Jaarverslag 2012-2013

Het jaarverslag van Plaatselijk Belang Wesepe is opgesteld over de periode oktober 2012 – oktober 2013.

Inleiding

Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de  activiteiten waarmee wij ons als bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe (PBW) in de periode oktober 2012 – oktober 2013 hebben beziggehouden. Het afgelopen jaar waren er diverse ontwikkelingen waarbij voor het bestuur van PBW, gelet op de doelstelling van de vereniging, een actieve rol was weggelegd. Een samenvatting hiervan treft u onderstaand aan. Voor actuele informatie raden wij u aan onze website te raadplegen.

Openbaar vervoer

Aan het verplaatsen van de bushaltes van de Raalterweg naar de rondweg (N348) en de nadelige effecten hiervan voor bepaalde groepen reizigers hebben wij in het verleden ruim aandacht besteed. Met de provincie Overijssel hadden wij de afspraak om de bevolking van Wesepe het hele jaar 2012 op laagdrempelige wijze kennis te laten maken met de Regiotaxi. Hiervan is redelijk gebruik gemaakt.

Nu de bevolking van Wesepe juist was gewend aan het gebruik van de Regiotaxi zijn m.i.v. 2013 de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Regiotaxi veranderd. Als je binnen een afstand van 800 meter van een bushalte woont kun je geen gebruik meer maken van de Regiotaxi, tenzij je beschikt over een WMO-pas. Het tarief voor het gebruik van de Regiotaxi wordt met ingang van 2014 fors hoger. Overigens is inmiddels duidelijk geworden dat een buurtbusproject voor Wesepe thans niet haalbaar is, omdat er een reguliere busverbinding met Raalte en Deventer is.

Fietsroutes

Bij de opening van het nieuwe gemeentehuis, op 9 maart 2012, hebben de Verenigingen voor plaatselijk belang in de gemeente het gemeentebestuur symbolisch een fietsroutekaart aangeboden. De gedachte achter deze fietsroute-kaart is om binnen de gemeente Olst-Wijhe fietsroutes aan te geven waarbij de diverse dorpen met elkaar worden verbonden. Een werkgroep heeft de plannen inmiddels uitgewerkt. Per kern, en dus ook voor Wesepe, is een aantal specifieke kenmerken vermeld.

Wij verwachten dat de fietsroutekaart vanaf begin 2014 beschikbaar is. Bij het begin van de herfst in 2013 is begonnen met de aanleg van een fietspad in de omgeving van de Tollenaar. Dit fietspad volgt zo goed mogelijk het tracé waar in het verleden een spoorbaan heeft gelegen (lijn Ommen-Deventer). Dit pad sluit bij de Raalterweg aan op het Oude Spoorpad.

Bibliotheekvoorziening

Vorig jaar hebben wij u, o.a. via het jaarverslag, uitgebreid geïnformeerd over de beëindiging van de bibliotheekvoorziening in Wesepe. Wij hebben gezocht naar mogelijke alternatieven. Ons primaire doel is om voor de jeugd van de basisschool een bibliotheekvoorziening in de A. Bosschool te creëren. Graag zien wij dit nog uitgebreid met een service voor andere inwoners. Naast deze voorzieningen ontstaat in den lande de burgerbibliotheek. Deze voorziening wordt door de plaatselijke bevolking op eigen initiatief opgericht en onderhouden. In het kader van het dorpsontwikkelingsplan (DOP) wordt verder aandacht besteed aan het een en ander.

De Nieuwe Coers

Zoals bekend moet het gemeentebestuur van Olst-Wijhe reeds nu en in de nabije toekomst fors bezuinigen om financieel gezond te blijven. Burgemeester en wethouders (B&W) hebben in een brief van 14 mei 2013 denkbare scenario’s beschreven hoe hieraan in de toekomst invulling kan worden gegeven. Uitgangs-punt daarbij is o.a. de vitaliteit van de samenleving te benutten. Tegen deze achtergrond voorzien de plannen van B&W o.a. in de overdracht van het beheer (en de exploitatie) van de Nieuwe Coers aan de inwoners van Wesepe.

Het alternatief is sluiting van de Nieuwe Coers. Voor de leerlingen van de A. Bosschool zal het bewegingsonderwijs dan in één van de andere binnensport-accommodaties in de gemeente plaatsvinden. Het vervoer van de leerlingen zal in die situatie met bussen worden uitgevoerd. De overige gebruikers van de Nieuwe Coers zullen dan moeten uitkijken naar een alternatieve voorziening. PBW is in gesprek met het gemeentebestuur en onderzoekt de mogelijkheden om de Nieuwe Coers voor Wesepe te behouden. De gebruikers van de Nieuwe Coers zijn door PBW op de hoogte gesteld van het voorstel van B&W.

