Jaarverslag 2010-2011

Het jaarverslag van Plaatselijk Belang Wesepe is opgesteld over de periode oktober 2010 – oktober 2011.

Inleiding

In de periode waarover dit verslag gaat is het Bestuur van Plaatselijk Belang in verschillende rollen actief betrokken geweest bij tal van ontwikkelingen. Soms waren wij pleitbezorger en dan weer waakhond. Maar ook de rol van aandachtig luisteraar past ons.

Een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen, waarvoor Plaatselijk Belang Wesepe (PB) zich heeft ingezet, treft u onderstaand aan. En natuurlijk vindt u op deze website, www.plaatselijkbelangwesepe.nl veel wetenswaardigheden
over ons en de onderwerpen die ons bezighouden.

Reconstructie Raalterweg

Met het aanbrengen van de nieuwe verlichting is de reconstructie van de Raalterweg tussen de noordelijke en zuidelijke rotonde begin 2011 afgerond. Wel moeten in de zgn. plantvakken de struikjes nog worden vervangen door gras. Dit heeft de aandacht van de gemeente. Bij een volgende reconstructie zal de mogelijkheid van een wijziging van de inrichting in ogenschouw worden genomen. Vanwege de beperkte financiële middelen was daar nu geen ruimte voor.

Het na oplevering van het werk gehouden tevredenheidsonderzoek onder de aanwonenden leverde een positief beeld op. Wij betreuren het overigens, dat het in de gemeente Olst-Wijhe gelegen wegvak van het doodlopende gedeelte van de Raalterweg aan de zuidzijde van het dorp een andere inrichting heeft dan het aansluitende deel in de gemeente Deventer. Pogingen van PB om de hierbij betrokken partijen te bewegen tot een uniforme uitvoering hebben schipbreuk geleden.

Busroute Raalterweg

Het gestarte project “Reiziger aan het stuur” van Syntus Overijssel, waarbij inwoners en reizigers in Midden Overijssel een verbeterwens konden indienen voor het openbaar vervoer is door PB aangegrepen om aandacht te vragen voor het openbaar vervoer in Wesepe. De door PB ingediende wens om de bus, net als voor de aanleg van de rondweg bij Wesepe, weer door het dorp te laten rijden (via de Raalterweg), heeft na de stemronde de meeste punten gekregen. Uit een door Syntus en provincie Overijssel uitgevoerd onderzoek is echter gebleken, dat de bus niet binnen een half uur van Deventer naar Raalte kan rijden als de bus dóór Wesepe moet. Met een langere reistijd sluit deze verbinding niet meer aan op de treinen. Om toch aan de wens uit Wesepe tegemoet te komen is naar een alternatieve invulling gezocht en ook gevonden.

De alternatieve invulling voor de wens van de Weseper bevolking houdt in, dat de Regiotaxi wordt ingezet om de dorpskern van Wesepe beter te ontsluiten in plaats van de route van de bus te wijzigen. Deze invulling is vanuit de Provincie Overijssel en Syntus Overijssel samen met de gemeente Olst – Wijhe en PB tot stand gekomen. De Regiotaxi gaat in dit geval, als pilot, tegen openbaar vervoertarief de dorpskern ontsluiten. De mobiliteit van senioren en mindervaliden wordt hiermee verbeterd. Door deze oplossing wordt aan de vraag van PB voldaan. Na een jaar zal de proef worden geëvalueerd.

Veiligheid rotondes in de rondweg

De turborotondes bij Wesepe hebben de gemoederen lang bezig gehouden. PB heeft na diverse telefonische pogingen om in contact te komen op 8 december 2010 overleg gehad met een tweetal functionarissen van de provincie Overijssel. Afgesproken werd, dat vanaf april 2011 een aantal pragmatische oplossings-mogelijkheden in de praktijk zou worden getoetst. In het voorjaar van 2011 is een enquête gehouden onder de gebruikers van de rotondes en daaruit kwam ook de wens naar voren om de rotondes op onderdelen aan te passen en daardoor veiliger te maken.
PB heeft ook daarna weer, met enige regelmaat, schriftelijk en telefonisch bij de provincie aangedrongen op het nemen van maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Omdat de provincie van mening was dat de ontwerper van de rotondes mede verantwoordelijkheid diende te dragen voor het veiliger maken van de rotondes en dus ook diende mee te betalen aan de aanpassingen, heeft het lang geduurd voordat de zaak werd opgelost. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag (eind september 2011) was de aannemer (BAM Infra) bezig met de uitvoering van de voorgenomen aanpassingen.

Afronding reconstructiewerkzaamheden kern Wesepe

Na de afronding van de reconstructiewerkzaamheden in de kern Wesepe is een tevredenheidonderzoek gehouden over dit project. Over het algemeen waren de inwoners van Wesepe tevreden met de gang van zaken en het resultaat. De (te) steile aansluitingen van de op de Scholtensweg uitwegende straten worden door veel inwoners, in het bijzonder voor fietsers, als gevaarlijk ervaren. Ook bij de buurtschouw is dit onderwerp aan de orde geweest. PB heeft met de gemeente afgesproken dat hieraan aandacht wordt besteed.

Dorpsplein

Tijdens en na de opening van het dorpsplein in 2010 ontvingen wij signalen dat het plein wel erg stenig werd gevonden. Om hier verandering in aan te brengen werd door de Stichting Zomerfeesten Wesepe, tijdens de Koninginnedagviering 2010, een bedrag van € 1.000,– beschikbaar gesteld.
In overleg met de Stichting Zomerfeesten Wesepe, de gemeente en de Stichting Kulturhus Olst-Wijhe zijn aanpassingen voorbereid. In april 2011 is door een groep vrijwilligers begonnen met het aanbrengen en vullen van verplaatsbare bloembakken. De bloembakken worden onderhouden door de groep vrijwilligers die ook het plein onderhoudt (veegwerk e.d.). Wij zijn blij met hun inzet waardoor het dorpsplein er gezellig en verzorgd uitziet.

Zalencentrum Wesepe

In het jaarverslag 2010 hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen ten aanzien van het Zalencentrum Wesepe. Voor de voorgeschiedenis verwijzen wij nu, kortheidshalve, naar het jaarverslag 2010 (zie ook onze website )
Tijdens het kernenbezoek aan Wesepe op 2 november 2010 werd door het college van B&W aangekondigd, het Zalencentrum per 1 januari 2012 te willen overdragen aan de bevolking van Wesepe.

Uitgangspunt hierbij was dat het beheer / de exploitatie in handen komt van een plaatselijke beheerstichting of –commissie, vanuit en ondersteund door de Weseper bevolking. PB heeft het tot haar taak gerekend om de verbindende schakel te vormen tussen de plaatselijke bevolking en het gemeentebestuur. Een dergelijke belangenbehartiging past ook binnen de doelstelling van onze vereniging. Samen met medewerkers van de gemeente hebben we vanaf november 2010 voortvarend gewerkt aan de uitwerking van de plannen. Er werd o.a. een scenario uitgewerkt bestaande uit twee delen, namelijk voor de korte en voor de lange termijn. Dit houdt in dat tot 2021 het Zalencentrum en de Nieuwe Coers naast elkaar blijven functioneren. Daarna wordt bekeken of het financieel haalbaar is de functie van de Nieuwe Coers te verplaatsen naar of bij het Zalencentrum.

Verder zijn er afspraken gemaakt over het onderhoud en de exploitatie. Het een en ander heeft op 12 mei 2011 geresulteerd in de ondertekening van een intentieovereenkomst tussen de gemeente en PB. In de intentieovereenkomst heeft PB de verplichting op zich genomen om zich  maximaal in te spannen om een beheerstichting op te richten met het doel het beheer en de exploitatie van het Zalencentrum veilig te stellen. Met name het verenigingsleven zal hiermee gediend zijn omdat, in de toekomst gezien, meer zekerheid wordt geboden voor de beschikbaarheid van passende zaalruimte voor sociaal-culturele activiteiten. Op grond van een door PB opgestelde profielschets is gepoogd hier een goede invulling aan te geven. Uitgangspunt voor ons was een bestuur  van een beheerstichting van niet te grote omvang, waarin echter wel zoveel mogelijk disciplines vertegenwoordigd zijn en waarin Wesepe en de Weseper verenigingen zich kan / kunnen herkennen. Omdat de kandidaten verschillende kwaliteiten hebben zullen zij elkaar aanvullen en daardoor de bestuurskracht versterken.

