Jaarverslag 2009-2010

Het jaarverslag van Plaatselijk Belang Wesepe is opgesteld over de periode oktober 2009 – oktober 2010.

Inleiding

Er is in dit verslagjaar weer veel tot stand gekomen in Wesepe, maar er is ook nog het nodige te doen om als gemeenschap te behouden wat we hebben en waar mogelijk verbeteringen en vernieuwingen door te voeren. Bovendien is het onderhouden van de openbare voorzieningen een voortdurend punt van aandacht en onderwerp van gesprek met de daarvoor verantwoordelijken. Aan diverse plannen, die mede bepalend zijn voor het woon-, leef- en werkklimaat in Wesepe en omstreken, werd en wordt door Plaatselijk Belang Wesepe zo goed mogelijk sturing gegeven.

Hierbij kan gedacht worden aan het zitting nemen in stuur- en werkgroepen, het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen etc. Een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen, waarvoor Plaatselijk Belang Wesepe zich heeft ingezet, treft u onderstaand aan. Ook willen wij u wijzen op onze website: www.plaatselijkbelangwesepe.nl. Hier kunt u veel wetenswaardigheden aangaande Plaatselijk Belang Wesepe vinden.

Verleggen tracé N348 (Weseper Rondweg)

Hoewel het nieuwe tracé reeds in juni 2009 werd opengesteld, moesten er nog diverse zaken worden afgewikkeld. Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Wesepe op 3 november 2009 is daar uitgebreid aandacht aan besteed. In het kort gaan wij hierna nog op een aantal punten in die toen in dit verband aan de orde kwamen en thans nog aandacht behoeven.

Reconstructie Raalterweg

Toen de plannen voor de rondweg vorm kregen heeft Plaatselijk Belang Wesepe steeds aangedrongen om 1 jaar na de opening (juni 2009) te beginnen met het maken van plannen voor de reconstructie van de Raalterweg, inclusief het gedeelte van de voormalige Boxbergerweg tussen   Raalterweg en de zuidelijke rotonde. De insteek van Plaatselijk Belang Wesepe (en de gemeente) was om eerst meer informatie te vergaren over de aard en de frequentie van het gebruik. Bovendien had de overdracht van de weg van de provincie aan de gemeente nog niet plaatsgevonden.

Eind augustus 2010 werd Plaatselijk Belang Wesepe samen met de Bedrijvenvereniging Wesepe en de Ondernemersvereniging Wesepe door de gemeente uitgenodigd voor een overleg over de reconstructie van het oude weggedeelte tussen de zuidelijke en noordelijke rotonde. De gesprekken vonden plaats op 1 en 8 september jl.. In het eerste gesprek werd al duidelijk, dat de gemeente een bedrag van de provincie heeft ontvangen om de weg weer in goede staat te brengen. Strikt genomen had de gemeente deze afkoopsom voor elk doel kunnen aanwenden (dus ook voor wat anders dan de Raalterweg). Door de vertegenwoordiging van de gemeente werd in die gesprekken aangegeven, dat de gemeente bereid was de ontvangen afkoopsom van de provincie volledig te gebruiken voor het opknappen van de Raalterweg. Met het beschikbare bedrag was het echter niet mogelijk een volledige reconstructie uit te voeren.

Als gevolg van de economische recessie zien de gemeenten zich gesteld voor een omvangrijke bezuinigingstaakstelling. De gemeente Olst-Wijhe maakt daarop geen uitzondering. In verband hiermee moet het uitgesloten worden geacht dat er binnen afzienbare tijd gelden vrijgemaakt (kunnen) worden om de weg volledig te reconstrueren. Met elkaar zijn wij vervolgens tot de conclusie gekomen, dat snel handelen nu de beste waarborg biedt voor het kunnen beschikken over het volledige bedrag van de afkoopsom voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de Raalterweg. De weg wordt technisch weer in orde gemaakt. Uiteraard hebben wij richting gemeente aangegeven, dat een reconstructie op termijn – als het financieel weer wat beter gaat – wat Plaatselijk Belang Wesepe betreft in beeld moet blijven.

