(C) PBW

Jaarverslag 2018

periode oktober 2018 – oktober 2019

Inleiding

De Vereniging voor Plaatselijk Belang te Wesepe en Omgeving (PBW) is opgericht op 1 mei 1927.  Het bestaansrecht van de vereniging vloeit voort uit de behoefte van de inwoners aan een overkoepelend orgaan voor de behartiging van hun collectieve belangen. Als bestuur richten wij ons primair daarop.

De vereniging is aangesloten bij de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK). Verder wordt deelgenomen aan het samenwerkingsverband van de Plaatselijke Belangen in de Gemeente Olst-Wijhe. (PBGOW)

Bestuur

Het bestuur heeft in de verslagperiode 4 keer vergaderd. Tijdens de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) op 7 november 2018 is afscheid genomen voorzitter Jan Schepers  en penningmeester Yvonne Schutte. Remco Assink en Jessica Kloosterboer werden welkom geheten in het bestuur.

Het bestuur bestaat uit 9 leden, die in principe steeds voor 3 jaar worden benoemd. Het bestuur werd afgelopen jaar gevormd door:

Everdien Hartkamp    –                      voorzitter                              

Henk Willink              –                      2e voorzitter                          

Jessica Kloosterboer  –                      secretaris                              

Judith Talens              –                      secretaris                              

Gejo Rouweler                       –           penningmeester                               

Remco Assink             –                      2e penningmeester               

Jacky van Tartwijk      –                      website/ p.r.              

Eddy van Gelder         –                      lid                                          

 Anton Grotentraast   –                      lid       

Activiteiten

Er dienden zich ook dit jaar  weer voldoende zaken aan, waar het bestuur van Plaatselijk Belang Wesepe (PBW) aandacht aan heeft besteed.

Via onze website www.plaatselijkbelangwesepe.nl, www.wesepe.nl en de Dorpskrant hebben wij u het hele jaar door van de ontwikkelingen op lokaal niveau op de hoogte gehouden.

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de activiteiten waarmee wij ons als bestuur van PBW in de periode oktober 2018 – oktober 2019 hebben beziggehouden. Een samenvatting hiervan treft u onderstaand aan.

         Voorzieningenhart

Er is  hard gewerkt invulling te geven aan de mogelijkheden om in Wesepe een voorzieningenhart is te realiseren. Dit om de leefbaarheid in het dorp te waarborgen en mogelijk te vergroten.  De inzet is tevens om de dorpelingen bij de plannen zoveel mogelijk te betrekken en te informeren.

Op de goed bezochte inloopavond op 1 november 2018 zijn er vijf scenario’s gepresenteerd en daaruit bleek dat Wesepe graag een voorzieningenhart wil. Na een eerste check op wensen en haalbaarheid zijn er drie scenario’s overbleven. Daar is uiteindelijk een voorkeusscenario uit voortgekomen die op 24 april 2019 is gepresenteerd aan alle dorpsbewoners. In dit scenario wordt de nieuwe sporthal/sportzaal achter het Wapen van Wesepe beoogd. De nieuwe A. Bosschool wordt tegen de kerk aan gebouwd, en daarmee krijgt de kerk door de week een nieuwe bestemming als multifunctionele aula van de school.

Dit plan is vervolgens bestudeerd op haalbaarheid en draagvlak. Het rapport, waarin alles is meegenomen, ligt bij  het College van B en W van de Gemeente Olst-Wijhe. Het wachten is dus nu op antwoord voordat er verder gegaan kan worden met de ontwikkelingen. Als alles loopt zoals gewenst, hopen we over een paar jaar voor Wesepe een prachtig nieuw Voorzieningenhart te hebben.

  Werkgroep WEN

De werkgroep WEN – Wesepe Energie Neutraal heeft dit jaar 2019 flinke stappen gezet. Het doel is om samen met de inwoners van ons dorp de verduurzaming te stimuleren.

Via het project BUURKRACHT zijn met collectieve inzet verschillende huishoudens geadviseerd en geholpen met maatregelen i.k.v. verduurzaming. Eén van de opvallendste activiteiten was de collectieve aanpak van asbest-sanering bij circa 20 adressen in ons dorp.

Dit jaar is het onderzoek opgestart naar de haalbaarheid van de realisatie en financiering van zonneweide(s) en zonnedaken in Wesepe. Daartoe is het nodig om een energie-coöperatie op te richten; medio september heeft de statutaire oprichting bij de notaris plaatsgevonden en is een nieuw bestuur samengesteld. De aanvraag voor een subsidie van € 40.000 bij de provincie loopt; we hopen dat de aanvraag gehonoreerd word, zodat het verdere onderzoek met professionele ondersteuning uitgevoerd kan worden in het volgend jaar 2020.

