Jaarverslag 2006-2007

Het jaarverslag van Plaatselijk Belang Wesepe is opgesteld over de periode oktober 2006 – oktober 2007 en is een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen, waarvoor Plaatselijk Belang Wesepe zich heeft ingezet.

De toekomst van Wesepe

Al jaren wordt gewerkt aan diverse plannen, die sterk bepalend zijn voor de toekomst van Wesepe en omstreken. Plaatselijk Belang Wesepe heeft hier zo goed mogelijk sturing aan gegeven door het geven van adviezen, aanvullingen en bezwaren en door deelname aan de stuurgroep. De planvorming heeft geleid tot de Integrale Gebieds Visie Wesepe, waarin de ontwikkelingen tot 2030 zijn opgenomen. Een deel van de plannen zijn inmiddels vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan. Deze is 2 juli 2007 gewijzigd door de gemeenteraad vastgesteld. Voor detailinformatie wordt dan ook verwezen naar betreffende inspraakavonden en de ter beschikking gestelde documenten. Ook is hierover op de website wesepe.nl veel informatie beschikbaar.

Aktiepunten 2007

Plaatselijk Belang Wesepe heeft zich het afgelopen jaar onder andere sterk gemaakt voor:

  • Voor fietsers veilige oversteekmogelijkheden van de omleiding van de N348. Dit heeft geleid tot een fietstunnel ter hoogte van de Mengerweg.
  • Handhaving van de busroute (met 3 haltes) over het huidige tracé. (Lijkt niet haalbaar)
  • De omleiding met rotondes zo in te richten, opdat de ondernemingen goed worden opgemerkt door de passant. Dit om de klandizie voor de ondernemers te behouden en daarmee te voorkomen dat het een dood dorp wordt. Hier wordt bij de invulling van de rotondes en de positionering van het bedrijventerrein goed op ingespeeld.
  • De omleiding zo in te richten opdat de overlast voor de aanwonenden tot een minimum wordt beperkt. Bij de inpassing van de noordelijke rotonde, het middendeel en de zuidelijke rotonde zijn hiertoe enkele geluidswallen, glooiingen en schermen opgenomen.

Andere onderwerpen

Bovenstaande lijst is niet compleet. Plaatselijk Belang Wesepe heeft het afgelopen jaar gewerkt aan vele andere onderwerpen. De onderwerpen die tijdens de buurtschouw aan de orde zijn gekomen kunt u terugvinden op de pagina buurtschouw. Op uitnodiging van Plaatselijk Belang Wesepe zijn door diverse bewoners onderwerpen aangedragen.

Directieoverleg

Onderwerpen die tijdens het directieoverleg met de gemeente aan de orde zijn gekomen:

  • Reconstructie Sichemstraat, Averdijkstraat, Westrikstraat en gedeelte Scholtensweg: 12 november 2007 inloopavond in Zalencentrum Wesepe.
  • Fietspad langs de Weseperenkweg; op te nemen in bestemmingsplan Wesepe.
  • Fietssuggestiestroken langs de Scholtensweg; bij reconstructie in te passen.
  • Verschillen in zaalhuur verenigingen Olst/Wesepe; na instemming van de raad zullen enkele verenigingen voor compensatie in aanmerking komen.

Budget

Elke vereniging of stichting voor Plaatselijk Belang in de gemeente Olst-Wijhe krijgt per jaar van de gemeente een waarderingsbijdrage van € 750,=. Voor 2007 en 2008 denkt PB Wesepe dit budget in te zetten voor onderhoud van het bankje om de beuk bij de kerk en voor het vastleggen van de veranderingen in en rondom Wesepe. Het voornemen is hiervoor het Weseper Erfgoed te ondersteunen.

Volgend jaar

Het komend jaar wordt een begin gemaakt met het concreet maken van de plannen, waar maar liefst 20 jaar aan is gewerkt. Er zal in en rondom Wesepe veel veranderen. Dit is een belangrijke doorbraak in het oplossen van de verkeersproblematiek, het realiseren van een bedrijventerrein en het concretiseren van Woonlandschap Wesepe. Deze ontwikkeloingen komen de leefbaarheid zeer ten goede.

Plaatselijk Belang Wesepe is blij met deze vorderingen en ziet de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet.