Successen

Als Plaatselijk Belang Wesepe hebben wij regelmatig goed overleg met gemeente Olst-Wijhe, o.a. via de buurtschouw, directieoverleg en het kernenbezoek. Ook kunnen wij buiten deze vaste bijeenkomsten problemen, vragen, wensen of ideeën aan de orde stellen. Indien nodig bezoeken wij leden van Provinciale Staten, Gedeputeerde(n) of provinciale vergaderingen om zaken aan te kaarten. Gelukkig kunnen wij redelijk vaak een succesje melden met zo nu en dan een groot succes. Enkele voorbeelden hiervan volgen hieronder.

Behoud van De Nieuwe Coers door samenwerking

imageOp 8 mei ondertekenden Gerrit Dieperink en Reinier Vukkink namens Plaatselijk Belang Wesepe en wethouder Ans Otterloo namens de gemeente Olst-Wijhe een intentieverklaring voor De Nieuwe Coers in Wesepe. Na de heroverweging in 2013 is gezocht naar een mogelijkheid om de exploitatie van gymlokaal De Nieuwe Coers in Wesepe te verbeteren. In dit verband stelde de gemeente concreet voor, om het beheer en de exploitatie van de NC over te dragen aan de bevolking van Wesepe. Om de exploitatie sluitend te maken werd voor de toekomstige exploitant een exploitatiesubsidie in het vooruitzicht gesteld. In dit scenario zou de gemeente eigenaar blijven van het pand. De lasten voor de gemeente zouden dan fors lager worden. Het alternatief zou zijn om De Nieuwe Coers te sluiten en de kinderen van de A. Bosschool met bussen te vervoeren naar de gymzalen in Olst of Wijhe. Rekening houdend met de vervoerskosten, zou de besparing dan nog hoger uitvallen dan bij overdracht aan de Weseper bevolking. Alle overige gebruikers van de NC zouden dan voor zichzelf, als alternatief voor deze accommodatie, een oplossing moeten zoeken. Plaatselijk Belang Wesepe heeft zich sterk gemaakt voor het openhouden van De Nieuwe Coers, zonder het beheer en de exploitatie volledig in handen te leggen van de Weseper gemeenschap. Wij hebben voorts kunnen aantonen, dat de aanvankelijk door de gemeente berekende besparing aanzienlijk te hoog was. Wij hechten eraan op te merken, dat het overleg met de medewerkers van de gemeente steeds op constructieve wijze heeft plaatsgevonden met respect voor elkaars standpunt. Uiteindelijk hebben wij een principeakkoord bereikt, waarbij:

  • De NC open blijft;
  • de exploitatie volledig bij de gemeente blijft;
  • het beheer grotendeels bij de gemeente blijft en door vrijwilligers een aantal taken wordt overgenomen.

Door het aanvaarden van deze voorwaarden is het open blijven van de NC tot tenminste 1 januari 2022 zeker gesteld. Dat leek ons een goed uitgangspunt om op door te gaan. Inmiddels hebben wij het bestuur van Sportclub Wesepe bereid gevonden genoemde werkzaamheden onder hun vlag te laten uitvoeren. Het plezierige hiervan is, dat de vrijwilligers dan ook collectief verzekerd zijn. Het bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe zal ook proberen vrijwilligers te vinden voor deze werkzaamheden, maar zonder de inzet van gebruikers of hun ouders wordt dit lastig.

Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Een Dorps Ontwikkelings Plan (afgekort DOP) is een plan dat antwoord geeft op de vraag hoe de inwoners het leven in hun dorp beoordelen en in welke richting hun dorp zich zou moeten ontwikkelen. De plannen die hieruit voortkomen kunnen kortlopende zijn, maar er kunnen ook projecten met een langere looptijd uit voort komen. De inhoud is erop gericht om de leefbaarheid van het dorp te bevorderen. Voorbeelden van onderwerpen waar het over kan gaan zijn onder andere wonen, werken, voorzieningen, ondernemen, veiligheid, natuur, saamhorigheid, cultuur, recreëren, openbare ruimte, jongeren, ouderen, enzovoorts.