Op 30 juni jl. hebben wij in een openbare vergadering voor de inwoners van Wesepe informatie verstrekt over de ontwikkelingen rond het Zalencentrum en verantwoording afgelegd over de rol die PB heeft gespeeld om deze accommodatie voor Wesepe te behouden en op 1 januari 2012 over te dragen aan de plaatselijke bevolking. De door PB voorgedragen kandidaten voor een toekomstige bestuursfunctie in de op te richten stichting voor beheer en exploitatie van het Zalencentrum Wesepe werden door de aanwezige inwoners met een overgrote meerderheid aan stemmen gekozen. Het betreft : Jan Assink, Jo Jansen, Edwin Middeldorp, Arnold Nijland, Gejo Rouweler, Agnes Willemsen en Christa Wonink.

Deze nieuwe stichting zal de kar nu verder trekken en neemt zelf de maatregelen en beslissingen die zij nodig acht om het beheer en de exploitatie van het Zalencentrum op een goede wijze te laten verlopen. Wij wensen de bestuursleden veel succes om deze omvangrijke klus te klaren.

Dorpsommetje

In geheel Overijssel, maar zeker ook in Salland, zijn veel aantrekkelijke loop- en fietsroutes te vinden. Er kan volop worden genoten van de natuur en de omgeving. Ook in en rondom Wesepe is dit het geval. Sinds een paar maanden is er een nieuwe route bijgekomen voor wandelaars en cultuur- en natuurliefhebbers,  namelijk het “Rondje” Wesepe; officieel het Dorpsommetje genoemd. Dat deze nieuwe route is ontstaan staat niet op zichzelf. Het Dorpsommetje-project is een initiatief van de Provincie Overijssel die daarbij professionele ondersteuning krijgt van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK), Landschap Overijssel en de gemeenten in Salland.

Naast het nieuwe ommetje in Wesepe zijn ook de plaatsen  Welsum, Schalkhaar, Luttenberg, Heeten, Nieuw Heeten en Bathmen met een dergelijke voorziening verrrijkt. De doelstelling van het Dorpsommetje-project is om tenminste 80 km boerenpad te realiseren. Door de aanleg van de ommetjes wordt geprobeerd de maatschappij bewuster te maken van haar omgeving en dichter bij de natuur te brengen. Het gebruik maken van deze paden zal een positief effect hebben op de kennis van de geschiedenis en de natuurwaarde van de omgeving. Bovendien zal hierdoor de recreatie en het bewegen in de eigen omgeving worden gestimuleerd.

Het dorpsommetje in Wesepe is ongeveer 5 km lang. Er kan gestart en gefinisht worden bij het Zalencentrum / Kerk-dorpsplein midden in het dorp. De route is vanaf de Koedijk in twee richtingen te lopen.
PB heeft het initiatief genomen om dit dorpsommetje te ontwikkelen, Daarbij is ondersteuning ontvangen van Landschap Overijssel en de OVKK. Maar ook in Wesepe zelf is een grote bijdrage geleverd door de leden van het Weseper Erfgoed. Zij hebben historisch onderzoek gedaan op 7 plekken langs / op de route. De route is gemarkeerd (routepaaltjes), er zijn nieuwe bankjes geplaatst en bestaande bankjes zijn weer in orde gemaakt. De komende tijd zullen er ook informatieborden worden geplaatst. Tevens zijn er twee ontbrekende tracés in de route aangelegd. Een groot deel van deze werkzaamheden is uitgevoerd door de pachters Joop Middeldorp en Jan Nijland en timmerman Bé Noordkamp.

Er zijn afspraken gemaakt met de eigenaren van de grond waar de route overheen gaat over het gebruik van de grond en het onderhouden van de wandelroute. Voor het onderhouden van de wandelroute ontvangen de eigenaren van de grond een subsidie op grond van de Boerenpadregeling. Op 23 november a.s. zal het dorpsommetje in Wesepe officieel worden geopend. Nadere mededelingen hierover volgen op de gebruikelijke wijze. Wij hopen dat velen gebruik zullen maken van deze voorziening.