Nadat de gemeenteraad de definitieve kaders voor de bezuinigingen op 11 november 2013 heeft vastgesteld zal verder overleg plaatsvinden tussen het gemeentebestuur en PBW. Hierbij treedt PBW op als de vertegenwoordiger van de inwoners van Wesepe. Uiteraard gaat PBW met belanghebbenden/gebruikers van de Nieuwe Coers overleggen als de plannen /mogelijke oplossingen concreter zijn.

Glasvezel / snel internet

Het dorp Wesepe (exclusief de Raalterweg) is inmiddels van glasvezel voorzien. Wij streven naar een volledige dekking voor dorp en buitengebied.  Het gemeentebestuur van Olst-Wijhe heeft die intentie ook voor de hele gemeente. De provincie heeft gelden beschikbaar voor de aanleg van een provincie-breed  glasvezelnet. Binnen de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe is de werkgroep SallandBreed actief om de aanleg voor te bereiden. Het is niet uitgesloten dat deze werkgroep zal worden gevraagd in 2014 te starten met een pilotproject. Enkele inwoners van Wesepe maken deel uit van de werkgroep.

Woningbouw – verbinding kern en Raalterweg

De fasen 1 en 2 van het nieuwe bestemmingsplan voorzien in de bouw van 32 woningen. PBW is nauw betrokken geweest bij de ontwerpfase van het plan. In 2010 is begonnen met de kaveluitgifte. In 2011 en 2012 zijn er wederom bouwkavels uitgegeven. Er is inmiddels volop gebouwd in de eerste fase (de Tollenaar). Er zijn nog 2 kavels voor de bouw van een vrijstaande woning in deze fase beschikbaar. Hiervan mag één kavel overigens ook worden gebruikt voor de bouw van een twee-onder-één kapwoning. Er hebben zich in 2013 nog geen gegadigden gemeld. Van de beschikbare 20 kavels in fase 2 (de Veldwachter) zijn in 2013 elf kavels in de verkoop gebracht. Hiervoor waren bij de gemeente medio oktober 2013 nog geen aanvragen ontvangen. Vanuit de DOP-werkgroep Wonen wordt onderzocht of er binnen Wesepe interesse is voor de bouw van een rijtje woningen (3 of 4) voor starters op de woningmarkt.

Bedrijventerrein

Op het nieuwe bedrijventerrein –“de Korenmolen” –  hebben inmiddels drie bedrijven hun deuren geopend. Vorig jaar was er nog sprake van de mogelijke vestiging van een ambulancepost. Hiervoor is inmiddels een andere locatie gevonden (Frieswijk). Wij wachten de verdere ontwikkelingen ten aanzien van de invulling van het bedrijventerrein af.

Jaarlijkse buurtschouw

Jaarlijks wordt er een buurtschouw gehouden. Het doel van de buurtschouw is om met de verantwoordelijke instanties ter plaatse te kijken naar klachten over het onderhoud van openbare voorzieningen en/of verzoeken om verbetering van de woon- en leefomgeving. Op 25 juni 2013 heeft de schouw plaatsgevonden. Er zijn 28 punten aan de orde geweest. De inwoners van Wesepe hebben ons op diverse zaken gewezen. Overigens hoeft met klachten over onderhoud e.d. niet te worden gewacht tot de buurtschouw. Deze kunnen ook rechtstreeks bij de gemeente worden gemeld (telefonisch via nummer: 14 0570 of via de site van de gemeente).

Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

De Provincie Overijssel en gemeente Olst-Wijhe voeren beiden als beleid de kernen en platteland leefbaar te houden. Via een provinciale subsidieregeling komt dit bij elkaar, waarbij zowel provincie als gemeente budget reserveren voor de DOP’s . Het budget bestaat uit twee delen. Een deel voor de procesbegeleiding (incl. drukwerk, zaalhuur etc. etc.), terwijl daarnaast voor initiatieven van bewoners/ondernemers een bedrag van € 24.000,– beschikbaar is. De term dorpsontwikkelingsplan is soms wat misleidend. Het suggereert bij sommige mensen, dat het om een abstracte of strategische visie gaat waarin je uitspraken doet over investeringen op het gebied van bijv. wonen, werken, recreatie en voorzieningen als onderwijs. De praktijk wijst uit, dat het vooral gaat om concrete wensen of ideeën van inwoners die op de korte of middellange termijn gerealiseerd kunnen worden en die (vaak) sterk te maken hebben met de (dagelijkse) leefbaarheid.