De slogan van het DOP Wesepe luidt: met elkaar, voor elkaar. In Wesepe is de dorpsagenda, behorend bij het dorpsontwikkelingsplan in drie stappen opgesteld:DOP-Wesepe

  • Verzamelen van informatie en ideeën (april en mei 2013);
  • Dag van Wesepe. Kiezen en opstellen van de dorpsagenda (30 mei 2013);
  • Uitwerken en gereedmaken van de plannen van aanpak (20 juni t/m 26 september 2013);
  • Ondertekenen convenant op 13 november (overeenkomst tussen Gemeente Olst-Wijhe, Plaatselijk Belang Wesepe en Stichting Kulturhus Olst-Wijhe).

De rol van Plaatselijk Belang Wesepe in het DOP is een ondersteunende, enthousiasmerende en faciliterende rol. Bestuursleden van Plaatselijk Belang Wesepe zijn  lid van het agendateam.  (Lees meer over het DOP)

Realisatie dorpsommetje

pbw-opening-dorpsommetje-01Plaatselijk Belang Wesepe zette zich met succes in voor de realistatie van een dorpsommetje. Na het maken van een projectplan hebben we uit handen van gedeputeerde Piet Jansen van de provincie Overijssel een cheque ontvangen zodat dit project ook financieel haalbaar is geworden. Wesepe beschikt nu over een mooie wandelroute over verharde en onverharde paden die u vanuit het dorp door het mooie buitengebied leiden over een afstand van vijf kilometer. De officiële opening door gedeputeerde mevrouw Hester Maij en wethouder Cor van de Berg heeft plaatsgevonden op 23 november 2011. De start van de route is op het dorpsplein, bij Bosgoed Wesepe. Lees er meer over

Van Zalencentrum Wesepe naar Het Wapen van Wesepe

Plaatselijk Belang Wesepe heeft zich vanaf het moment dat de exploitanten te kennen gaven te stoppen met Zalencentrum Wesepe ingezet om deze voorziening voor Wesepe te behouden. In 2009 heeft de gemeente Olst-Wijhe na interventie van Plaatselijk Belang Wesepe het pand aangekocht om het “veilig te stellen” voor het Weseper verenigingsleven. Echter, de exploitatie kwam toen niet voldoende van de grond. Mede daarom is op 12 mei 2011 een overeenkomst met de gemeente Olst-Wijhe ondertekend waarin is overeengekomen dat Plaatselijk Belang Wesepe zich zal inzetten om vóór 1 januari 2012 een beheercommissie of beheerstichting op te richten. Vanuit de gemeente zijn er toezeggingen over onder andere de exploitatie en het onderhoud.
Zalencentrum-WesepeOp 30 juni 2011 hield Plaatselijk Belang Wesepe een bijeenkomst over de ontwikkelingen aangaande Zalencentrum Wesepe. We gaven informatie c.q. legden verant-woording af, over wat we tot dat moment hadden gedaan om deze horecagelegenheid voor Wesepe te behouden en per 1 januari 2012 over te dragen aan de Weseper bevolking. Tevens hebben wij tijdens deze bijeenkomst leden voorgedragen voor het bestuur van de toekomstige beheerstichting voor het Zalencentrum. Het gaat om de volgende personen: Jan Assink, Jo Jansen, Edwin Middeldorp, Arnold Nijland, Gejo Rouweler, Agnes Willemsen en Christa Wonink.

Op 12 september 2011 heeft de gemeenteraad ingemstemd met het voorstel van het college om geld beschikbaar te stellen voor de exploitatie van Zalencentrum Wesepe. Vervolgens is de Stichting Zalencentrum Wesepe opgericht. Deze stichting kon op 14 december 2011 wereldkundig maken dat het zalencentrum per 1 januari 2012 wordt geexploiteerd met als naam Bosgoed Wesepe. Vanaf 1 januari 2013 wordt de exploitatie losgekoppeld van Bosgoed Heeten en is Arjan Bekedam exploitant. Het zalencentrum
Aanpassing-rotondes-Weseper-rondwegwordt omgedoopt in Het Wapen van Wesepe. Meer informatie vindt u op de websitewww.wapenvanwesepe.nl

