Een kloppend hart

Dat het hart een belangrijk orgaan is in ons lichaam, weten we allemaal. Daarom zijn we er ook zo zuinig op.Hetzelfde geldt voor het hart in een stad of een dorp. Een centrale plaats waar activiteiten plaatsvinden, een plek waar reuring is en waar wij als inwoners trots op zijn. Het is belangrijk, om op gezette tijden de vinger aan de pols te houden om te controleren of de wijze waarop het dorpshart functioneert nog in overeenstemming is met de wensen van de bevolking.

In 2008 en 2009 is door de gemeente Olst-Wijhe onderzoek gedaan om te kunnen bepalen waar in Wesepe het zwaartepunt van de voorzieningen zou moeten komen te liggen. Diverse plaatselijke verenigingen en instanties zijn hier toen bij betrokken geweest. De uitkomst was, dat de omgeving van het huidige Wapen van Wesepe en de Nicolaaskerk als het Voorzieningenhart van Wesepe wordt aangemerkt. Als er zich ontwikkelingen voordoen die een versterking kunnen betekenen van het dorpshart, wordt als eerste naar dit gebied gekeken. Door de gemeente is destijds het Wapen van Wesepe (toen nog Zalencentrum Wesepe genoemd) gekocht, met het primaire doel: behoud van de thuishaven voor de diverse verenigingen en als ontmoetingsplek voor de bevolking.

Ondertussen heeft de tijd niet stilgestaan en kan worden geconstateerd, dat er in ons dorp veel gebouwen staan die een overcapaciteit aan ruimte hebben. Hierdoor wordt het steeds lastiger de exploitatie sluitend te krijgen.

Dit geldt zeker ook voor het basisonderwijs. Stichting de Mare heeft, in samenwerking met Stichting Mijn plein, ervoor gekozen om met verschillende taakgroepen naar alle schoollocaties van de Mare en Mijn plein te kijken en mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot toekomstbestendige en duurzame oplossingen voor de krimp van het aantal leerlingen in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Door de krimp ontstaat leegstand in de onderwijsgebouwen en daardoor problemen met de bekostiging van de schoolgebouwen.

Het door de taakgroep uitgebrachte advies-scenario voor de A.Bosschool, om de knelpunten met betrekking tot onderhoud en leegstand op te lossen, bestaat uit het clusteren van een aantal voorzieningen. Hierbij wordt, uiteraard, ook gedacht aan de realisatie hiervan in het zgn. voorzieningenhart van Wesepe.

Inmiddels zijn er gesprekken op gang gekomen tussen vertegenwoordigers van de A.Bosschool, Kinderopvang Koos, Stichting Zalencentrum Wesepe, Protestantse Gemeente Wesepe, Sportclub Wesepe en Plaatselijk Belang Wesepe. Daarnaast wordt, in afzonderlijk verband,  gesproken met de gemeente. Het gaat in deze beginfase over het aftasten van de wenselijkheid en de mogelijkheid om de voorzieningen voor sport, ontmoeting, kinderopvang en onderwijs dichter bij elkaar te situeren. Ter voorbereiding is inmiddels een aantal min of meer vergelijkbare projecten in de regio bezocht, die mogelijk als inspiratie kunnen dienen. Dit was erg leerzaam. In de eerste maanden van 2018 worden de verschillende scenario’s onderzocht op haalbaarheid. Naast financiële en ruimtelijke haalbaarheid maakt het draagvlak van de stakeholders een belangrijk onderdeel uit van dit haalbaarheidsonderzoek.

Als de plannen verder zijn uitgekristalliseerd krijgt u, als inwoner van Wesepe, alle ruimte om hierover uw mening te geven.

Via de Dorpskrant, de site van Wesepe en de site van Plaatselijk Belang Wesepe blijven wij u informeren over de voortgang.

De werkgroep Voorzieningenhart Wesepe.

spacer