Jaarverslag 2015 – 2016

Het jaarverslag van Plaatselijk Belang Wesepe is opgesteld over de periode oktober 2015 – oktober 2016.  

Inleiding

De Vereniging voor Plaatselijk Belang te Wesepe en Omgeving werd op 1 mei 1927 opgericht. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van hen die in het verzorgingsgebied van de vereniging wonen. De vereniging is aangesloten bij de Overijsselse Vereniging van Kleine en Kernen. Voorts wordt deelgenomen aan het samenwerkingsverband van de Plaatselijke Belangen in de Gemeente Olst-Wijhe.

Bestuur

Het bestuur heeft in de verslagperiode zes keer vergaderd. Tijdens de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) op 11 november 2015 hebben wij afscheid genomen van Gerri Vrielink. Zij is twaalf jaar bestuurslid geweest. Haar opvolgster is Jacqueline (Jacky) van Tartwijk.

Het bestuur bestaat uit 9 leden, die steeds voor 3 jaar worden benoemd. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Jan Schepers voorzitter
Henk Willink 2e voorzitter
Reinier Vukkink secretaris
Ilona Schotman 2e secretaris
Yvonne Schutte penningmeester
Jacky van Tartwijk 2e penningmeester
Marco Revenberg activiteitenkalender/website/ p.r.
Eddy van Gelder lid
Anton Grotentraast lid

Er dienden zich ook dit jaar  weer voldoende zaken aan, waar het bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe (PBW) aandacht aan heeft besteed. Via onze website www.plaatselijkbelangwesepe.nl en de Dorpskrant hebben wij u het hele jaar door van de ontwikkelingen op lokaal niveau op de hoogte gehouden. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de activiteiten waarmee wij ons als bestuur van PBW in de periode oktober 2015 – oktober 2016 hebben beziggehouden. Een samenvatting hiervan treft u onderstaand aan.

Groenonderhoud

De heroriëntering van de overheid op haar taken heeft o.a. geresulteerd in vergaande bezuinigingen en het overhevelen / teruggeven van verantwoordelijkheden aan de civil society, de burger. De uitwerking van dit beleid vertaalt zich ook in minder onderhoud. Vooral bij de groenvoorziening is dit goed zichtbaar. In Wesepe liet zich dat vooral voelen bij de gebruikers van het voetpad langs de Scholtensweg (gedeelte Achterhoekstraat – Raalterweg). Hierover ontvingen wij veel klachten. Contacten hierover met de gemeente in de laatste jaren hebben uiteindelijk tot een compromis geleid. In 2016 hebben wij hierover het volgende afgesproken met de gemeente:
Gemeente eenmalig:
Het voetpad vanaf de Achterhoekstraat tot aan de Raalterweg over de volle lengte en breedte ontdoen van onkruid, grassen etc. ;
Gemeente structureel:
Tijdens de groeiperiode (tenminste) wekelijks de groenstroken  c.q. bermen vanaf de rand van de verharding aan beide zijden van het pad over een breedte van circa 1 meter maaien. Voorts de achterliggende bermen twee keer per jaar maaien.
Tegenprestatie Wesepe:
Tijdens de groeiperiode eens per 2 of 3 weken het voetpad schoonvegen (borstelen). Wesepe is niet aansprakelijk voor de herstelkosten van eventuele schade aan de verharding. In principe wordt gebruik gemaakt van een lichte veegmachine. De tegenprestatie wordt uitgevoerd door een vrijwilliger. De kosten, zoals brandstof en onderhoud van de veegmachine, komen –net als bij het vegen van het dorpsplein– voor rekening van PBW .

Jaarlijkse buurtschouw

Op 21 juni 2016 werd de jaarlijkse buurtschouw gehouden. Het doel van de buurtschouw is om met de verantwoordelijke instanties (gemeente, politie, SallandWonen en PBW) ter plaatse te kijken naar klachten over het onderhoud van openbare voorzieningen en/of verzoeken om verbetering van de woon- en leefomgeving.

De inwoners van Wesepe hebben ons op diverse zaken gewezen. Er zijn twintig punten aan de orde geweest. Over de afhandeling hiervan zijn afspraken gemaakt. De actielijst van de buurtschouw is te vinden op onze website. Overigens hoeft met klachten over onderhoud e.d. niet te worden gewacht tot de buurtschouw. Deze kunnen ook rechtstreeks bij de gemeente worden gemeld (telefonisch via nummer: 14 0570 of via de site van de gemeente).