Woonlandschap Hiethaarshoek

Het terrein waar voorheen de  slachterij van Sturkomeat was gevestigd is bouwrijp gemaakt. De 12 kavels van de nieuwe wijk Hiethaarshoek zijn vrijgegeven. Er zijn inmiddels twee woningen gebouwd.

Woningbouw – verbinding kern en Raalterweg

De  fasen 1 en 2 van het nieuwe bestemmingsplan voorzien in de bouw van ruim 30 woningen. PB is nauw betrokken geweest bij de ontwerpfase van het  plan. In 2010 is begonnen met de kaveluitgifte. In 2011 zijn er wederom bouwkavels uitgegeven. Er is in 2011 volop gebouwd en de eerste fase (de Tollenaar) zal in 2012/2013  kunnen worden afgesloten. Het bouwrijp maken van de tweede fase (de Veldwachter) zal nagenoeg gelijktijdig kunnen plaatsvinden met het woonrijp maken van de eerste fase. De werkzaamheden voor het realiseren van het onverharde verbindingspad (het zgn. karrenspoor) tussen deze twee fasen zullen in combinatie met de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken worden uitgevoerd.

Bedrijventerreinen

In 2011 is het garagebedrijf “Autoservice Wesepe”  verplaatst van de Raalterweg  naar het bedrijventerrein bij de noordelijke rotonde. Bovendien heeft zich een autoschade- en herstelbedrijf gevestigd aan de noordkant van Wesepe.
Op het bedrijventerrein –“de Korenmolen” –  bij de zuidelijke rotonde is volgens de gemeente één kavel verkocht en bestaat er serieuze belangstelling van meer bedrijven om zich daar te vestigen. Wij wachten de ontwikkelingen af.

Jaarlijkse buurtschouw

Jaarlijks wordt er een buurtschouw gehouden. Het doel van de buurtschouw is om met de verantwoordelijke instanties ter plaatse te kijken naar klachten over het onderhoud van openbare voorzieningen en/of verzoeken om verbetering van de woon- en leefomgeving. Op 5 juli 2011 heeft de schouw plaatsgevonden. Er zijn 32 punten aan de orde geweest. De inwoners van Wesepe hebben ons op diverse zaken gewezen. Eén inwoner heeft een deel van de schouw meegelopen. Een dergelijke betrokkenheid stellen wij zeer op prijs.

Budget PB’s

Elk PB krijgt per jaar van de gemeente een waarderingsbijdrage van
€ 750,=. In  2011 heeft PB dit budget o.a. gebruikt voor de aanschaf van materiaal voor het wekelijks vegen van het kerk- dorpsplein.

Ontwikkeling ledenbestand PB

De ontwikkeling van het ledenbestand van PB is als volgt:

Aantal leden 2010

309

Bij: nieuwe leden 2011

+10

Af: overleden

3

Af: verhuisd

6

Af: bedankt

2

 

-11

Aantal leden 2011

308

Diversen

Ook heeft PB het afgelopen jaar gewerkt aan andere onderwerpen, zoals:

  • -Het jaarlijks verzorgen van de kerstboom bij “De Brouwershof”;
  • -Overleg met diverse maatschappelijke organisaties over de leefbaarheid van het dorp Wesepe en het ondersteunen van initiatieven die tot verbetering hiervan leiden;
  • -Samen met andere verenigingen voor PB in de gemeente aandacht besteed aan het 10-jarig bestaan van de gemeente Olst-Wijhe. Naast diverse activiteiten (kinderspelen, estafetteboom) wordt er in 2011 in alle dorpen en buurtschappen een boom geplant. Hiermee wordt de samenhang en het duurzame karakter gesymboliseerd. In Wesepe wordt de boom (een rode beuk) in november geplant nabij het Zalencentrum.

Het komend jaar zal de realisatie van de vele plannen worden vervolgd. De verdere invulling van het bedrijventerrein en de bouw van nieuwe woningen zal het dorpsbeeld blijvend veranderen. Ook naar de facelift van het Zalencentrum Wesepe kijken wij uit. PB is verheugd met deze ontwikkelingen die de leefbaarheid van het dorp bevorderen.

Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe

G.J. Dieperink, voorzitter

R. Vukkink, secretaris