Door mee te werken aan deze tussenoplossing willen wij geen concessies doen aan de aanvankelijke afspraak. Op 15 september jl. zijn de plannen voor grootonderhoud aan de Raalterweg in Zalencentrum Wesepe gepresenteerd. Omdat de verwachtingen op basis van het verleden anders waren, was er sprake van enige teleurstelling bij een aantal geïnteresseerde bezoekers. Op 20 september jl. is met de werkzaamheden begonnen. De asfalterings–werkzaamheden zijn op 24 september jl. uitgevoerd. Het vervangen van de verlichting en het aanbrengen van groen wordt daarna uitgevoerd. Plaatselijk Belang Wesepe pleit voor het vervolgens op adequate wijze onderhouden van de weg, de fietspaden, het groen en verdere voorzieningen.

Busroute Raalterweg

Samen met de Koepel van ouderenbonden in de gemeente hebben wij contact opgenomen met vervoersmaatschappij Syntus, de gemeente en de provincie om de bus weer over de Raalterweg te laten rijden. Burgemeester en wethouders zullen dit punt aankaarten in een gesprek met Syntus dat dit najaar plaatsvindt (en wellicht inmiddels heeft plaatsgevonden). De uitkomst van dit gesprek wachten wij af. De provincie heeft ons inmiddels laten weten, om financiële redenen, niet mee te werken aan een wijziging van de busroute.

Veiligheid rotondes in de rondweg

Over het aantal klachten over de turborotondes bij Wesepe zijn de meningen verdeeld, maar dat er zich gevaarlijke situaties voordoen is wel duidelijk. Op aandringen van Plaatselijk Belang Wesepe, hierbij ondersteund door Veilig Verkeer Nederland, gaat de Provincie Overijssel de rotondes aanpassen. Er worden maatregelen genomen om het gebruik van zogenoemde rammel–stroken te ontmoedigen. Bovendien wordt door het aanpassen van de markering gepoogd de veiligheid op de rotondes te vergroten.

Fietspad langs de Mengerweg

Voor de veiligheid van de fietsers (vooral veel jeugd van dorp naar sportvelden en andersom) pleiten wij voor het op korte termijn aanleggen van een fietspad langs de Mengerweg vanaf de fietstunnel tot de aansluiting met het fietspad door de Hiethaarshoek. Dit fietspad is ons door het college van burgemeester en wethouders reeds toegezegd tijdens het kernenbezoek op 4 november 2008!!!

Oversteekplaats fietsers Boxbergerweg

Ten westen van de zuidelijke rotonde is een 60 km- regiem ingesteld en is een verhoogd kruisingsvlak gemaakt op het punt waar het fietspad (via Hiethaarshoek) de Boxbergerweg kruist. Plaatselijk Belang Wesepe heeft bij de gemeente aandacht gevraagd voor de vrij steile en smalle aansluiting van genoemd fietspad op het fietspad aan de zuidzijde van de Boxbergerweg (nabij “De Muggert”).

Afronding reconstructiewerkzaamheden kern Wesepe

De reconstructiewerkzaamheden in de kern Wesepe zijn afgerond. Het verhoogde kruisingsvlak in de Scholtensweg ter hoogte van de Brouwerskamp is aangelegd. De finishing touch ten aanzien van een aantal punten in het totale werk moest ten tijde van het afronden van dit jaarverslag (eind september 2010) nog plaatsvinden. Wij houden de vinger aan de pols. Waarschijnlijk wordt er door de gemeente nog een enquête uitgezet onder de   bewoners van de kern Wesepe om een beeld te krijgen van de tevredenheid over de uitvoering van de werkzaamheden en het nut c.q. de bruikbaarheid van de aangelegde voorzieningen.

Aanleg en onderhoud kerk- en dorpsplein

Na de nodige overlast begin 2010 werd op 23 april 2010 het nieuwe plein geopend. Voor de kern Wesepe is dit een verbetering. Al tijdens en spoedig na de opening kwam van een aantal inwoners het signaal, dat men het plein te stenig vond. Om hier verbetering in aan te brengen werd door de Stichting Zomerfeesten Wesepe, tijdens de Koninginnedagviering, een bedrag van € 1.000,– beschikbaar gesteld. In samenspraak met de Stichting Zomerfeesten Wesepe, de gemeente en de Stichting Kulturhus Olst-Wijhe werken wij ideeën uit om het gewenste doel te bereiken. Samen met de Protestantse gemeente proberen wij een groep mensen enthousiast te maken voor het onderhouden van het plein. Het gaat dan vooral om veegwerkzaamheden, het onderhouden van de bankjes en van het eventueel nog op het plein aan te brengen groen.