Plaatselijk Belang heeft het initiatief genomen tot WEN en de coöperatie en dorpsbewoners gevraagd actief deel te nemen. Het is gelukt om voor zowel WEN als de coöperatie succesvol werkgroepleden en bestuursleden te werven. Plaatselijk Belang neemt geen zitting in het bestuur, maar blijft voorlopig wel betrokken bij de voortgang van het project WEN, BUURTKRACHT en de Coöperatie.

Gemeenschappelijk Plaatselijk Belangen Olst-Wijhe

PB Wesepe heeft het voorzitterschap van de GPBOW dit jaar nog in handen. Eind Mei was de organisatie van de jaarlijkse zomerborrel in onze handen. Bij het Wapen van Wesepe stond deze avond in het teken van de samenwerking op het gebied van Energie Neutraal. Op deze goed bezochte avond zijn er concrete afspraken gemaakt om hier in gezamenlijk invulling aan te geven.

Leerorkest

Het verenigingsleven van Wesepe draagt de muziek op de school een warm hart toe. Samen met de Harmonie, Diaconie en Labor is ook door Plaatselijk Belang Wesepe  gehoor gegeven aan een bijdrage  voor drie jaar om dit project te ondersteunen. Op 24 januari is er een geweldig optreden geweest in de Kerk van Wesepe.  

        Klankbordgroep

Afgelopen jaar is de klankbordgroep, bestaande uit een aantal personen in de leeftijd tussen de 18 en 35 jaar niet bijeen geweest, maar is hen gevraagd naar de informatieavond te komen op 1 november om zo hun stem te laten horen.

Jaarlijkse buurtschouw

In principe wordt er jaarlijks een buurtschouw gehouden maar vanwege te weinig inbreng wordt deze niet meer gehouden. PBW wil de inwoners stimuleren klachten over onderhoud e.d. rechtstreeks bij de gemeente te melden. (telefonisch via nummer: 14 0570 of via de site van de gemeente).

Breedbandproject

Het buitengebied van Salland Noord en Zuid zijn beide voorzien van Glasvezel. Helaas is de inspanning om dit ook voor de Raalterweg te realiseren niet geslaagd.

Starterswoningen

In samenwerking met de provincie Overijssel en OVKK is er een onderzoek geweest naar de woonbehoeftes van jongeren (18-35 jaar) in Wesepe. Op een speciale avond (nulmeting) deden 15 jongeren mee die vooral nog thuis woonden (14). Negen zagen zichzelf over 5 jaar in Wesepe wonen en de meeste (9) willen het liefst wonen in de kern. Op een volgende uitnodiging samen met iemand van de Gemeente en een hypotheekvoorlichter bleven uiteindelijk vijf jongen over die daadwerkelijk op korte termijn graag een woning zouden willen in Wesepe. Twee daarvan zijn nu aan het kijken of er mogelijkheden zijn op starterswoningen bij het woningbouwplan van IJssellandschap.   

Kom van de Bank

Plaatselijk Belang neemt actief deel in het project KOM VAN DE BANK – Sportdorpen Olst Wijhe door een bestuurslid in te zetten. Henk Willink heeft dit project voor de hele gemeente als projectleider aangestuurd, met dagelijkse ondersteuning door een professionele sport-manager. Het project wordt gecontinueerd via het Sportplatform waarin vele sportaanbieders in onze gemeente zijn vertegenwoordigd, waar onder Sportclub Wesepe.

Budget PBW

Elk Plaatselijk Belang krijgt per jaar van de gemeente een bedrag van € 771,– waarmee kleine uitgaven voor de verbetering van de leefbaarheid kunnen worden bekostigd.

In deze verslagperiode heeft PBW dit bedrag onder andere gebruikt voor

onderhoud van materiaal en benodigdheden voor het vegen en de aankleding van het dorpsplein, het maaien en vegen van het voetpad langs de Scholtensweg en het plaatsen van een kerstboom nabij de Brouwershof

Diversen

Ook heeft PBW het afgelopen jaar gewerkt aan andere onderwerpen, zoals:

  • Deelnemen aan overleggen met alle plaatselijke belangen in de gemeente;
    • Bijwonen diverse overleggen met gemeente oa over Woningbouwontwikkeling
    • Bijwonen bijeenkomsten van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen;
    • Helpen bij opzet Ontmoeten in Eigen Dorp
    • Uitdelen zakken compost als waardering voor scheiding van huishoudelijk afval;  

Ontwikkeling ledenbestand PBW

Aantal leden oktober 2018   293
Bij: nieuwe leden   2
Af: verhuisd 5
Aantal leden oktober 2019   290 290

Verloop ledenbestand

Jaar Aantal leden
2010 309
2014 313
2018 293
2019 290

DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING 2018 ZIJN TE VINDEN OP DE WEBSITE VAN PLAATSELIJK BELANG WESEPE (www.plaatselijkbelangwesepe.nl)

Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe,

Everdien Hartkamp, voorzitter

Jessica Kloosterboer en Judith Talens, secretarissen

spacer

Energieadvies en Isoleren centraal op informatieavond

Op initiatief van Buurkracht Wesepe was er woensdagavond in het Wapen van Wesepe een informatieavond over energieadvies en isoleren om zo je huis zo duurzaam mogelijk te maken. Ook de mogelijkheden van subsidies kwamen aan de orde.