Veiligere Turborotondes

In het tracé van de Weseper Rondweg zijn twee zogenaamde Turborotondes opgenomen. Al snel na de opening van dit nieuwe stuk N348 bleken deze rotondes niet veilig. Op aandringen van Plaatselijk Belang Wesepe zijn de turborotondes in de Weseper Rondweg nog eens door de provincie onder de loep genomen en toen op enige punten aangepast. Plaatselijk Belang Wesepe was het echter niet eens met de wijze waarop de rotondes toen zijn aangepast en is hierover het gesprek nogmaals aangegaan met vertegenwoordigers van Provincie Overijssel.

Uiteindelijk is de provincie bereid gevonden om de rotondes verder aan te passen. De rammelstrook van de rotondes is nu smaller gemaakt waardoor het voor automobilsten niet langer mogelijk is om de rotonde “recht over te steken’. Doordat men nu wel een in een bocht moet rijden, is de snelheid waarmee de rotonde kan worden genomen behoorlijk teruggebracht. Klik hier om de tekening hiernaast groter weer te geven.

rondwegOversteekplaats

De oversteekplaats voor fietsers tussen het fietspad langs de Boxbergerweg en de Hiethaarshoek is mede op aandringen van Plaatselijk Belang Wesepe door de gemeente een stuk veiliger gemaakt. Dit is bereikt door het instellen van een zestig kilometerzone, het plaatselijk verhogen van het wegdek met bijbehorende markeringen en het plaatsen van waarschuwingsborden.
Uitzicht-vanaf-de-Veldwachter-sDeze aanpassingen dragen er toe bij dat fietsers vanuit de kern op een veilige manier sportcomplex de Muggert kunnen bereiken.

Omleiding N348 en bedrijventerreinen

Tijdens de opstelling en na de vaststelling van de Integrale Gebiedsvisie Wesepe, hebben wij als Plaatselijk Belang steeds geprobeerd voor Wesepe het beste resultaat te behalen in alle geplande veranderingen in en om Wesepe.
Dit mede door met 2 bestuursleden zitting te nemen in de stuurgroep. Voor diverse bewoners hebben wij hobbels en knelpunten bij de omleiding van de N348 aangepast kunnen krijgen, hoewel natuurlijk nooit voor iedereen de ideale oplossing is gevonden. Dit geldt eveneens voor de aanleg van bedrijventerreinen. Wel hebben wij ons altijd verzet tegen industrieterreinen. Intussen is ook bereikt dat de gebouwen van Sturko Meat zijn gesaneerd. Op deze plaats is nu een woonwijk in ontwikkeling. Ook kregen we het voor elkaar dat er een fietstunnel in de Mengerweg is gekomen en een fietspad over het oude tracé van de spoorweg (tenminste zo ongeveer)
zalencentrum . Een stuk fietspad langs de Mengerweg ontbreekt nog, dit zal in een later stadium door de gemeente worden aangelegd.

Woningbouw

Na een periode waarin mondjesmaat woningbouw kon worden gerealiseerd in Wesepe is er de laatste jaren, mede onder druk van Plaatselijk Belang, een flink aantal bouwkavels beschikbaar gekomen. Deze zijn inmiddels uitgegeven. Mede ten behoeve van de aanleg van de omleiding van de N 348, de Weseper Rondweg, moest een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Dit nieuwe bestemmingsplan biedt voor de komende jaren mogelijkheden voor het bouwen van circa 50 woningen.

TNT Postkantoor

Mede door de “bemoeienis” van Plaatselijk Belang Wesepe is het gelukt om in Wesepe een TNT Postkantoor te behouden. Het TNT Postkantoor is nu gevestigd in de winkel van VMB Dier & Tuin aan de Raalterweg 10 te Wesepe.

Word ook lid

Juist door het behalen van dit soort successen worden wij als bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe gesterkt om ons volop in te blijven zetten voor het behoud van de leefbaarheid in ons dorp. Als u nog geen lid bent verzoeken wij u om u aan te melden als lid van Plaatselijk Belang Wesepe. Samen staan wij sterker!!!