Zalencentrum Wesepe

De ontwikkelingen ten aanzien van het Zalencentrum Wesepe houden de gemoederen bezig. Dit is ook begrijpelijk omdat veel verenigingen hier hun thuisbasis hebben en door een groot gedeelte van de plaatselijke bevolking als centrale ontmoetingsplaats wordt ervaren. Omdat er nog geen definitieve oplossing is voor de (toekomstige) exploitatie nemen de speculaties toe en daarmee de onzekerheid bij menig (vaste) gebruiker. Voor ons redenen voldoende om wat uitgebreider op dit onderwerp in te gaan. Op de schriftelijke mededeling van de voormalige exploitanten (Jan Huiskes en Gea Nieuwenhuis) in oktober 2008 dat zij per 1 april 2009 zouden stoppen met de exploitatie van hun horecagelegenheid heeft PB direct actie ondernomen. Er was namelijk geen enkele zekerheid, dat er een opvolger zou worden gevonden die met dezelfde formule de exploitatie van het zalencentrum zou willen voortzetten.

Op 9 december 2008 vond de eerste van een reeks gesprekken hierover met de gemeente plaats. Doel van deze gesprekken was te bewerkstelligen dat Wesepe zou kunnen blijven beschikken over een zaalaccommodatie (met podiumvoorziening) van voldoende grootte waar de verenigingen met hun activiteiten terecht kunnen. Op 11 maart 2009 hebben wij de verenigingen in Wesepe geïnformeerd waar wij achter de schermen mee bezig waren. Op dat moment was er door de toenmalige uitbaters ook nog geen opvolger gevonden. Op 16 maart 2009 deelde wethouder Hollander de vertegenwoordigers van de uitgenodigde  verenigingen mee, dat het gemeentebestuur het besluit had genomen om het pand met inboedel aan te kopen.

Door bemiddeling van PB kwamen de toenmalige uitbaters met de gemeente overeen dat zij tot de zomervakantie de scepter zouden blijven zwaaien in het zalencentrum, zodat de verenigingen hun activiteiten in het lopende seizoen konden afronden. Van de gemeente kreeg de Stichting Kulturhus Olst-Wijhe (SKOW) de opdracht uit te zoeken welke mogelijkheden er waren voor de toekomstige exploitatie. SKOW liet zich voor het proces van werving en selectie bijstaan door een externe deskundige. De aanvankelijke opzet van SKOW was om schaalvoordelen te behalen door, onder de paraplu van SKOW, één exploitant meerdere horecagelegenheden te laten runnen. Er is een aantal keren overleg geweest tussen SKOW en Plaatselijk Belang Wesepe, waarbij Plaatselijk Belang Wesepe er steeds op heeft aangedrongen om een exploitant te zoeken die het Zalencentrum op min of meer dezelfde wijze als voorheen zou voortzetten.

De gemeente heeft geen bezwaar tegen commerciële exploitatie als de mogelijkheden voor maatschappelijke activiteiten in en rondom het Zalencentrum hierdoor niet worden beperkt. Binnen de gestelde randvoorwaarden werd echter geen geschikte kandidaat gevonden om het Zalencentrum te exploiteren. Vanaf september 2009 vinden de reserveringen voor het gebruik van het Zalencentrum plaats via SKOW . Voor het gebruik van het Zalencentrum wordt een maatschappelijk tarief in rekening gebracht als het maat–schappelijke activiteiten betreft. Voor andere activiteiten geldt een commercieel tarief. Ook voor de consumptieprijzen gelden twee tarieven, nl. als er bediening is een commerciële prijs en bij zelfbediening een daarop afgestemde lagere prijs. Voor de meeste gebruikers van het Zalencentrum betekent de gekozen tussenoplossing een iets andere aanpak en beleving dan wat men gewend was. Een aantal gebruikers heeft zelf een sleutel en moet ook zelf de consumpties afrekenen. Soms kunnen dingen ook minder gemakkelijk geregeld worden en ontbreekt het aan een stukje gezelligheid na afloop van een repetitie e.d.