In vogelvlucht schetsen wij hierna wat er in gang is gezet of gaat worden: Het gemeentebestuur van Olst-Wijhe en PBW hebben in goed overleg besloten om in 2013 te starten met een DOP in Wesepe. Na de selectie van een bureau (EN de Buurt) voor de begeleiding van het proces en het in gang zetten van de werk-zaamheden, heeft PBW bewust gekozen voor een rol op afstand. Hierdoor kan het DOP veel meer dan anders een product van alle Wesepenaren zijn. Met laatst-genoemd doel voor ogen is een Agendateam ingesteld. Het Agendateam is zodanig samengesteld dat daarin een goede dwarsdoorsnede van de bevolking van Wesepe is vertegenwoordigd. Na de ideeën- en wensenronde met kaarten zijn huiskamergesprekken met bewoners, ondernemers en doelgroepen (kinderen, jongeren en ouderen) gevoerd.

Op 30 mei hebben de bewoners van Wesepe een keuze gemaakt voor de onderwerpen die verder uitgewerkt kunnen worden in werkgroepen. Er zijn elf werkgroepen uit naar voren gekomen. De werkgroepen hebben vervolgens hun ideeën uitgewerkt tot concrete plannen. Op 26 september heeft het Agendateam op basis van de ingediende plannen het beschikbare budget verdeeld. Dit verdeelbesluit wordt als advies voorgelegd aan het college van B&W. In oktober neemt het college van B&W hierover een besluit. Van de uitkomst hiervan worden de werkgroepen in kennis gesteld. Tijdens het kernenbezoek op 13 november 2013 ondertekenen het college van B&W en het bestuur van PBW het convenant DOP Wesepe. Dit is het officiële startsein voor de start van de uitvoeringsfase door de werkgroepen.

Budget PB’s

Elk PB krijgt per jaar van de gemeente een bedrag van € 750,– waarmee kleine uitgaven voor de verbetering van de leefbaarheid kunnen worden bekostigd. In 2013 heeft PBW een deel van het bedrag gebruikt voor de aanschaf van benodigdheden voor het vegen en de aankleding van het dorpsplein (o.a. een nieuwe bladblazer, benzine, bezems, geraniums en overig ander plantmateriaal). Het restant van het bedrag is gereserveerd voor de diverse projecten die worden voorgedragen in het kader van het DOP

Ontwikkeling ledenbestand PBW

De ontwikkeling van het ledenbestand van PBW is als volgt:

Aantal leden 2012

314

Bij: nieuwe leden 2013

+11

Af: overleden

1

Af: verhuisd

3

Af: bedankt

4

 

-8

Aantal leden 2011

317

Bestuursmutaties

Tijdens de jaarvergadering op 14 november 2012 hebben Diny de Lange en Hennie Verhoef afscheid genomen. Door de ledenvergadering werden Yvonne Schutte en Ilona Schotman in hun plaats benoemd.

Diversen

Ook heeft PBW het afgelopen jaar gewerkt aan andere onderwerpen, zoals:
• Het jaarlijks verzorgen van de kerstboom bij “De Brouwershof”;
• Deelnemen aan overleggen met alle plaatselijke belangen in de gemeente;
• Bijwonen bijeenkomsten van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen;
• Uitdelen zakjes compost als waardering voor de goede wijze van scheiding van huishoudelijk afval;
• Deelnemen aan het overleg over de toekomst van het bibliotheekwerk in de gemeente Olst-Wijhe en de advisering hierover (raadpleeggroep).
• Deelnemen aan de klankbordgroep Welstandsnota;
• Overleg met hulpdiensten over bereikbaarheid van percelen in het buitengebied; • Vertegenwoordiging in het Agendateam DOP.

Tot slot

Het afgelopen jaar hebben veel Wesepenaren zich ingezet om het voorzieningenniveau in ons dorp te handhaven en te verbeteren. Ook volgend jaar zal het weer nodig zijn de handen ineen te slaan om de klus te klaren. Er wacht ons veel werk, maar als we het met elkaar en voor elkaar doen bouwen we samen aan het verbeteren van de leefbaarheid zowel op de korte als de lange termijn.

Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe

G.J. Dieperink, voorzitter

R. Vukkink, secretaris