomenheden, zoals gebreken aan wegen, fiets- en voetpaden, bewegwijzering, lichtpunten, bermen, wateroverlast, riolering, enzovoorts;
  • > Besprekingen voeren met genoemde overheden om tot oplossingen te komen en aandringen op ontwikkeling bestemmingsplan en voldoende woningbouw;
  • > Stimulering en instandhouding van het verenigingsleven.
  • > Maandagenda in dorpskrant Wesepe.

facebook

twitter

Lid worden

Bent u nog geen lid? Sluit u zich dan nu aan bij Plaatselijk Belang Wesepe. Met vriendelijke groet, het bestuur.

Published: 29 november, 2013 

Hoge grondwaterstand oorzaak niet banden lantarenpalen

Op de Jaarvergadering van Plaatselijk belang waren er een paar vragen richting de Gemeente meegenomen. Zij komen met de volgende antwoorden:

Op 23 december 2023 is een melding via onze website gedaan over lantarenpalen die niet werken als gevolg van de stroomstoring (Enexis postcodegebied 8124PZ) op dezelfde dag. Deze zijn nog niet hersteld.  Is de melding goed doorgekomen en wanneer gaan  de lantarenpalen weer aan?

Er zijn (te)veel lantaarnpalen die op dit moment niet branden in de gemeente Olst Wijhe en dus ook in Wesepe. Dit wordt veroorzaakt in het netwerk ondergronds van Enexis. Ten gevolge van de hoge grondwaterstanden van de afgelopen maanden is er op veel locaties in Overijssel kortsluiting ontstaan in verouderde verbindingsmoffen tussen twee kabels. Normaal liggen deze droog maar hebben nu geheel onder water gestaan. Om deze verbindingsmoffen op te sporen zijn meetwagens nodig. In Overijssel zijn er twee. Normaal is dat ruim voldoende. Nu door de extreme situatie niet waardoor het lang duurt voor de storing is opgelost. Zij vragen hiervoor ons begrip. Zij proberen zo snel mogelijk alle storingen op te lossen.

Blauwe stippen: lantarens die niet branden

Vraag 2: Op de Scholtensweg wordt te hard gereden en veel geparkeerd. Dit komt de veiligheid niet ten goede (al kwam vanuit de zaal de opmerking dat inwoners van Wesepe dit waarschijnlijk zelf doen). Wat kan hier aan gedaan worden?

De Scholtensweg wordt voornamelijk gebruikt door plaatselijk bekend verkeer. De bekendheid van het verloop van een weg maakt dat verkeersdeelnemers vaak sneller gaat rijden. Het gedeelte van de weg kent daarnaast weinig aansluitingen van woningen en daardoor is er sprake van vrij zicht, waardoor we ook sneller gaan rijden. Om de veiligheid te waarborgen, zijn de kruispunten van de Scholtensweg voorzien van kruispuntplateaus met een andere kleur verharding. Op de locaties waar uitwisseling van verkeer plaatsvindt, is de snelheid dan ook relatief laag. Daarmee is het maximale op het gebied van weginrichting bereikt.

De weg maakt onderdeel uit van een groter verblijfsgebied met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Parkeren op dergelijke wegen is toegestaan, er is immers een parkeerbehoefte en het snelheidsregime is laag. Parkeren dient wel plaats te vinden binnen de algemene verkeersregels. Zo is bijvoorbeeld parkeren op en binnen vijf meter van een kruispunt verboden.

spacer

Jaarvergadering in teken van woningbouw

De jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe  is op woensdag 31 januari om 20.00 uur in het Wapen van Wesepe. Het officiële gedeelte wordt kort gehouden en na een korte pauze zal de avond geheel in het teken staan van aanstaande Woningbouw in Wesepe.

Woningbouw is al een paar jaar het speerpunt op de agenda van Plaatselijk Belang Wesepe. Wij vinden dat van groot belang voor de leefbaarheid in ons dorp. Er zijn in ons dorp diverse plannen om meer woningen te realiseren, soms net van de tekentafel, soms al in ver gevorderd stadium.  Over de gang van willen we de Wesepenaren graag informeren.

De diverse initiatiefnemers met woningbouwplannen in Wesepe zijn uitgenodigd om zich op deze avond te presenteren en beeldmateriaal te tonen van de plannen.