Een al eerder gestarte studie naar te treffen maatregelen voor de verbetering van de leefbaarheid in Wesepe, het zgn. Voorzieningenhart, geeft een redelijk beeld van de in de toekomst benodigde accommodaties voor de diverse activiteiten in Wesepe. Deze studie werd in opdracht van SKOW uitgevoerd door een extern bureau. Plaatselijk Belang Wesepe is hier nauw bij betrokken geweest. Zoals thans tegen de accommodaties wordt aangekeken zal De Nieuwe Coers, in combinatie met de basisschool, althans voorlopig, beschikbaar blijven voor sport, onderwijs, kinderopvang en  jeugdsoos. Alle overige maatschappelijke activiteiten zullen plaatsvinden in het Zalencentrum. Daarom blijft SKOW zoeken naar mogelijkheden om het beheer en de exploitatie van het Zalencentrum aantrekkelijker te maken en hiervoor een pachter te vinden. Hoe dit verder vorm moet krijgen is nog niet bekend. SKOW heeft met de gemeente een afspraak, dat per 1 januari 2012 het beheer en de exploitatie van het Zalencentrum definitief is geregeld. Tot die tijd zullen de mensen van de Bökkers Mölle uit Olst de catering verzorgen en zal het beheer op de thans bekende wijze plaatsvinden. I.v.m. de geschetste ontwikkelingen waren er voor Plaatselijk Belang Wesepe redenen ten over om zowel met de gebruikers als gemeente en SKOW contact te onderhouden om zodoende te proberen op dezelfde golflengte te blijven.

Op 1 maart 2010 vond er overleg plaats met de vaste gebruikers van het Zalencentrum, wethouder J. Hollander, directeur A. Huisman van SKOW en een delegatie van het bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe. Er is die avond uitleg gegeven over de stand van zaken. Tot 31 december 2011 blijft het zoals het is. Wat er daarna gebeurt, is volkomen onzeker. De verenigingen hebben als opdracht gekregen binnen de eigen vereniging te praten over de mogelijkheden die zij zien voor het Zalencentrum. Op 26 april 2010 vond een vervolgoverleg plaats. Het blijkt dat binnen de meeste verenigingen geen vrijwilligers beschikbaar zijn om werkzaamheden in en om het zalencentrum te verrichten. In dit verband is ook gesproken over het oprichten van een stichting voor het beheer en de exploitatie van het Zalencentrum.

Dit bleek vooralsnog geen haalbare zaak omdat men niet continu vrijwilligers kan leveren. De aanwezige verenigingen/organisaties gaven aan hier nu al vaak in eigen gelederen problemen mee te hebben omdat veel verenigingen in Wesepe in dezelfde vijver vissen. Voor de leefbaarheid van het dorp Wesepe is een centrale ontmoetingsplek noodzakelijk. De nota Voorzieningenhart Wesepe noemt het Zalencentrum als de oplossing hiervoor. Als Plaatselijk Belang Wesepe blijven wij ons hiervoor sterk maken.

Verplaatsing brandweerkazerne en herinrichting Nieuwe Coers

In het voorjaar van 2010 is het nieuwe onderkomen aan de Eikenweg door de blusgroep Wesepe van de brandweer Olst-Wijhe betrokken. Voor de invulling van de ruimte die hierdoor vrijkomt in de ‘Nieuwe Coers’ worden plannen ontwikkeld. Door de afname van het aantal leerlingen op de A. Bosschool zijn de peuterspeelzaalgroepen en de kinderopvang inmiddels in de school gehuisvest.

Woonlandschap Hiethaarshoek

Het terrein waar voorheen de slachterij van Sturkomeat was gevestigd is bouwrijp gemaakt. De 12 kavels van de nieuwe wijk Hiethaarshoek zijn vrijgegeven. Er is nog maar één woning gebouwd.

Woningbouw – verbinding kern en Raalterweg

De fasen 1 en 2 van het nieuwe bestemmingsplan voorzien in de bouw van ruim 30 woningen. Plaatselijk Belang Wesepe is nauw betrokken geweest bij de ontwerpfase van het plan. In 2010 is begonnen met de kaveluitgifte.

