Jaarverslag 2007-2008

Het jaarverslag van Plaatselijk Belang Wesepe is opgesteld over de periode oktober 2007 – oktober 2008 en is een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen, waarvoor Plaatselijk Belang Wesepe zich heeft ingezet.

Toekomst

Jarenlang is gewerkt aan diverse plannen, die sterk bepalend zijn voor de toekomst van Wesepe en omstreken. Plaatselijk Belang Wesepe heeft hier zo goed mogelijk sturing aan gegeven door het geven van adviezen, aanvullingen en bezwaren en door deelname aan de stuurgroep.

Omleiding N348

Plaatselijk Belang Wesepe heeft zich onder andere sterk gemaakt voor:

  • Veilige oversteekmogelijkheden van de omleiding van de N348 voor fietsers. Dit heeft geleid tot een fietstunnel ter hoogte van de Mengerweg.
  • Handhaving van de busroute (met 3 haltes) over het huidige tracé. (is ons ondanks alle inspanningen niet gelukt)
  • De omleiding met rotondes zo in te richten, opdat de ondernemingen goed worden opgemerkt door de passant. Dit om de klandizie voor de ondernemers te behouden en daarmee te voorkomen dat het een dood dorp wordt. Hier wordt bij de invulling van de rotondes en de positionering van het bedrijventerrein goed op ingespeeld.
  • De omleiding zo in te richten opdat de overlast voor de aanwonenden tot een minimum wordt beperkt. Bij de inpassing van de noordelijke rotonde, het middendeel en de zuidelijke rotonde zijn hiertoe enkele geluidswallen, glooiingen en schermen opgenomen.

De uitvoering van de omleiding van de N348 is in opdracht gegeven aan de BAM. In juni 2008 is het officiële startschot gegeven voor de uitvoering. Inmiddels zijn de werkzaamheden al flink gevorderd. Juli 2009 moet het project worden opgeleverd. Om in de uitvoering ook alle gemaakte afspraken gerealiseerd te krijgen blijft een punt van aandacht voor PB.

Woonlandschap Hiethaarshoek

Als resultaat van het project Woonlandschappen is de sanering van slachterij Sturkomeat inmiddels in een afrondend stadium. De 12 kavels van de nieuwe wijk Hiethaarshoek zijn vrijgegeven, de eerste potentiële kopers hebben zich gemeld.

Reconstructie kern Wesepe

Het betreft een reconstructie van de Sichemstraat, Averdijkstraat, Westrikstraat en een deel van de Scholtensweg. Door de gemeente is in november 2007 een inloopavond georganiseerd om wensen te inventariseren. Om de ideeën verder uit te werken en het vormen van draagvlak is een werkgroep gevormd bestaand uit bewoners. Op 23 september 2008 is het resultaat gepresenteerd. Het plan is ambitieus en beoogt de kern van Wesepe op een hoger plan te brengen. Dit is uiteraard een nobel streven. Plaatselijk Belang Wesepe is hier blij mee, maar heeft echter wel zijn zorgen te kennen gegeven betreffende de parkeermogelijkheden bij de school en de effectiviteit en veiligheid van een zogenaamde “fietsweg”.

Verplaatsing brandweerkazerne en herinrichting Nieuwe Coers

Volgens de huidige plannen zal de brandweerkazerne worden verplaatst. Ook is er budget gereserveerd voor het verbeteren van de multifunctionaliteit van de Nieuwe Coers.

Fietspad Weseperenkweg

Plaatselijk Belang Wesepe streeft al jaren naar de realisatie van het ontbrekende deel van het fietspad. Inmiddels zijn de mogelijkheden onderzocht voor financiering vanuit Leader, vanuit het Provinciaal meerjarenprogramma platte land , vanuit Recreatiegemeenschap Salland en vanuit de gemeente. Helaas is het tot nu toe nog niet gelukt voldoende draagvlak te vinden.

Compensatie zaalhuur Zalencentrum Wesepe

Het bleek dat verenigingen in Olst tegen lage tarieven gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het Holstohuus. Op aandringen van Plaatselijk Belang Wesepe biedt de gemeente nu de verenigingen van Wesepe een compensatie aan, waarbij het verschil in zaalhuur door de gemeente wordt vergoed.

Budget

Elke vereniging of stichting voor Plaatselijk Belang in de gemeente Olst-Wijhe krijgt per jaar van de gemeente een waarderingsbijdrage van € 750,=. Voor 2007 en 2008 heeft PB Wesepe dit budget ingezet voor onderhoud van het bankje om de beuk bij de kerk en voor het vastleggen van de veranderingen in en rondom Wesepe. Voor het vastleggen van deze veranderingen wordt het Weseper Erfgoed ondersteund.

Andere onderwerpen

Naast de hierboven genoemde onderwerpen heeft Plaatselijk Belang Wesepe het afgelopen jaar gewerkt aan vele andere onderwerpen, zoals:

  • Realisatie van het trapveldje achter de school. Deze wordt inmiddels dankbaar gebruikt door het potentieel Weseper voetbaltalent en ook de school maakt hier gebruik van.
  • Jaarlijks wordt de kerstboom aan de Brouwershof door PB verzorgd.
  • De film over Wesepe in 1965 is inmiddels ingesproken door Gerrit Grievink, Jan Regterschot, Geertje Grootentraast en Riet Dieperink. Hierna heeft PB de film overgedragen aan ’t Weseper Erfgoed. Het origineel is in bewaring gegeven bij het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.

Toekomst

Het komend jaar zal de realisatie van de vele plannen worden vervolgd. Er zal in en rondom Wesepe veel veranderen. Dit is een belangrijke doorbraak in het oplossen van de verkeersproblematiek, het realiseren van een bedrijventerrein en het concretiseren van Woonlandschap Wesepe. Deze ontwikkelingen komen de leefbaarheid zeer ten goede. Plaatselijk Belang Wesepe is blij met deze vorderingen en ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.