Het aantal punten dat ter behandeling bij de buurtschouw wordt ingediend vertoont een wisselend beeld (zie overzicht)

Jaar buurtschouw Aantal punten
2011 32
2012 22
2013 28
2014 11
2015 13
2016 20

 

Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Op 13 november 2013 is het DOP-convenant door Stichting Kulturhus Olst-Wijhe, de gemeente Olst-Wijhe en PBW ondertekend. Het convenant stopt na 4 jaar op 13 november 2017. Het totaalbudget van €24.000,- is verdeeld over de werkgroepen. Tevens is er door de werkgroepen ook op een andere manier aan geld gekomen, zoals via fondsen en sponsoring.

Voortgang werkgroepen en concrete resultaten:

Plukbloementuin
Er is een plukbloementuin gerealiseerd en de eerste jaren waren succesvol. Het project met de school is stil komen te staan. Mede daardoor komen er ook minder kinderen in de tuin. Er wordt nagedacht over mogelijkheden om de activiteiten in de plukbloementuin te verhogen.

WIJ-land
De tweede editie van de eendaagse WIJ-land kunst- en cultuurfestival vond plaats op 12 september 2015. Omdat de enthousiaste groep initiatiefnemers iets is uitgedund is het festival op 10 september 2016 iets kleiner van opzet geweest.

Wandel- en fietsroutes
Op zaterdag 21 mei 2016 presenteerde de DOP-Werkgroep Wandel- en Fietsroutes een nieuwe folder met vijf wandelroutes van 10 t/m 16 km. Het gaat om het zogenoemde ‘Mien Sallandse land’-Pad, dat als een klavertje vijf om Wesepe heen ligt. Elk van de vijf paden kan afzonderlijk gelopen worden. Tezamen vormen de vijf paden een doorlopende route langs de hoogtepunten van het gedicht ‘Mien Sallandse Land’ dat geschreven werd door Bertus Keurhorst (1929-2014), amateur toneelspeler en tekstschrijver in de Sallandse streektaal te Wesepe. De eerste folder werd door wethouder Herman Engberink, van de gemeente Olst-Wijhe, uitgereikt  aan de kinderen van Bertus Keurhorst.

Ook werd de vernieuwde folder van het Weseper rondje met de nieuwe QR-codes door de wethouder overhandigd aan Anton en Annet Niemeijer, de Wesepenaren van het jaar 2015. Tot slot zij vermeld, dat er ook een nieuwe folder met fietsroutes is uitgebracht.

Heel Wesepe leest
De bibliotheek op school is een succes. Er zijn in 2016 weer diverse nieuwe boeken aan de collectie toegevoegd.  De zwerfboekenkasten (in De Beukenoot en De Nieuwe Coers) voorzien in een behoefte. Het plan van de werkgroep is om het ‘Boekje van de Buren’ op te starten, een leensysteem van de nieuwste boeken.

Ontmoeten in Wesepe
Naar aanleiding van een inventarisatie bij verenigingen die gebruik maken van het Wapen van Wesepe, is een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft. Er zijn nog plannen om een terrasafscheiding te realiseren.

Speelgelegenheid
Het speelveldje met voetbaldoeltjes is klaar. Het Weseper Erfgoed heeft toegezegd het beheer over de afvalbak te gaan verzorgen.

Wonen
De werkgroep wonen is opgeheven.

Muurschildering
De muurschildering in De Beukenoot is inmiddels klaar. De verlichting is aangepast om dit kunstwerk beter tot zijn recht te laten komen.

Breedbandproject

In het verslagjaar zijn diverse bijenkomsten bezocht van SallandGlas. Ook is er veelvuldig overleg geweest met gemeentelijke vertegenwoordigingen, het  Gemeenschappelijk Plaatselijke Belang Olst Wijhe (GPBOW) en de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen.

SallandGlas werkt samen met CIF/Cogas om in Salland glasvezel aan te leggen. CIF is een  investeringsfonds waar onder andere een aantal grote pensioenfondsen aan verbonden is. CIF wil de komende jaren fors investeren in snel internet voor het buitengebied.