Zoals gebruikelijk zijn er ook vertegenwoordigers van de Gemeente Olst-Wijhe. Helaas kan door privéomstandigheden kernwethouder Hans Olthof niet aanwezig zijn. Wel is er Marcel Blind die als wethouder onder andere wonen en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft. en Wietze van der Ploeg. Zij kunnen zo nodig in haken op vragen.

Dus laat je informeren wat er allemaal gaat gebeuren in Wesepe en kom naar de info0avond 31 januari.

spacer

Hans Olthof, kernwethouder Wesepe

Kernenwethouder Hans Olthof  is het bestuurlijk aanspreekpunt en luisterend oor voor inwoners van de kernen Elshof, Marle, Welsum en Wesepe.

Hij hoort graag wat jij belangrijk vindt voor ons dorp. Bijvoorbeeld hoe je je in je buurt voelt en wat problemen of juist verbeteringen kunnen zijn. Jouw ervaring en ideeën zijn heel belangrijk!

Wil je de kernenwethouder spreken? Een afspraak maken kan via telefoonnummer 14 0570 of e-mail gemeente@olst-wijhe.nl. En kom je de wethouder tegen op straat? Spreek hem gerust aan!

Kijk voor meer informatie op olst-wijhe.nl/kernenwethouders

Praktische problemen in de openbare ruimte kun je het beste melden via olst-wijhe.nl/melden Bijvoorbeeld als het gaat om overhangend groen, losliggende stoeptegels of een kapotte lantaarnpaal.

spacer
spacer

Wegonderhoud in en om Wesepe

De komende weken zal er door de gemeente onderhoud verricht worden aan een aantal wegen in en om Wesepe. Het betreft vooral asfaltonderhoud. Voor afgesloten wegen wordt er voor een omleiding gezorgd. Aanwonenden zijn als het goed is geïnformeerd door de aannemer.

Vanaf maandag 15 mei tot en met 17 mei is de Raalterweg-Eikenweg aan de beurt. Er zullen plaatselijk reparaties plaatsvinden aan het asfalt.

in week 21 en 22 staat er onderhoud gepland aan de Heetenerdijk. Daar wordt er gewerkt aan een nieuwe deklaag asfalt en er komt een verkeersdrempel.

spacer

Aanpak Boxbergerweg

De Boxberwerweg gelegen tussen de Wildbaan en de toegang naar sportpark de Muggert is afgesloten voor alle motorvoertuigen tussen dinsdag 31 mei en woensdag 8 juni. 

Sportpark de Muggert en Hiethaarshoek zijn bereikbaar vanaf de rotonde Wesepe. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van het fietspad.

In opdracht van de gemeente Olst-Wijhe gaat de firma Strukton Civiel Noord&Oost bv op tussen plaatselijk het asfalt repareren aan de zuidzuide grasbetonstenen leggen. Op  www.olst-wijhe.nl/onderhoudwegen kunt u vinden aan welk wegvak worden aangepakt

Er komen ca 14 dagen van te voren  voorwaarschuwingen te staan over de afsluiting zodat het reguliere verkeer ruim van te voren wordt gewaarschuwd.

spacer
spacer

Voorlopig geen voorzieningenhart

Helaas heeft de gemeente Olst-Wijhe besloten een Voorzieningenhart voor Wesepe op de lange baan te schuiven. Er is heel veel werk door vele vrijwilligers in stuurgroep en diverse werkgroepen gestoken om naar allerlei door mogelijkheden te kijken om Wesepe een kloppend hart voor de toekomst te geven. Er blijkt helaas nu geen geld voor beschikbaar. Er zal wel op korte termijn worden geïnvesteerd in achterstallig onderhoud aan de school en het Wapen van Wesepe.

Het bericht van de gemeente

De gemeente heeft met een stuurgroep van inwoners van Wesepe onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een zogenaamd voorzieningenhart te realiseren. Het voorzieningenhart houdt in dat er één centrale plek is voor onderwijs, sport én ontmoeten. Uit het onderzoek blijkt dat samenvoeging van de huidige voorzieningen, de Bosschool, gymzaal de Nieuwe Coers en zalencentrum het Wapen van Wesepe, niet de gewenste samenwerkingsvoordelen oplevert. Hierdoor valt realisatie van het Voorzieningenhart te duur uit, mede in het licht van de huidige financiële situatie van de gemeente. Afgesproken is wel dat scholenkoepel De Mare en de gemeente de komende jaren zullen investeren in de school en het Wapen van Wesepe. Na deze investering stuurt het college van B&W aan op realisatie van het Voorzieningenhart in 2031. 