Bedrijventerreinen

In 2010 is het tankstation aan de Raalterweg verplaatst naar het bedrijventerrein bij de noordelijke rotonde. Nabij dit tankstation zal zich een garagebedrijf vestigen. Voor het bedrijventerrein bij de zuidelijke rotonde bestaat volgens de gemeente voldoende belangstelling. Wij wachten de ontwikkelingen af.

Jaarlijkse buurtschouw

Jaarlijks wordt er een buurtschouw gehouden. Het doel van de buurtschouw is om met de verantwoordelijke instanties ter plaatse te kijken naar klachten over het onderhoud van openbare voorzieningen en/of verzoeken om verbetering van de woon- en leefomgeving. Op 22 juni 2010 heeft de schouw plaatsgevonden. Er zijn 33 punten aan de orde geweest. De inwoners van Wesepe hebben ons op diverse zaken gewezen. Eén inwoner heeft een deel van de schouw meegelopen. Een dergelijke betrokkenheid stellen wij zeer op prijs.

Budget verenigingen voor Plaatselijke Belangen

Elk Plaatselijk Belang krijgt per jaar van de gemeente een waardering–bijdrage van € 750,=. In 2010 heeft Plaatselijk Belang Wesepe dit budget o.a. gebruikt voor de aankoop van een boom nabij het nieuwe dorpsplein.

Dorpsommetje

Per brief van 10 februari 2010 heeft de OVKK (Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen) aan Plaatselijk Belang Wesepe gevraagd mee te denken over de ontwikkeling en realisatie van een plan voor een zgn. Ommetje. De Provincie Overijssel stimuleert de ommetjes en heeft aan het Landschap Overijssel gevraagd ondersteuning te verlenen. Dit vindt plaats in samenwerking met OVKK en Stimuland. De provincie wil nog 70 kilometer ommetjes aan laten leggen.   De wettelijke regeling Boerenlandpaden is van toepassing en voorziet ondermeer in de financiële tegemoetkoming van agrariërs die een strook grond beschikbaar stellen. Plaatselijk Belang Wesepe heeft eind februari 2010 laten weten, dat zij goede kansen ziet om in de omgeving van Wesepe een ommetje te realiseren.

Hierop heeft het OVKK gereageerd met de melding dat in beginsel Wesepe in aanmerking komt voor ondersteuning. Het uitvoeringsgerede projectplan moet worden ingediend bij de provincie. De definitie die het bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe heeft gegeven aan een ommetje is de volgende: ‘Het dorpsommetje Wesepe is een wandelroute door het landelijke gebied in de directe omgeving van het dorp Wesepe met bij voorkeur start en finish in het dorp. De plaatselijk actieve horeca moet, indien mogelijk, aan de route liggen. Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande paden. Lengte van de wandelroute circa vijf kilometer’. Wij moeten nu afwachten of het door Plaatselijk Belang Wesepe ingediende plan mag rekenen op de definitieve goedkeuring.

Ontwikkeling ledenbestand Plaatselijk Belang Wesepe

Het aantal leden is in 2010 ten opzichte van 2009 per saldo toegenomen met 32 en bedraagt thans 309.

Diversen

Ook heeft Plaatselijk Belang Wesepe het afgelopen jaar gewerkt aan andere onderwerpen, zoals: • Het jaarlijks verzorgen van de kerstboom bij ‘De Brouwershof’; • Overleg met diverse maatschappelijke organisaties over de leefbaarheid van het dorp Wesepe en het ondersteunen van initiatieven die tot verbetering hiervan leiden; • Samen met andere verenigingen voor Plaatselijk Belang in de gemeente zoeken naar een vorm voor de presentatie van de kernen in het nieuwe gemeentekantoor (kunstwerk). Het komend jaar zal de realisatie van de vele plannen worden vervolgd. De invulling van de bedrijventerreinen, de bouw van nieuwe woningen, de afronding van het grootonderhoud aan de Raalterweg etc. zullen het dorpsbeeld veranderen. Deze ontwikkelingen zullen de leefbaarheid ten goede komen. Plaatselijk Belang Wesepe is hier blij mee en ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe

G.J. Dieperink, voorzitter

R. Vukkink, secretaris