Op 5 februari 2016 is een grote stap voorwaarts gezet om tot aanleg van glasvezel in Salland te komen! De wethouders van de gemeenten Raalte, Olst Wijhe en Deventer hebben (overigens tegelijk met zes andere gemeenten in Overijssel) een akkoord bereikt met CIF/Cogas over de voorwaarden om tot aanleg van glasvezel in Salland te komen. Om het geheel werkbaar te houden heeft CIF Salland verdeeld in twee gebieden, te weten Noord en Zuid. De vraagbundeling in Salland Noord werd voor de zomer van 2016 afgerond. Het resultaat is, dat 59,6 % van de inwoners zich heeft  aangemeld voor een abonnement. Hiermee is het benodigde percentage van 50% gehaald om glasvezel te kunnen aanleggen in het buitengebied van Noord. Het gaat om zo’n  3.200 huishoudens en bedrijven in de gemeenten Raalte, Olst- Wijhe en enkele aansluitingen onder Zwolle en Dalfsen.

Na de zomer is CIF gestart met de campagne in Salland Zuid, waar Wesepe onder valt. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor de alle bewoners en bedrijven die deel kunnen nemen. Ook in Wesepe wordt een dergelijke informatie-,annex inschrijfavond gehouden (9 november 2016) voor deze doelgroep. Ten tijde van het afronden van dit jaarverslag waren de resultaten hiervan nog niet bekend. Uiteraard houden wij u via de media en onze website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Elk Plaatselijk Belang krijgt per jaar van de gemeente een bedrag van € 771,– waarmee kleine uitgaven voor de verbetering van de leefbaarheid kunnen worden bekostigd. In deze verslagperiode heeft PBW dit bedrag onder andere gebruikt voor de aanschaf van materiaal en benodigdheden voor het vegen en de aankleding van het dorpsplein, het maaien en vegen van het voetpad langs de Scholtensweg en het plaatsen van een kerstboom nabij “de Brouwershof”. Voorts werd in 2016 € 150,– van de gemeente ontvangen voor het opzetten van buurtbeveiliging in de vorm van WhatsApp-groepen.

Ontwikkeling ledenbestand PBW

Aantal leden 2015 314
Bij: nieuwe leden 2016 6
Af: overleden 0
Af: verhuisd 8
Af: bedankt 4
12
Aantal leden 2016 (per 1 sept.) 308

Verloop ledenbestand vanaf 2010

Jaar Aantal leden
2010 309
2011 308
2012 314
2013 317
2014 313
2015 314
2016 308

De verwachting is, dat in 2017 het aantal leden zal toenemen omdat de woningvoorraad door nieuwbouw toeneemt en een aantal thans leegstaande / vrijkomende woningen weer bewoond zal zijn.

Diversen

Ook heeft PBW het afgelopen jaar gewerkt aan andere onderwerpen, zoals:

  • Het jaarlijks verzorgen van de kerstboom bij “De Brouwershof”;
  • Deelnemen aan overleggen met alle plaatselijke belangen in de gemeente;
  • Overleg met gemeente en overige belanghebbenden over Structuurvisie, Woonvisie, huisvesting vluchtelingen (statushouders), omgekeerd inzamelen etc.;
  • Bijwonen bijeenkomsten van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen;
  • Uitdelen zakjes compost als waardering voor de goede wijze van scheiding van huishoudelijk afval;
  • Vertegenwoordiging in het Agendateam DOP.
Tot slot

Zoals wij eerder al aangaven, is de verhouding tussen overheid en burger aan het veranderen. Wij zien het niet als onze taak –en zijn evenmin in staat—om datgene op te pakken wat de overheid afstoot. Maar we doen wél meer dan uitsluitend aan de zijlijn blijven staan. Het accent van ons werk verschuift een stukje in de richting van agendastelling en het stimuleren van de discussie. Hetgeen op ons pad komt blijven wij benaderen vanuit een positieve grondhouding. Wij trachten onze gesprekspartners te prikkelen om intelligent en innovatief in te spelen op de actualiteit, waarbij wij als motto hanteren:” Kijk niet naar wat niet (meer) kan, maar richt je op hetgeen (nog) wél mogelijk is.”

Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe,
J.N. Schepers, voorzitter
Vukkink, secretaris