Upgrade Wapen van Wesepe

Gedurende het onderzoek, dat in 2018 startte, is het onderhoudsprogramma van het Wapen van Wesepe (WvW) op een laag pitje gezet. De gemeente wil nu een verbetering van het pand doorvoeren zodat de exploitatie van het WvW verbetert. Met het bestuur van het WvW is afgesproken dat er in 2021 geïnvesteerd wordt in planmatig achterstallig onderhoud, energiebesparende maatregelen aan daken, gevel, vloeren en installaties.

Inspanningsverplichting

De stuurgroep betrokken bij het onderzoek heeft zich uitgesproken voor realisatie van een voorzieningenhart Wesepe op korte termijn. Ondanks het feit dat begrip bestaat voor de financiële situatie van de gemeente is de stuurgroep van mening dat realisatie van het voorzieningenhart op korte termijn van groot belang is voor de toekomst en leefbaarheid van het dorp Wesepe. 
Het college van B&W stelt nu aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met het afsluiten van een overeenkomst met de stuurgroep Voorzieningenhart Wesepe. Hierin wordt een inspanningsverplichting opgenomen om in 2028 opnieuw om tafel te gaan over de realisering van een Voorzieningenhart in Wesepe. En hierbij de intentie uit te spreken om vanaf 2032 de benodigde financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen en dit op te nemen in het raadsprogramma voor de periode 2026-2030. De gemeenteraad brengt in het kader van dit voorstel op 23 augustus een werkbezoek aan Wesepe. 

Stuurgroep

De onderzoeken en initiatieven voor het Voorzieningenhart Wesepe werden begeleid door een breed samengestelde stuurgroep. Deze bestaat uit Stichting De Mare, gemeente Olst-Wijhe en belanghebbenden uit het dorp Wesepe, te weten Stichting Zalencentrum Wesepe, Sportclub Wesepe, Protestantse gemeente Wesepe, KOOS en Plaatselijk Belang Wesepe. De vertegenwoordigers uit het dorp Wesepe in de stuurgroep steunen het voorstel van het college van B&W niet voor wat betreft de inspanningsverplichting. Zij steunen wel het investeringsvoorstel voor het zalencentrum Wapen van Wesepe.

spacer

Cursus Politiek Actief voor iedereen

De gemeente Olst-Wijhe organiseert samen met ProDemos en de gemeente Raalte de cursus Politiek Actief. Inwoners kunnen In juni kun gratis meedoen met deze cursus. Politiek Actief is er voor iedereen.

Politiek Actief is er voor iedereen. Man of vrouw, jong of ouder, met of zonder een beperking, van oorsprong Nederlands of met een migratieachtergrond. Iedereen is welkom! Politiek is al lang niet meer alleen weggelegd voor alleen oudere mannen 😉 Denk je er over na om politiek actief te worden, zit je in het bestuur van een vereniging en wil je leren hoe je invloed kunt uitoefenen op de lokale besluitvorming óf vind je het gewoon leuk om meer te leren over de politiek? Meld je dan aan.

De cursus vindt plaats op 8, 15, 22 en 29 juni en geeft antwoord op vele vragen. Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid?. Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de gemeente. Zo krijg je ervaring uit de praktijk mee en train je nuttige vaardigheden. Tot slot ben je aanwezig bij een gemeenteraadsvergadering.

Aanmelden? Stuur dan een mail naar griffie@olst-wijhe.nl

Voor meer info: www.olst-wijhe.nl/politiekactief

spacer

Geen compost erin

Helaas heeft de ROVA ook dit jaar moeten besluiten dat de Compostdag 2021 binnen haar gemeentes niet door kan gaan vanwege de landelijke maatregelen rondom corona.

Er kan dus wel gewoon papier worden weggebracht op zaterdag 27 maart van 9.00 uur tot 12.00 uur in de containers op het erf bij de familie Niemeijer aan de Ds. E.Kreikenlaan , maar er zal dan geen compost meegaan. We hopen dat we volgend jaar weer mee kunnen werken aan deze leuke acte.

spacer