Na een openingswoord van Leo Senden was het woord aan Marco Revenberg van energieloket Salland. Met een soms gratis quickscan kan er als eerste gekeken worden waar warmte het huis verlaat en koude binnenkomt. Dan wordt duidelijk waar geïsoleerd zou moeten worden: onder daken, tussen muren en of onder de vloer. Ook tips aan veel verbruikende installaties horen daarbij om zo samen alle mogelijkheden te bekijken hoe het beste de energiekosten naar beneden kunnen worden gehaald.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is presenatie-marco-1024x696.jpg

Voor meer informatie zie: www.facebook.com/energieloketsalland of mail naar energieloketslaland@gmail.com.

Subsidie

Gaat men over tot isoleren of nog beter isoleren van een eigen huis dan zijn er mogelijkheden voor subsidies (SEEH). Daarvoor moeten na 15 augustus van dit jaar minimaal twee verschillende maatregelen getroffen worden op het gebied van isolatie. Tevens moet dan wel een bouwkundig geregistreerd bedrijf of persoon ingeschakeld worden. Daarna werd door een paar bedrijven de mogelijkheden van isolatie verder uitgelegd en waar op gelet moet worden en was er volop gelegenheid informatie in te winnen.

spacer
spacer

Laatste inzameldag grijze container 18 oktober

Ook in het buitengebied van Wesepe is ROVA begonnen met de invoering van omgekeerd inzamelen, Dit betekent dat restafval voortaan weggebracht moet worden naar een ondergrondse container. Vrijdag 18 oktober wordt de grijze container voor de laatste keer geledigd. Op zaterdag 19 oktober wordt dan deze restafvalcontainer ingenomen

spacer

De eikenprocessierups In Olst-Wijhe

U heeft in de media vast wel gehoord dat er veel overlast is van de eikenprocessierups. Ook in onze gemeente zijn er veel nesten. We kennen zogenaamde prioritaire gebieden, met name binnen de bebouwde kom en enkele veelgebruikte routes. Een groot deel van de eiken in deze gebieden is preventief behandeld en vrij van eikenprocessierupsen.

spacer

Wesepe binnen een dag verlost van veel asbest

foto Vakfotograaf Berly Damman

“Mensen hadden niet verwacht dat tegen zulke geringe kosten zo’n groot probleem binnen een dag was opgelost”, vertelt Leo Senden. Hij kreeg als initiatiefnemer via Buurkracht veel mooie reacties naar aanleiding van de collectieve asbestsaneringsdag zaterdag in Wesepe. Zo’n 250 vierkante meter is vervangen met hulp van elf vrijwilligers.

spacer

Ook buitengebied moet met restafval naar ondergrondse container

Onlangs kregen alle huishoudens  in het buitengebied van Wesepe een brief van de gemeente Olst-Wijhe dat de containers voor restafval ingeleverd moeten worden. Zij moeten dan  in navolging van het dorp ook het restafval  zelf naar de ondergrondse containers. Na de zomervakantie start ROVA met het plaatsen van meerdere ondergrondse containers. Bewoners ontvangen dan een brief met een pas en uitleg over hoe het systeem werkt.

spacer

Voorzieningenhart zet in op toekomstbestendig Wesepe

Op de informatieavond voor het Voorzieningenhart in  Wesepe  werd een voorkeursscenario gepresenteerd die voor alle partijen het meest optimaal lijkt te zijn. Belangrijk daarbij is dat het dorpshart  blijft behouden en dat er reuring is. De school  zal dan een nieuwe plek krijgen bij de kerk. Er wordt ingezet op een sporthal bij het Wapen van Wesepe. De sportvelden blijven dan vooralsnog op de huidige locatie: De Muggert.

spacer

Vanavond informatieavond voortgang Voorzieningenhart

Vanavond woensdag 24 april is om 20.00 uur de informatieavond over de voortgang van het voorzieningenhart.  Het dorp heeft in november gekozen voor de diverse scenario’s, Die wensen zijn door de werkgroepen verder uitgewerkt en er is gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden zowel praktisch als financieel gezien.

spacer

Papier eruit, compost erin

Tijdens de oudpapieractie zaterdag 30 maart bij de familie Niemeijer aan de Kreikenlaan wordt in Wesepe ook weer  de Compostdag gehouden. Papier eruit en Compost erin voor wie dat wil. De actie start om 9.00 uur (tot 12.00 uur), maar OP=OP en maximaal 2 zakken per voertuig..

spacer